FINANCOVÁNÍ SPORTU BOCCIA


FINANCOVÁNÍ Z JINÝCH ZDROJŮ 

Postup pro získávání financí na sportovní činnost z jiných zdrojů

 • Na základě ročního plánu je zpracován předběžný rozpočet (zasílán sportovcům i TJ/SK).
 • Sportovci je vytvořen profil v prostoru svazového webu.
 • Je vytvořena žádost o finanční prostředky na určitou akci, například na konkrétní BISFed turnaj.
 • Je vytvořen nominační list na konkrétní sportovní akci, na kterou bude sportovec či svaz (v případě žádosti právnické osoby) žádat.
 • Pokud se žádost týká nákladů v tréninkové přípravě (například na soustředění k BISFed turnaji), je přikládána i písemná tréninková příprava ke konkrétnímu turnaji.
 • Společně se sportovcem jsou vytipováni případní sponzoři.
 • Série dokumentů je zaslána po ústní dohodě vedoucí RTB a případného sponzora.
 • Asistujeme při podání žádosti a komunikaci se sponzorem.
 • Pokud žadatelem musí být právnická osoba, žádá RTB SH nebo po dohodě mateřský klub, který obdrží všechny podporující materiály.
 • V případě finančních prostředků, který sponzor chce zaslat na účet federace, je zde možnost zřídit podúčet hráče pod bankovním účtem federace.
 • Účetní agendu budeme i nadále zajišťovat prostřednictvím našeho účetního oddělení.
   

FINANČNÍ SBÍRKA NA PODPORU ČINNOSTI REPREZENTACE

NÁŠ VELKÉ DÍK PATŘÍ NADAČNÍMU FONDU EMIL ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NAŠEHO PŘÍBĚHU.

V současné chvíli je na vybráno 26.000,-Kč.


TRANSPARENTNÍ ÚČTY

TRANSPARENTNÍ ÚČET PRO ADAMA PEŠKU VZNIKL NA ŽÁDOST HRDINŮ S DOBRÝM SRDCEM - ZŠ BOROHRÁDEK. Za rok 2019 se shromáždily na transparentním účtu finanční prostředky ve výši 221 157,- Kč.

Adam se úspěšně kvalifikoval na Letní paralympijské hry do Tokia. Děkujeme všem, kteří jste mu pomohli splnit jeho sen.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI ČESKÝM REPREZENTANTŮM NA SPORTOVNÍ ČINNOST. BEZ VÁS BY TO NEŠLO. DĚKUJEME 

Sponzorům a partnerům nabízíme prezentaci firmy při vyznamných sportovních akcích a také na webových stránkách a sociálních sítích naší federace a další možnosti prezentace dle dohody. Není také problém vypracovat smlouvu dle rozsahu Vámi vybrané reklamní spolupráce či při daru na konkrétního sportovce či týmu, naším účetním oddělením.

GRANTY A NADACE PRO SPORTOVCE ČI KLUBY

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ A GRANTOVÁ ŘÍZENÍ

Již od roku 2015 pro Vás sdílíme informace o aktuálních grantových a dotačních řízení pro fyzické či právnické osoby na podporu činnosti nejen ve sportovní oblasti.
Máme totiž za to, že úspěch ve sportu souvisí s pohodou i v osobním životě. Seznam je pravidelně aktualizován.

 • Dotace Pardubického kraje - Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2021

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit bude poskytnuta v několika oblastech: Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, Program B2: Podpora handicapovaných sportovců, Program B3: Podpora sportu pro všechny, Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje, Program B5: Podpora významných sportovních akcí, Program F1: Podpora volnočasových aktivit.

Více informací ZDE

Termín pro předkládání žádostí: do 12. března 2021

 • Dotace Středočeského kraje - Fond sportu a volného času

Program zahrnuje také financování „Podpory handicapovaných“, které zahrnuje podporu činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné a mzdy). Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace pracující s handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými – spolky, pobočné spolky, atd.

Více informací ZDE

Termín pro předkládání žádostí: od 6. dubna (od 9:00 hod.) do 20. dubna 2021 (do 15:00 hod.)

 • Nadace Agrofert - Rehabilitace pro děti/pacienty s postižením mozku

Fond Rehabilitace je speciální program určený k financování rehabilitační péče pacientů s DMO a jiným získaným postižením mozku. Fond Rehabilitace je určen rodinám pečujícím o děti/pacienty s DMO nebo jiným získaným postižením mozku. Lze žádat o příspěvek na intenzivní rehabilitační péči (lázeňské pobyty, ambulantní péče), příspěvek na pravidelnou ambulantní rehabilitační péči, příspěvek na hipoterapii. O příspěvek může žádat rodič nebo zákonný zástupce dítěte nebo pacient s postižením mozku.

Více informací ZDE

Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Burza filantropie v Pardubickém kraji

Startuje další ročník Burzy filantropie, která se koná v Pardubickém kraji. Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy. Jedná se fakticky o „Den D“ neziskových organizací z Pardubického kraje, kde neziskové organizace prezentují svůj projekt a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Ti mohou projekty podpořit finančními a materiálními dary nebo jinou vhodnou formou pomoci. Burzy se konají na několika místech Pardubického kraje – v okrese Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Donátoři proto mohou podpořit neziskové organizace a jejich projekty v regionu, ke kterému mají bližší vztah. Zájemci se mohou přihlásit na dva přípravné semináře, a to na seminář Jak napsat projekt do Burzy filantropie, který se uskuteční 1. března 2021 v Pardubicích, a na seminář Jak uspět na Burze filantropie, který se uskuteční 28. května 2021 v Pardubicích. Semináře budou realizované pouze jednou, pro všechny 4 okresy Pardubického kraje dohromady. Na semináře je nutné se dopředu zaregistrovat.

Více informací ZDE

Termín pro předkládání žádostí: projekty pro okres Pardubice a Chrudim mohou neziskové organizace přihlašovat do 18. března 2021

 • Donio

Donio je nová česká platforma pro snadné zakládání dobročinných sbírek. Dobročinná online platforma Donio vznikla s jasným cílem – aby darování financí bylo co nejjednodušší jak pro dárce, tak pro obdarované. Pokud máte ve svém okolí příběh, který byste chtěli podpořit, přes Donio ho můžete jednoduše komunikovat a finance transparentně předat těm, kdo je potřebují. Ať už chcete sbírku vytvořit pro sebe, kamaráda, který onemocněl, nebo se třeba složit na hřiště se sousedy, můžete využít Donio.

Více informací ZDE
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Agrofert - Rehabilitace pro děti/pacienty s postižením mozku

Fond Rehabilitace je speciální program určený k financování rehabilitační péče pacientů s DMO a jiným získaným postižením mozku. Fond Rehabilitace je určen rodinám pečujícím o děti/pacienty s DMO nebo jiným získaným postižením mozku. Lze žádat o příspěvek na intenzivní rehabilitační péči (lázeňské pobyty, ambulantní péče), příspěvek na pravidelnou ambulantní rehabilitační péči, příspěvek na hipoterapii. O příspěvek může žádat rodič nebo zákonný zástupce dítěte nebo pacient s postižením mozku.

Více informací ZDE
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • CESTA ZA SNEM

Cesta za snem je nezisková orgnanizace z Prahy. Zakladatelem je vozíčkář a aktivní sportovec Heřman Volf. Ten měl v roce 2006 nehodu na lyžích, při níž ochrnul od pasu dolů. Díky rodině a přátelům se vrátil do života a mnohé si uvědomil. Pokud po něčem toužíš, neodkládej to, a jdi do toho hned! Heřman si splnil sen a dokázal překonat sám sebe. Dnes si plní sny tím, že spolu s Cesta za snem pomáhá druhým. Přidat se může kdokoli. Více na www.cestazasnem.cz

 • NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM MOBILITY PRO VŠECHNY

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil termíny konzultací pro II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2021. Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Předkladatelem záměru bezbariérové trasy je zpravidla město či obec (příp. svazek obcí). Předkladatelům záměru bezbariérové trasy se doporučuje záměr na sekretariátu VVOZP dopředu konzultovat. Konzultace se uskuteční v následujících dnech: 25. srpna 2020, 27. srpna 2020, 8. září 2020.

Více informací: www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility
Termíny předkládání žádostí: bude upřesněno

 • Nadace ADRA: Sbírkový fond jednorázové pomoci

Nadace ADRA podporuje osoby, rodiny nebo skupiny, které se v České republice ocitly v tíživé životní situaci v důsledku mimořádných událostí, jako jsou zdravotní, sociální či jiné závažné důvody (místní povodeň, požár, násilí, autonehoda aj.). Jedná se o tak náročné situace, jež občané České republiky nemohou zvládnout vlastními silami. Ze sbírkového fondu jednorázové pomoci přispívá Nadace Adra částkami do 15 000 Kč nejčastěji na invalidní vozíky a jejich doplňky, polohovací postele, zdravotní kočárky, chodítka a další zdravotní, rehabilitační a kompenzační pomůcky, domácí spotřebiče, ošetřovatelskou péči, rehabilitaci po úrazu, dále na školkovné, školní obědy na určitou dobu apod. Může jít též o kofinancování např. léčebných či rehabilitačních terapií. Z tohoto fondu jednorázově podporuje rovněž konkrétní jednotlivce (rodiny), kteří se v důsledku koronavirové pandemie a následného vyhlášení nouzového stavu (březen 2020) dostali nečekaně do sociální tísně, nemají nárok na státní kompenzaci ztráty příjmu, což doloží čestným prohlášením. Rychlost poskytování této pomoci záleží na financích ve fondu.

Více informací: www.adra.cz/nadace-adra/postup-a-pravidla-poskytovani-prispevku
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Spolu silnější - Pomáháme pomáhat

Organizace Pro bezpečnou budoucnost z.s. v rámci iniciativy Spolu silnější pod vedením generála Petra Pavla organizuje sbírku na rychlou pomoc těm, kteří pomáhají. Iniciativa pomáhá financovat výrobu nebo dodávky zdravotnických ochranných prostředků, zajištění materiální a sociální pomoci ohroženým skupinám, důchodcům, osamělým matkám a dalším lidem v nouzi, zároveň podporuje zdravotnický personál, policisty, hasiče, armádu a další složky státu.

Více informací: www.spolusilnejsi.cz
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadace Agrofert - Krizový fond pro osoby ve finanční tísni

Nadace Agrofert spustila program pro pracující osoby, které se dostaly kvůli epidemii koronaviru do finanční krize, a nevztahuje se na ně žádné z podpůrných opatření Vlády ČR. Žádost o podporu mohou podat osoby v nejvyšším stupni invalidního důchodu nebo ve starobním důchodu, a to za podmínky, že do vyhlášení nouzového stavu vykonávaly pracovní činnost.

Více informací: www.nadace-agrofert.cz/novinky/chci-vyresit-financni-krizi-zpusobenou-koronavirem
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Individuální dotace Moravskoslezského kraje

V případě, že vaše žádost není předmětem vyhlášeného dotačního programu Moravskoslezského kraje, můžete požádat Moravskoslezský kraj o individuální dotaci z rozpočtu kraje. Při jejich posuzování je brán zřetel zejména na soulad podané žádosti se strategickými záměry kraje a programovým prohlášením rady kraje.

Více informací: www.msk.cz/cz/verejna_sprava/kdy-pozadat-o-individualni-dotaci-z-rozpoctu-kraje--103145/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadace Leontinka – mimořádná pomoc

Máte zrakové postižení a ocitli jste se v důsledku situace v nenadálé nouzi? Výjimečně i mimo vypsané grantové řízení můžete nyní podat Žádost o nadační příspěvek.

Více informací: www.nadaceleontinka.cz/clanky/covid19-pomoc-klientum-se-zrakovym-postizenim-a-rodinam-v-nouzi/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, během období nouzového stavu v ČR

 • Mimořádná pomoc Patrona dětí rodinám v nouzi

Projekt Patron dětí nabízí pomoc rodinám s nezletilými dětmi ve finanční nouzi, do které se dostaly v souvislosti s pandemií koronaviru. Pomoc je určena rodinám postiženým výrazným snížením příjmů následkem vládních opatření po 13. březnu 2020, kterým hrozí, že nebudou mít dost finančních prostředků na pořízení základních potřeb pro své děti. Mimořádná finanční pomoc není určena pro žadatele v exekuci nebo insolvenci.

Více informací: https://patrondeti.cz/koronapomoc
Termín pro předkládání žádostí: během stavu nouze a po jeho ukončení po dobu 2-3 kalendářních měsíců (dle typu podpory)

 • Nadace Karel Komárek Family Foundation nabízí rychlé granty na podporu seniorů

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) se rozhodla reagovat na současnou situaci vyhlášením tzv. rychlých grantů určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým pandemií koronaviru. Podpora je určena organizacím, které jakýmkoli způsobem pomáhají seniorům ohroženým opatřeními, která souvisí s pandemií koronaviru. Jde zejména o tyto činnosti: zajištění běžných každodenních potřeb; přímá asistence (pomoc v domácnosti, pečovatelská služba, poradenství); psychosociální pomoc; osobní rozhovory, telefonáty; rozvoj kurzů a osvětových materiálů pro seniory; komunitní projekty, které budou zaměřeny na seniory v komunitě; komunikační kampaň; zlepšení komunikace a přímý kontakt se seniory; podpora v lepší orientaci v informacích z médií; jakékoli další projekty, které jsou cíleny na podporu seniorů v současné krizové situaci i pro dobu po akutní krizi.

Více informací: www.komarekfoundation.org/granty2020
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, během období nouzového stavu v ČR

 • Mimořádný grant Nadace J&T

Cílem je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 15 let, s trvalým pobytem na území ČR, jejichž celkový měsíční příjem nepřekročí v době mimořádných opatření částku 20 000 Kč. Jedná se o jednorázový příspěvek do maximální výše 15 000 Kč, který bude poskytnut na pomoc s úhradou nájmu, popřípadě splátkou hypotéky na nemovitost, v níž rodina v současnosti bydlí.

formací: www.nadacejt.cz/mimoradna-pomoc-pro-rodiny-s-detmi-v-cesku-i-na-slovensku-v-souvislosti-s-koronavirem-n416.html
Doba trvání grantu: od 20. 3. 2020 do 20. 5. 2020, nebo do vyčerpání rozpočtu

 • COVID-19 – Rozšířená podpora jednotlivců v rámci grantového programu Člověk v nouzi

Pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu v České republice. Ve Světlušce si velmi dobře uvědomují, že stávající situace související s vyhlášeným nouzovým stavem v celém Česku a přijatými preventivními opatřeními pro vás může být náročná a znemožnit běžnou pracovní činnost. Proto připravili pomoc jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením a rodinám, které pečují o nezaopatřené děti s těžkým zrakovým postižením, které se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření kvůli šíření nákazy COVID-19. K tomuto účelu má nadační fond celoročně otevřený program Člověk v nouzi, který s účinností od 19. 3. 2020 rozšířil o pomoc pečujících osob, které v důsledku uzavření školských zařízení a stacionářů a dalších sociálních služeb nemohou docházet do zaměstnání či vykonávat SVČ. Dále si o podporu mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohou vykonávat svoji činnost.

Více informací: https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-podpora-jednotlivcu-v-ramci-grantoveho-programu-clovek-v-8165419
Doba trvání grantu: průběžně, během období nouzového stavu v ČR

 • Znesnáze21 - Laskavost plodí laskavost (sbírky na podporu dobrovolníků)

Nadační fond pomoci Karla Janečka vyhlašuje podporu sbírkám pro dobrovolníky, kteří v době nouzového stavu pomáhají jednotlivcům a organizacím. Sbírky jsou podporovány prostřednictvím navýšení do výše 21 000 Kč. Navrhovat je možné jak organizace či spolky, tak jednotlivce. V takovém případě je pouze třeba, aby se za jednotlivce zaručila například obec nebo jiná právnická osoba. Pokud víte o laskavé organizaci či spolku, která v těchto dnech pomáhá v boji proti koronaviru, dejte nadačnímu fondu vědět nebo založte vlastní sbírku.

Více informací: https://znesnaze21.cz/sbirka/laskavost-plodi-laskavost
Doba trvání grantu: průběžně, během období nouzového stavu v ČR

 • Nadační fond Anděl na kolech

Průběžná výzva je zaměřena prioritně na pomoc lidem, kteří jsou na vozíčku, ať už od narození či důsledkem úrazu, a chtějí se vrátit do „normálního života“, plnit si své sny či potřeby. Fond přispívá na různé nadace a pomáhá i konkrétním jednotlivcům, kteří to potřebují.

Více informací: www.andelnakolech.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadační fond Revenium

Posláním a účelem nadačního fondu je materiální a finanční pomoc fyzickým osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním. Fond přispívá: 1) fyzickým osobám v tíživé sociální nebo zdravotní situaci, 2) rodičům nebo zákonným zástupcům, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, 3) seniorům, 4) osobám samostatně výdělečně činným se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, 5) neziskovým organizacím a sociálním podnikům, které se o osoby se zdravotním postižením starají, podporují je, pomáhají jim, zaměstnávají je a hájí jejich zájmy, 6) osobám, ať už fyzickým či právnickým, a také organizacím, které usilují o rozvoj vzdělanosti a osvětové činnost ve společnosti a podporu lidských práv a demokratických hodnot, 7) osobám, právnickým i fyzickým, které osoby se zdravotním postižením zaměstnávají či pro ně vytvářejí pracovní místa nebo pro ně pořádají vzdělávací či rekvalifikační kurzy.

Více informací: http://revenium.cz/nadacni-fond/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Fond bilaterální spolupráce

České neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) mohou získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů. Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. Podmínkou úspěšné grantové žádosti je proto spolupráce mezi organizací občanské společnosti v České republice a organizací z jednoho z dárcovských států. Partnera můžete najít například skrze databázi partnerských organizací: https://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2019/hledate-projektoveho-partnera-2797.

Více informací: https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně do 31. 8. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků

 • Program Nový start

Program Nadace Charty 77 - Konta Bariéry je určen pro pomoc lidem mezi 15 a 40 lety, kterým se v posledních 18 měsících stal úraz, nebo jiným způsobem došlo k nevratným změnám jejich zdravotního stavu. O co je možné žádat: oblast zajištění mobility žadatele (příspěvek na osobní automobil; příspěvek na úpravy automobilu), oblast příspěvků na kompenzační pomůcky a rehabilitaci (příspěvky na rehabilitační pobyty nad rámec standardních všechny typy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro žadatele se zdravotním postižením), oblast komunikačních pomůcek (příspěvky na osobní počítače a související periferie; příspěvek na nestandardní mobilní komunikační technologie), vzdělávání, osobní asistence a příspěvky v sociální nouzi (příspěvky na osobní asistenci; příspěvky na uhrazení kurzů, stáží, odborných seminářů, pobytů apod., které zvyšují šanci najít kvalifikovanou práci příspěvky na školné; příspěvky v sociální nouzi), bydlení (příspěvky na výtahy, schodišťové plošiny, schodolezy; příspěvky na stavební úpravy, které odstraní bariéry v bytě, v domě a nebo v jeho okolí; příspěvky na pořízení bytu).

Více informací: https://www.kontobariery.cz/Projekty/Projekty-Konta-BARIERY/Novy-start
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a pracující v oblasti prevence a podpory zdraví. Cílem projektu je zajistit finanční podporu organizace pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce, a to zejména: využíváním informací, poznatků a zkušeností z oborů zabývajících se zajištěním fyzického a duševního zdraví, rozvoj progresivních metod preventivní a klasické medicíny (alternativní medicíny- pokud je účinek těchto metod dokazatelný metodami klasické medicíny), sociální aktivity, propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti, podpora organizování klimatických léčebných pobytů v ekologicky čistých místech, motivace občanů (zejména chronicky nemocných a mentálně postižených) k vytváření podmínek pro zlepšení jejich tělesného a duševního zdraví, podpora zdravého vývoje dětí. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení projektu. Od roku 2006 jsou vypisovány granty i pro jednotlivce.

Více informací: http://www.nadacezdravi.cz/
Termín pro předkládání žádostí: každý rok ve dvou kolech – k 31. březnu a k 31. srpnu daného roku

 • Citibank – zaměstnanecký charitativní fond

Fond se zaměřuje na podporu neziskových organizací v následujících oblastech: ohrožené děti nebo podpora aktivit zaměřených na děti žijící v sociálně nestandardních podmínkách; ohrožené ženy nebo podpora programů určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách; zdravotně postižení; senioři; ekologické projekty.

Více informací: www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/spolecenska-odpovednost.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna nebo do 31. října daného roku

 • Siemens Fond pomoci - Regionální podpora

Siemens Fond pomoci má kromě celostátního programu navíc i regionální kola, a to v regionech Frenštát, Brno, Trutnov a Mohelnice (tam, kde se nacházejí odštěpné závody Siemens). Regionální kola jsou otevřená všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Podpora je určena na pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami. Fond podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy. Pro regionální kola platí stejná pravidla jako pro celostátní kolo. Pokud s projektem neuspějete v regionálním kole, nelze stejný projekt přihlásit do kola celostátního.

Více informací: https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fond_pomoci/Pages/regionalni-podpora.aspx
Termín pro předkládání žádostí: dvakrát do roka, vždy do 15. května nebo do 15. listopadu daného roku

 • Nadace AGROFERT – Obecné individuální žádosti

Podpora je určena především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc. Poskytují se příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky, na hippoterapii a canisterapii, na odlehčovací a asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu.

Více informací: www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

 • Fond Ústeckého kraje - Individuální dotace

O poskytnutí podpory z Fondu může zažádat jakákoliv právnická i fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené Zásadami. Hlavní oblasti, které lze podpořit, je možné shrnout do následujícího přehledu: podpora akcí regionálního významu, podpora činnosti neziskových organizací, podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov, finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí. Od 1. 1. 2019 se přijímají žádosti pouze přes elektronický formulář. Dne 10. 1. 2019 od 10:00 hod. se koná Seminář pro žadatele (podání elektronické žádosti).

Více informací: https://www.kr-ustecky.cz/fond%2Dusteckeho%2Dkraje/d-1687122/p1=204744
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadační fond Lasvit

Hlavními oblastmi, které nadační fond podporuje, jsou školství a vzdělávání, humanitární a sociální projekty, dětské sportovní aktivity a vzdělávací projekty v oblasti designu a sklářství, a to především v Libereckém kraji.

Více informací: http://www.lasvitfoundation.com/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Invira pomáhá 

Invira s.r.o. je výrobce kompenzačních pomůcek. V rámci svého dobročinného projektu "Invira pomáhá" pomáhá potřebným, kteří v těžké životní situaci obtížně hledají východiska. Pomáhají zejména dětem, pokud potřebují elektrický vozík apod. Žadatelé o pomoc mohou zaslat svůj příběh a požádat firmu o podporu.

Více informací: www.invirapomaha.cz
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadační fond Propojeni

Oblast projektů realizovaných NF Propojeni není striktně vymezena. Prostředky jsou směřovány zejména na pomoc handicapovaným pro jejich snadnější začlenění do společnosti, na nákup nenárokovatelných zdravotních pomůcek vedoucích ke zkvalitnění života nemocných a postižených, příspěvky a dary dětským a seniorským domovům apod.

Více informací: http://www.nfpropojeni.cz/cs/kohobrpodporujeme/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadační fond KlaPeto

Nadační fond se věnuje přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice, odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do života, podpoře aktivit a sportu handicapovaných, podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým osobám. Nadační fond poskytuje příspěvky a) fyzickým osobám se zdravotním postižením, b) právnickým osobám podporujícím zájmy zdravotně postižených. Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu jsou osoby na vozíčku či po amputaci končetiny.

Více informací: http://www.klapeto.eu/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011. Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy jsou odkázány na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-tri-sestry-pomahaji/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadační fond Bělobrádek

Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora zdravotně postižených, nemocných a znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného života a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Více informací: http://www.pavelbelobradek.cz/aktuality/nadacni-fond-belobradek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadační fond Šance onkoláčkům

Nadační fond materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Žádosti mohou podávat jednotlivci.

Více informací: http://www.nfsanceonkolackum.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Projekt HUGS

HUGS Club sdružuje členy klubu, kteří platí pravidelný měsíční členský příspěvek a tím se podílejí na realizaci příběhů pomoci. Žádat o podporu mohou jednotlivci i neziskové organizace. Průběh darování probíhá vypsáním a zveřejněním příběhu na stránkách https://www.hugseurope.eu. Následně se v rámci projektu vybírají příspěvky na úhradu potřebných nákladů. Je možné zakoupit, uhradit věc, službu spojenou se zdravím, rehabilitací, náklady na léčbu. Není možné poskytnout přímo finanční částku.

Více informací: https://www.hugseurope.eu
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Preciosa - Fond sociální a humanitární

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické životní situaci. V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.

Více informací: http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/nadacni-fondy/fond-socialni-a-humanitarni.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadační fond Šestý smysl

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Hlavním cílem je podporovat sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů, začínající sportovce, umělce atp. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu v územním obvodu Městské části Prahy 6.

Více informací: http://nfsestysmysl.cz/hledam-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadace Agel

Základním cílem nadace je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. Nadace podporuje aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví.

Více informací: www.nadace.agel.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadace Karla Janečka

Žádat lze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace, jímž je především podpora vzniku a rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Tyto projekty mají prioritu před doplňkovým účelem nadace, kterým je podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště podpora zdraví, přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců včetně osob zakladateli blízkých a organizací. Nadace preferuje koncepční projekty spouštějící řetězce návazných aktivit, projekty s celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako příklady dobré praxe. Dále projekty, které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po skončení daru, projekty propojené s jinými projekty a organizacemi.

Více informací: www.nadacekj.cz/cs-CZ/zadost-o-podporu
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadace SYNER

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol, a to vše s maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji. V případech hodných zvláštního zřetele nadace směřuje pomoc i do vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a přispívá na vybrané projekty s celorepublikovým dosahem. O nadační příspěvky není možné žádat v souvislosti s nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a osobní asistence.

Více informací: www.nadacesyner.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Toto grantové řízení je zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Žádosti mohou podávat pouze organizace (právnické osoby).

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Jedličkova ústavu – Nadační příspěvky a Ostatní granty

Nadace v současné době všestranně pomáhá v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti s cílem zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací péče. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova ústavu a škol a také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace. Nadační granty budou poskytovány zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a podpory komplexní a vyvážené péče o osoby s postižením. Žádosti o individuální nadační příspěvek i v kategorii ostatní granty lze podat kdykoli během roku.

Více informací: http://www.nadaceju.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Jistota je otevřena pro žadatele ze sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, v případě tělesně postižených rovněž z oblasti zaměstnanosti. Žadatelem mohou být jednotlivci i organizace. Nemalé prostředky z rozpočtu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým spoluobčanům. Žádosti o podporu je možné podávat průběžně.

Více informací: www.nadacejistota.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Naše dítě – Individuální žádosti

Hlavním posláním nadace je pomoc dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětem zneužívaným a týraným, dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.

Více informací: www.nasedite.cz/individualnipomoc.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadace VIA - program Techsoup

V rámci dárcovského programu Techsoup Česká republika lze žádat o počítačové programové vybavení. Neziskové organizace mohou získat pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny, širokou škálu nabízeného softwaru, hardwaru či IT služeb. Žádat mohou charitativní organizace a zařízení zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a veřejné knihovny. Nejprve je třeba se do programu zaregistrovat.

Více informací: www.techsoup.cz
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadační fond Pečovatel

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se  zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, kteří potřebují osobní asistenci. Nadační fond přispívá k tomu, aby tito lidé, závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení. Získáváním finančních prostředků na asistenční péči jim umožňuje i přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Žadatelem jsou jednotlivci.

Více informací: https://pecovatel.cz/pro-zadatele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • WEIL, GOTSHAL - nadační fond

O příspěvky nadačního fondu mohou žádat fyzické i právnické osoby. Fond podporuje zejména jednotlivé lidi se zdravotním postižením a dále projekty sociální pomoci. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující např. k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní nebo sociální stav, nebo k podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.

Více informací: www.weil-nadacni-fond.cz/nadacni-prispevky/zadost-o-nadacni-prispevek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Elektrárny Opatovice

Firma pomáhá především v regionu, ve kterém působí, tj. v oblasti Královéhradecka, Pardubicka a Chrudimska. Zaměřuje se na oblast zdravotnictví, vzdělávání, na charitativní a sociální projekty a kulturu. Podporuje také obce v okolí elektrárny.

Více informací: www.eop.cz/firemni-darcovstvi 
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Konto Bariéry - Projekt Sport bez bariér

Projekt Sport bez bariér je určen pro jednotlivce se zdravotním handicapem nebo neziskové organizace (činné nejméně rok) zajišťující lidem s handicapem sportovní aktivity. Projekt přispívá na: pořízení sportovních potřeb (například speciální sportovní vozík, handbike, monoski, závěsné vozíky za kolo nebo pálky na stolní tenis apod.), zajištění účasti na sportovních akcí (cestovné, osobní asistent, zápisné apod.), organizaci sportovních akcí pro lidi s postižením, školení profesionálů v dané oblasti.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Sport-bez-barier.aspx
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Povodně - NRZP nabízí pomoc při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek

NRZP ČR organizuje pomoc osobám se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi. Možnosti NRZP jsou především v pomoci při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek, pokud by byly při povodni poškozeny nebo zničeny. NRZP je schopna zajistit zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek, pomoci při urychlení administrativy při pořízení nových, v omezené míře je NRZP ČR schopna přispět na nákup nezbytné pomůcky. Občané mohou kontaktovat centrálu NRZP ČR na tel. č. 266 753 421, nebo na adrese nrzpcr@nrzp.cz.

Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1031-informace-c-50-2013.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Povodňová výzva Konta BARIÉRY

Konto BARIÉRY je připraveno pomoci všem lidem se zdravotním postižením, do jejichž života nepříznivě zasáhly současné povodně. Jde zejména o případnou náhradu zničených pomůcek, vozíků, plošin a dalších zařízení. Zároveň je Konto Bariíry připraveno přispět na úhradu dočasného ubytování, práce asistentů apod. Ozvěte se na bozena.jirku@bariery.cz, kristina.jakubcova@bariery.cz nebo telefon 224 214 452. Podle vývoje situace bude specifikována další pomoc.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery.aspx
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadační fond Kolowrátek

Hlavní prioritou Nadačního fondu Kolowrátek je podpora nadaných dětí a mladistvých. Ovšem v návaznosti na historickou tradici rodu směřují aktivity fondu i do oblasti podpory osob v tíživé sociální či zdravotní situaci, do podpory v oblasti kultury, vzdělání a lidských práv a v neposlední řadě také do podpory poskytování sociálních a zdravotně-sociálních služeb. Nadační fond Kolowrátek každoročně pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Více informací: www.kolowrat.cz/cs/kolowratek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadační fond LUMIUS

Fond byl založen ve spolupráci s Nadací Charty 77. Účelem fondu je podpořit řešení obtížné sociální a ekonomické situace osob se zdravotním postižením a seniorů. V roce 2017 nadační fond podpořil: rehabilitační a kompenzační pomůcky, vzdělávací programy pro seniory a držitele průkazů ZTP/P, léčebné a rehabilitační pobyty. Žádat mohou jednotlivci i organizace.

Více informací: www.nadacelumius.cz
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, ale nadační fond přijímá žádosti jen do vyčerpání finanční částky určené pro daný rok

 • Nadace Agrofert

Účelem nadace je mimo jiné podpora vzdělávání a zvyšování úrovně vzdělanosti, podpora rozvoje sociální a zdravotní péče a ochrana lidského zdraví, poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti. Žádat mohou organizace i jednotlivci.

Více informací: www.nadace-agrofert.cz
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Projekt Dobrý Anděl

Rodiny s dětmi v tíživé situaci, kde otec, matka nebo dítě jsou onkologicky nemocní nebo dítě trpí jiným závažným a dlouhodobým onemocněním, mohou požádat o pravidelnou finanční pomoc u některého ze spolupracujících odborných lékařů. Každá žádost je posuzována individuálně, na pomoc není právní nárok.

Více informací: www.dobryandel.cz
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou

Žádost mohou podávat společnosti nebo jednotlivci. Oblasti podpory: např. rekonstrukce DD, vybavení stacionářů, center s postiženými dětmi, podpora integračních sportovních, kulturních akcí, benefiční akce, zakoupení pomůcek, dramatické a výtvarné kroužky pro zdravotně postižené děti, apod.

Více informací: http://www.duhatu.cz/html/projekty_grant.html 
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, nejpozději do 15.12. pro rok následují

 • Pomáháme s Providentem

Na portálu www.pomahamesprovidentem.cz můžete získávat peníze na realizaci akcí a projektů, které připravujete. Může jít o akce kulturní, sportovní, společenské, dobročinné, gastronomické... cokoli, co lidi zajímá a baví. Akce mají být komunitního rázu, tzn. veřejné, které nějakým způsobem přispívají k obohacení života ve Vaší obci, regionu, ve skupině přátel apod. Peníze získávají pořadatelé akcí formou soutěží na portálu. Princip soutěží je jednoduchý - jakmile se pořadatel akce přihlásí do soutěže o peníze, má za úkol motivovat další lidi k tomu, aby mu dali svůj hlas v soutěži na portálu. Jde o to, že podporujeme ty akce, které lidi baví nejvíce. Tzn. ty, které si sami odhlasují. Organizátorem je Provident Financial s.r.o.

Více informací: www.pomahamesprovidentem.cz
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Nova

Nadace Nova vysílá svou pomoc těm nejzranitelnějším – dětem. Pomáhá dětem všech věkových kategorii (do 18 let), a to především v České republice, výjimečně i v zahraničí. Pomoc směřuje do čtyř oblastí: zdraví, vzdělání, domov a humanitární pomoc. Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby.

Více informací: http://www.nadacenova.cz/  
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Dobrý skutek

Občanské sdružení Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí: děti (postižené, nemocné, opuštěné...) a zařízení, která o děti pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.), senioři a zařízení, která o seniory pečují, tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku, pěstounské rodiny, zvířata (asistenční pes výhradně pro plnoleté klienty, záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí atd.). Snažíme se vybrat ty nejnaléhavější případy, kdy si žadatel nemá možnost předmět žádosti zajistit sám. Jedná se o poskytnutí peněžního daru na: opatření zdravotní pomůcky, kterou žadatel potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svého postižení, realizaci bezbariérové úpravy bydlení, nákup, opravu nebo úpravu osobního automobilu.

Více informací: http://www.dobryskutek.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Vinci

Oblasti podpory: m.j. podpora rozvoje občanské společnosti, kulturního, společenského a spolkového života v obcích a městech; podpora a pomoc neziskovým organizacím; zvýšení životní úrovně a zdraví jednotlivců; podpora osvětové, informační a vzdělávací činnosti; podpora sociální a právní ochrany dětí a mládeže včetně podpory projektů na využití volného času a rozvíjení osobností dětí a mládeže; zmírňování následků tíživých životních situací; sociální integrace jedinců včetně pomoci v přístupu k bydlení, pracovnímu uplatnění, vzdělání a kvalifikaci; předcházení sociální desintegraci seniorů včetně zmírnění jejich následků.

Nadace nepodporuje: projekty politického charakteru, náboženského charakteru, projekty na podporu veřejného zdraví, projekty z oblasti humanitární pomoci, projekty zaměřené na zdravotně postižené (kromě projektů zajišťujících pracovní příležitosti pro zdravotně postižené), projekty pouze jednorázového charakteru, které nemají dlouhodobý dopad (např. koncerty, sportovní zápasy apod.).

Více informací: http://www.nadacevinci.cz/cs/pro-zadatele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY

Konto BARIÉRY podporuje projekty, jejichž hlavním cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Podporuje občany ČR se zdravotním postižením, případně s jiným handicapem, který je znerovnoprávňuje ve společnosti, a neziskové organizace (činné nejméně 2 roky). Konto Bariéry přispívá na: standardní rehabilitační a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy, kulturní a sportovní aktivity, podporu chráněného bydlení a pracovišť, opravy a doplňky rehabilitačních pomůcek, opravy a speciální úpravy automobilů (na pořízení automobilu jednotlivcům Konto Bariéry nepřispívá), domy na půli cesty, osobní asistenci.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Potrebuji-pomoci.aspx
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace J&T

Nadační fond J&T poskytuje příspěvky jedincům na některé kompenzační a rehabilitační pomůcky a dále organizacím (chráněné bydlení, chráněné dílny, stacionáře), které konkrétně pomáhají těmto lidem. Organizacím přispívá např. na: nákup standardního vybavení, nákup automobilu (musí sloužit k přepravě klientů), kompenzační a rehabilitační pomůcky, rekonstrukce, stavební úpravy. Nadační fond neposkytuje příspěvky na mzdové náklady, osobní asistenci, operace, léky a výpočetní techniku.

Více informací: https://www.nadacejt.cz/

Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových – Individuální nadační příspěvky

Nadační fond poskytuje v rámci Individuálních nadačních příspěvků finanční podporu pro individuální žadatele (fyzické i právnické osoby), součástí žádosti a posouzení je vždy finanční situace žadatele. Správní rada zasedá přibližně jednou za 6 týdnů. Nadačními příspěvky fond podpořil mimo jiné chráněnou dílnu pro tělesně postižené občany příspěvkem na výrobu výtvarných předmětů v rámci arteterapie a ergoterapie, apod. Nadační fond zpravidla nepřispívá na rekonstrukce bytů a domů, na invalidní vozíčky, motomedy, rehabilitační pomůcky a asistenční služby.

Více informací: http://www.nadacnifondklausovych.cz/projekty-a-nadacni-prispevky/individualni-nadacni-prispevky.asp
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadační fond Sounáležitost

Smyslem nadačního fondu je projevení sounáležitosti a podání pomocné ruky těm z nás, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nemohou zvládnout. Pomoc z tohoto fondu je určena těm, kteří ji potřebují, bez rozdílu, zda se jedná o malé dítě, nemocného nebo staršího člověka a nebo někoho, kdo se ocitl v akutní nouzi.

Více informací: http://www.sounalezitost.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Program „Cesty k integraci“ má zaměření: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné podmínky života s ostatními lidmi. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným. Nadace podporuje zejména: ranou péči, půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, denní stacionáře, chráněné a podporované zaměstnávání, chráněné bydlení, jednotlivcům přispívá na nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/socialni-a-zdravotne-socialni-programy/cesty-k-integraci/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Pokud máte zájem o nějaké zdravotnické pomůcky, které by mohly posloužit vašim sociálně-charitativním a zdravotním projektům, kontaktujte nadaci na e-mailové adrese: nadace@omadeg.cz. Nadace získává zdravotnické pomůcky díky dlouholetým kontaktům se zahraničními nadacemi, především s Olga Havel Stichting z Holandska a Agape Fundation ze Švédska, které pro nadaci sbírají ve svých zemích zdravotnické pomůcky, ale i další materiální hodnoty.

Více informací: http://www.boromejky.cz/42.htm
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

 • Nadace pro rozvoj vzdělání

Hlavní náplní nadace je podpora a rozvoj všeobecné vzdělanosti. Je možné získat podporu na počítače pro handicapované děti, hudební nástroje pro handicapované děti, asistenty pro handicapované děti i příspěvky na další aktivity.

Více informací: http://www.nadaceprovzdelani.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně - přihlášku do projektu zasílejte vždy první týden v měsíci

 • Nadační fond Dalkia Morava

Fond působí pouze v rámci Moravskoslezského, Olomouckého a Ústeckého kraje. Fond podporuje fyzické i právnické osoby, které realizací svých projektů a díky fondem poskytnuté finanční pomoci vytvoří nová trvalá pracovní místa. V případě, že byste vytvářeli nové pracovní místo, můžete požádat fond např. o finanční podporu na vybavení pracoviště (týká se např. i chráněných dílen)

Víc informací: http://www.dalkiamorava.cz/default2.asp?url=1
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadační fond Zelení / Šance

Nadační fond slouží k podpoře aktivit neziskových organizací i jednotlivců, které směřují ke zlepšení života občanů Olomouce. Působnost pouze v Olomouckém kraji.

Více informací: http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_prog=853
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Podporuje pomoc při zajištění přístrojového vybavení a dalších pomůcek zdravotně znevýhodněným osobám, pomoc při řešení zdravotních a sociálních problémů, pomoc při začlenění sociálně a ekonomicky znevýhodněných jedinců do společnosti. Žádat mohou pouze organizace. Žádost by měla být zaslána s dostatečným předstihem před termínem faktické potřeby příspěvků. Přehled přidělených příspěvků je uveden na internetu v části „pomáháme“ (tam je možné hledat inspiraci, na co lze žádat).

Více informací: http://www.krasapomoci.cz/home
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • MONETA Money Bank - Program podpory potřebných

Společnost se zaměřuje především na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým. Unikátní na tomto programu je jeho napojení na dobrovolnickou organizaci. Žádajícím organizacím tedy nepřispívá pouze finančně, ale také svým časem a energií. Společnost podporuje projekty, které usnadňují život a vylepšují integraci handicapovaných, opuštěných či nemocných. Žadateli mohou být organizace nebo jiné právní subjekty, které pracují se zdravotně a sociálně znevýhodněnými dětmi nebo dospělými, dětské domovy, centra náhradní rodinné péče, neziskové organizace, jež se zaměřují na uvedené oblasti. Při předkládání žádosti je třeba oslovit z vašeho nejbližšího okolí jako garanta projektu někoho z řad pracovníků MONETA Money Bank, jinak není možné projekt předložit.

Více informací: https://www.moneta.cz/o-nas/spolecenska-odpovednost/podpora-mistnich-komunit
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Siemens Fond pomoci

Podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy. Každý měsíc uděluje finanční granty v celkové výši 100 000 Kč na podporu charitativních projektů.

Více informací: https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fond_pomoci/Pages/Fond_pomoci.aspx
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

 • Nadace Divoké husy

Nadace poskytuje příspěvky nestátním neziskovým organizacím, které působí v sociální či zdravotní oblasti a které se snaží vlastní aktivitou získat finanční prostředky na svou činnost. Žádat mohou organizace, které připravují dobročinnou akci (např. koncert, divadelní představení, aukci, výstavu, sportovní utkání apod.) Způsob využití výtěžku + příspěvku od Nadace musí být vždy konkrétní a sloužit přímo klientům organizace. Výtěžek z dobročinné akce Nadace zdvojnásobí, maximální příspěvek ze strany Nadace je 60 000 Kč.

Více informací: www.divokehusy.cz/potrebujete-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, ale žádost musí být doručena nejpozději dva kalendářní měsíce před 1. dnem měsíce, ve kterém se má dobročinná akce konat (uzávěrka žádostí probíhá jedenkrát za měsíc, vždy k poslednímu dni měsíce).