HRÁČ REKREAČNÍ ÚROVNĚ

  • HRÁČ REKREAČNÍ ÚROVNĚ
  • METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY HRÁČE REKREAČNÍ ÚROVNĚ
  • POSTUP HRÁČE DO VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

Hráč řádně registrován do TJ/SK je hráčem provozujícím sport na rekreační úrovni. Účastní se organizovaných tréninků s ostatními alespoň 1x týdně v průběhu kalendářního roku. 

Aby hráč mohl začít soutěžit na národní úrovni, musí být zařazen do některé z klasifikačních tříd. Trenér každého nového hráče rekreační úrovně předá podklady ke klasifikaci hráče národnímu klasifikátorovi.

METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY HRÁČE REKREAČNÍ ÚROVNĚ

TRÉNINKOVÁ ČINNOST

Hráč se účastní organizovaných tréninků s ostatními. Trénink by měl mít takovou organizaci, aby co největší počet hráčů trénoval souběžně, a tím byly odstraněny prostoje způsobené pasivním přihlížením. Hráči mohou být rozděleni do několika menších skupin. Záměr trenérské práce u hráčů rekreační úrovně je především postupné budování pozitivního vztahu ke sportu a podpora radosti a nadšení. Úkolem pro trenéra nového hráče je sportovní hře učit a naučit - postupně a pozitivním přístupem. Nové hráče proto chvalme, podporujme, zaujímejme jejich pozornost, veďme trénink jednoduše a současně kreativně. K tomu, aby naše  podněty přinesly očekávaný efekt, jsou nezbytné materiální podmínky (tréninkové prostory, pomůcky) a organizační schopnosti (čas pro systematickou a trpělivou práci).

Důležité aspekty při práci s novými hráči:

  • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VOLBĚ SPRÁVNÉ TECHNIKY
  • POCHVALA A POVZBUZENÍ
  • KREATIVITA, TRPĚLIVOST A LASKAVÝ PŘÍSTUP
  • TRÉNINKY VE SKUPINKÁCH, SDÍLENÍ EMOCÍ A ZÁŽITKŮ ZE HRY
  • ZAUJETÍ POZORNOSTI A PESTROST AKTIVIT
  • SPOLUPRÁCE S RODIČI

CÍLE

Hlavním cílem tréninku nováčků je oblíbit si bocciu jako hru a aktivizovat přirozené schopnosti k co nejdokonalejšímu osvojení všech složek herní způsobilosti a současně přispívat specifickými vlivy sportovního prostředí k formování různých stránek jeho osobnosti – pohybové, citové, mravní, rozumové atd.

TECHNIKA

Cílem je osvojení dovednosti hodu a nácvik správné techniky. Posturální kontrola, flexibilita a protahování jsou rozhodující pro rozvoj dobré fyzické gramotnosti. Během této fáze by sportovci měli vyzkoušet řadu metod odhodu a identifikovat, která z nich je pro ně nejvhodnější.

TAKTIKA A STRATEGIE

V této úrovni je kladen důraz na pochopení hry, jejích obecných pravidel a základní taktiku. Sportovci by měli být schopni identifikovat nejsilnější zónu na kurtu a měli by také rozumět strategi výběru červené nebo modré strany po rozlosování mincí. Během hry se hráč učí rozhodovat, kdy situaci na kurtu chránit a kdy maximalizovat.
bodů.

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ 

V tomto stupni nemusí být až tak propracované a kluby častokrát mívají erární, sdílené boccia rampy a míče k zapůjčení. Sportovní vybavení by mělo však vždy vyhovovat sportovci.

INTENZITA TRÉNINKU

Sportovci v tomto stupni by měli trénovat 1x týdně. Primární důraz je kladen na rozvoj dovedností.

SOUTĚŽNÍ ČINNOST

TURNAJE NA KLUBOVÉ ÚROVNI pořádají kluby mezi sebou pro hráče, kteří se cítí připraveni začít se učit soutěžit a jsou zaměřeni na způsoby, jak tuto dovednost rozvíjet. Přátelské turnaje pro začínající hráče mají uvolněnou atmosféru. Hra nabízí hráči přirozené odkrývání jeho herního potenciálu. Na turnajích se hráč postupně učí jak soutěžit a co soutěž přináší, učí se zpracovávat své dojmy z prvních vítězství i procházet sportovními nezdary. Sportovci se v této fázi také učí stanovovat si cíle. Učí se základním relaxačním technikám, rozvíjí asertivitu a vůdčí schopnosti. Je také vhodné začít učit sportovce efektivní komunikaci ve zpětné vazbě.

POSTUP HRÁČE DO VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

Hráč postupně zdokonaluje své herní dovednosti prostřednictvím progresivních tréninkových jednotek, na kterých čelí adekvátním (a stále vyšším) sportovním výzvám.  Zvyšuje vlastní herní výkonnost a postupně se dostává do stále lepší herní formy. Pokud se cítí stále komfortněji ve sportovním prostředí, zvýší počet svých tréninků na 2 tréninkové jednotky týdně v průběhu kalendářního roku, trenér TJ/SK a stává se hráčem výkonnostní úrovně.

VÍCE O ROZDĚLENÍ SPORTOVCŮ DO KLASIFIKAČNÍCH TŘÍD

SYSTÉM SPORTOVNÍ ČINNOSTI