KLASIFIKACE HRÁČE

paralympijský sport boccia

ÚVOD DO KLASIFIKACE

Klasifikaci sportovců zastřešují členské národní organizace na národní úrovni a mezinárodní klasifikace je vedena klasifikátory Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Pravidla klasifikace nastavuje pro národní i mezinárodní úroveň klasifikační výbor BISFed. Klasifikátoři národní i mezinárodní úrovně BISFed členských zemí jsou vzděláváni na akreditovaných kurzech BISFed viz kvalifikační stupně klasifikátora.

PROČ V PARASPORTU KLASIFIKUJEME?

 • Za účelem vytvořit spravedlivou sportovní výzvu pro hráče.
 • Minimalizovat efekt postižení na výsledky soutěže.
 • Klasifikace určuje, kdo smí a kdo nesmí soutěžit v para sportu.

CO JE KLASIFIKACE?

 • Klasifikace je dlouhodobý proces, ve kterém je sportovec zařazen do nejvhodnější klasifikační sportovní třídy.
 • V různých sportech jsou požadovány různé fyzické aktivity.
 • Klasifikace pro každý sport probíhá jinak a má svá specifika.

KDY KLASIFIKACE PROBÍHÁ?

 • Na národní úrovni před prvním národním turnajem
 • Na mezinárodní úrovni před prvním mezinárodním turnajem

3 ZÁKLADNÍ OTÁZKY KLASIFIKÁTORA

 • Má sportovec vhodný typ postižení pro daný sport?
 • Splňuje postih kritéria pro zařazení na minimální úrovni?
 • Do které z klasifikačních tříd by měl být sportovec zařazen?

Sportovní klasifikační třída může být sportovci udělena pouze klasifikátorem či klasifikačním panelem. Proces hodnocení probíhá vždy před turnajem. Ve sportu boccia jsou sportovci sledováni také vždy během turnaje. Závěr zhodnocení je vždy na klasifikátorovi či klasifikačním panelu, kdy se na výsledku shodnou dva až tři klasifikátoři.

VIDEA O KLASIFIKACI

KLASIFIKACE HRÁČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

KLASIFIKACE HRÁČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI
 • umožnuje hráčům soutěžit na turnajích národní úrovně;

 • určuje, zda sportovec splňuje zařazení do klasifikační třídy.

Na národní úrovni klasifikuje hráče klasifikátor, který je zaškolen Mezinárodní federací sportu boccia BISFed; viz kvalifikační stupně klasifikátora.

Národní klasifikátoři:

Bc. Jana Šimonová
e-mail: ja.simonova@gmail.com

Stanislav Šťastný
e-mail: zdravotnikomise@gmail.comPRŮBĚH KLASIFIKAČNÍHO HODNOCENÍ SPORTOVCE NA NÁRODNÍ ÚROVNI
 

1. KROK - Kontakt s národním klasifikátorem a zaslání potřebných dokumentů

Pro zařazení nového hráče kontaktujte národního klasifikátora a odešlete mu/jí Souhlas s klasifikací na národní úrovni a lékařskou zprávu. 
Klasifikátor poté určí termín hodnocení hráče.

2. KROK - klasifikační hodnocení

 • Hráč předloží průkaz k ověření totožnosti a souhlas s klasifikací.
 • Hráč se dostaví ve sportovním oděvu a se sportovním vybavením, které ke hře používá (míče, rampa, tykadla, rukavice atd.)
 • Hráč má právo na doprovod členem TJ/SK. Pokud je nezletilý či má-li postižení intelektu, musí být doprovázen duhou osobou povinně.
 • Hráč poskytne informace týkající se svého tělesného postižení a úplný seznam léků. Pokud má neobvyklé nebo komplikované postižení, je nutné, aby poskytl podpůrné informace tak, aby klasifikátor získal co největší přehled o jeho fyzickém stavu.
 • Hráč musí dodržovat pokyny, které mu klasifikátor sdělí. 

Hráč není oklasifikován v těchto případech:

 • Pokud se nedostaví v odpovídajícím oblečení.
 • Pokud má bolesti, které ho omezují klasifikační hodnocení absolvovat (v tomto případě může klasifikátor naplánovat pro klasifikaci sportovce nový termín).

Postup, hodnotící kritéria a metodika, podle kterých je hráčům přidělena sportovní třída a status sportovní třídy, jsou specifikovány v Klasifikačních pravidlech BISFed. 

Klasifikační hodnocení hráče zahrnuje několik fází, proto klasifikační pravidla obsahují ustanovení týkající se:

 • hodnocení, zda má hráč vhodný tělesný postih pro daný sport;
 • hodnocení, zda tělesné postižení hráče splňuje minimální kritéria pro daný sport (podrobně popsáno v jednotlivých klasifikačních profilech).
  Přidělení sportovní klasifikační třídy a statusu sportovní třídy závisí na rozsahu, v jakém je hráč schopen vykonávat konkrétní úkony ve hře.
  Posuzuje se také funkční dopad tělesného postižení na omezení aktivit během sportovního výkonu.

Po hodnocení klasifikátor přidělí hráči sportovní třídu.

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY

Jako paralympijský sport je boccia  určena sportovcům s nejtěžšími stupni tělesného postižení,  kteří potřebují asistenci a celodenní servis. Hráči jsou rozděleni do 4 klasifikačních tříd BC1 - BC4 dle typu a úrovně svého postižení, ve dvou z těchto tříd hraje s postiženým hráčem vždy také sportovní asistent.  Hráči, kterým jejich pohybové omezení nedovoluje samostatně odhazovat míč, hrají s asistentem a hrací pomůckou – rampou.


KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC1

V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni dle pravidel BISFed jako BC1. Tito se dělí na dvě podskupiny, a sice hráče BC1, kteří jsou schopni a hrají rukou a dále pak na BC1, kteří k doručení míče do hracího pole používají nohu (foot player) – tito hráči nejsou schopni cíleného odhodu rukou, která je v tomto případě více zasažená spasticitou než dolní končetiny.

V klasifikační třídě BC1 jsou zařazeni hráči s těžkým neurologickým postižením. Hráčům smí asistovat jeden sportovní asistent, který musí být ve vymezeném prostoru za odhodovým boxem. Činnost sportovního asistenta během zápasu je upravena pravidly BISFed.


KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC2

V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni, dle pravidel BISFed jako BC2. Jsou to hráči s těžkým neurologickým postižením.  nemohou mít sportovního asistenta během hry. Hráči mohou ve svém herním čase žádat o asistenci rozhodčího, aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu do kurtu.


KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC3

Jsou to hráči s velmi těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin. Hráči jsou závislí na pomoci nebo na elektrickém vozíku. Hráči nejsou schopni funkčního úchopu nebo odhodu, ale mohou mít zachovánu schopnost pohybu v paži. Funkční rozsah pohybu je však nedostatečný k tomu, aby umožnil cílený odhod míče do hracího pole. Každý hráč má sportovního asistenta, který zůstává během hry v odhodovém boxu, ale musí zůstat otočen zády k hrací ploše s pohledem odvráceným od hry. Pravidla pro sportovní asistenty upravují pravidla BISFed.


KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC4

Hráči s tělesným postihem, které není mozkového původu. Hráči mohou míč odhazovat či jej doručovat na hrací plochu pomocí nohy. Hráči BC4 jsou sportovci s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin v kombinaci s chabou dynamickou kontrolou trupu, jež jsou jiného než mozkového původu, nebo degenerativně-mozkového původu. Hráč je schopen projevit dostatečnou zručnost k důslednému zpracování a odhodu míče do hracího pole buď rukou, nebo nohou. Je zřejmý chabý úchop a uvolnění, v kombinaci se špatným načasováním vypuštění míče a dotažení pohybu. Lze si také povšimnout nedostatečné kontroly hladkosti a rychlosti pohybu a synchronizace. 
 


DALŠÍ KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY

V ostatních klasifikačních třídách hrají hráči s ostatními typy postižení rozděleni následovně. Hráči v těchto klasifikačních třídách nehrají turnaje Mezinárodní federace BISFed. V roce 2019 federace BISFed vyjasnila situaci ohledně klasifikační třídy BC5 a zveřejnila, že hráči této klasifikační třídy nebudou v budoucnu hrát na BISFed turnajích ani na LPH.

BC5 – hráči s tělesným postihem tří končetin, obecně hráči, kteří mají lepší fyzický profil a funkce než hráči v klasifikační třídě BC2 a BC4

Profil klasifikační třídy BC5  (český překlad)

BC6 – hráči, kteří nespadají fyzickým profilem do klasifikačních tříd  BC1, BC2, BC3, BC4 a BC5

BC7 – zrakově postižení – existují 3 třídy B1 - B3

BC8 – hráči s mentálním postihem

KLASIFIKAČNÍ STATUSY

Sportovní klasifikační status určuje, zda má sportovec konečnou klasifikaci, nebo zda ji bude muset podstoupit buď poprvé, nebo opakovaně.

Status N (New) -> nový – sportovci, kteří začínají a nemají ještě mezinárodní klasifikaci, mají automaticky přidělen status N, aby se mohli zúčastnit mezinárodních závodů, musí podstoupit klasifikaci před závodem.

Status C (Confirmed) - potvrzený – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že sportovec splňuje daná kritéria klasifikační třídy a je předpoklad, že daný handicap nebude mít progresivní stav, je sportovci přidělen konečný potvrzený status. Sportovec se statusem C již nemusí podstupovat opětovnou klasifikaci (výjimkou mohou být případné protesty na přidělenou třídu, změna zdravotního stavu, nebo změna kritérií klasifikačních tříd).

Status R (Review) - bude opětovně hodnocen/opakovaně posuzován – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že je nutné, aby sportovec prošel opakovaně klasifikací, tak mu bude přidělen status R. Tento status se přiděluje z řady důvodů. Například, pokud se jedná o sportovce, který se nově zapojuje do vrcholných soutěží handicapovaných sportovců na mezinárodní úrovni, nebo pokud je u sportovce předpoklad, že se jeho handicap bude měnit, či má progresivní prognózu; I v případě, že je u sportovce předpoklad, že se jeho handicap nebude nijak dál měnit, může mu být přidělen tento status a to pokud se jedná o mladého sportovce, který ještě nemá vývojově plně vyvinutou svalovou strukturu či ještě nedosáhl dospělosti.

Status RFD (Review With fixed Review Date) - bude opětovně hodnocen k předem určenému datu – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že je nutné, aby sportovec prošel klasifikací opakovaně, ale nebude nutné, aby ji podstoupil před určitým datem, stanoví rok, během kterého musí sportovec podstoupit klasifikaci znovu. Takový sportovec nemůže podstoupit re-klasifikaci před daným datem (výjimkou může být podaný protest na přidělenou klasifikaci).

Pokud se klasifikační panel skládá jen z jedné osoby, tak takový klasifikátor nemůže sportovci přidělit klasifikaci FRD, ale musí mu přidělit klasifikaci R.

KLASIFIKACE HRÁČE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

KLASIFIKAČNÍ HODNOCENÍ HRÁČE

Klasifikační hodnocení hráče zahrnuje několik fází, proto klasifikační pravidla obsahují ustanovení týkající se:

 • hodnocení, zda má hráč vhodný tělesný postih pro daný sport;
 • hodnocení, zda tělesné postižení hráče splňuje minimální kritéria pro daný sport (podrobně popsáno v jednotlivých klasifikačních profilech).
  Přidělení sportovní klasifikační třídy a statusu sportovní třídy závisí na rozsahu, v jakém je hráč schopen vykonávat konkrétní úkony ve hře.
  Posuzuje se také funkční dopad tělesného postižení na omezení aktivit během sportovního výkonu.

Hráč, který chce soutěžit na World Boccia turnajích, musí mít způsobilé postižení trvalého rázu. Toto určuje BISFed.

Způsobilá zdravotní postižení

BISFed vyžaduje, aby každý hráč prokázal, že má určitý trvalý základní zdravotní stav. 

BISFed v dodatku 2 klasifikačních pravidel uvádí příklady zdravotních postihů, které jsou nezpůsobilé.

BISFed poskytuje příležitost jednotlivcům s trvalým zdravotním stavem, který vede k závažnému neurologickému poškození centrálního nervového systému, včetně hypertonie, ataxie a dyskineze, atetózy a dystonie.

BISFed poskytuje příležitost jednotlivcům s trvalým zdravotním stavem, který má za následek závažnou muskuloskeletální dysfunkci neurologických poruch (mimo CNS) postihující všechny čtyři končetiny, včetně zhoršené svalové síly a zhoršeného pasivního rozsahu pohybu končetin.

Pravidla týkající se hráče:

 • Hráč předloží klasifikačnímu panelu doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz, licence, akreditace turnaje).
 • Hráč podepíše dokument Souhlas s klasifikací.
 • Hráč se dostaví ve sportovním oděvu a s veškerým sportovním vybavením, které ke hře používá (míče, rampa, tykadla, rukavice atd.).
 • Hráče může doprovázet člen národní členské organizace. Pokud je hráč nezletilý či má-li postižení intelektu, musí být doprovázen duhou osobou povinně.
 • Hráč poskytne informace týkající se svého zdravotního postižení, léků, zdravotních pomůcek/implantátu či chirurgického zákroku, který ovlivňuje sportovní výkon. Pokud má hráč neobvyklé či komplikované postižení, je nutné, aby předložil lékařské podpůrné informace v angličtině.
 • Hráč předloží úplný seznam léků.
 • Hráč dodržuje všechny pokyny klasifikátorů.
 • Osoba, kterou si hráč vybral, aby jej doprovázela, by měla být obeznámena s postižením hráče a jeho sportovní historií.
 • Hráč a doprovázející osoba potvrdí formulář o klasifikačním hodnocení, specifikováno BISFed.
 • Hráč poskytne BISFed lékařské informace o diagnóze následujícím způsobem:

           ◘     Certifikát o diagnóze (COD) musí být vyplněn v angličtině, datován a podepsán lékařem.
           ◘     COD musí být v případě potřeby předložen s podpůrnými diagnostickými informacemi a nahrán do databáze BISFed minimálně 4 týdny před klasifikací.

Hráč není oklasifikován v těchto případech:

 • Pokud se nedostaví v odpovídajícím oblečení.
 • Pokud má bolesti, které ho omezují hodnocení absolvovat (klasifikátor může naplánovat nový termín).

Pokud hráč trpí epileptickými záchvaty, které mohou být dalším příznakem mozkové obrny či traumatického poranění mozku, je mu/jí umožněno soutěžit pouze za předpokladu, že zdravotní stav je pod kontrolou.

Klasifikační panel:

 • Klasifikační panel může požádat hráče, aby poskytl dodatečnou podpůrnou lékařskou dokumentaci, týkající se jeho zdravotního postižení, pokud se domnívá, že to je nezbytné pro přidělení sportovní třídy.
 • Klasifikační panel provádí hodnocení v angličtině, pokud BISFed nestanoví jinak. Pokud hráč potřebuje tlumočníka, je zajištěn národním týmem. 
 • Klasifikační panel provádějící hodnocení hráče si může v jakékoli fázi vyžádat lékařské, technické či vědecké stanovisko se souhlasem vedoucího klasifikace a/nebo hlavního klasifikátora, pokud se klasifikační panel domnívá, že takové stanovisko je nezbytné pro přidělení sportovní třídy, a to navíc k jakémukoli stanovisku (stanoviskům) již vyžádaným.
 • Klasifikační panel přihlíží pouze k důkazům, které poskytl příslušný hráč či národní členská organizace a BISFed (z jakéhokoli zdroje) při přidělování sportovní třídy.
 • Klasifikační panel může pořizovat či používat videozáznamy či jiné záznamy, které jim pomáhají při přidělování sportovní třídy.

PROCES HODNOCENÍ

Hodnocení hráče musí probíhat způsobem, který respektuje mezinárodní standard pro ochranu údajů o klasifikaci a je v souladu s ustanoveními Mezinárodního standardu pro klasifikaci personálu a výcviku.  Ze všech částí hodnocení mohou být pořízeny video záznamy.

1. Posouzení fyzického stavu:

 • Zjišťování způsobilosti (vhodnosti) hráčova zdravotního postižení v souladu s kritérii BISFed.
 • Posouzení lékařským klasifikátorem, za účelem stanovení minimální míry postižení. 

Klasifikační panel začíná shromažďovat informace o zdravotním zázemí a sportovní historii hráče.
Panel poté provede hodnocení fyzického stavu hráče v souladu s metodami stanovenými v klasifikačních pravidlech BISFed.

2. Posouzení, jakou měrou omezuje fyzický postih činnosti a úkony potřebné ke hře:

Fáze tohoto hodnocení odhalují, jakou měrou je hráč omezen při aktivitě a zkoumá:

 • koordinaci horní/dolní končetiny;
 • rovnováhu v sedě;
 • symetrii horních/dolních končetin;
 • rozsah pohybu;
 • postižení končetin.

Toto hodnocení probíhá ideálně na kurtu a umožňuje opakované sledování klíčových úkolů a činností pro hru (tj. spolehlivý/ověřený test a předem navržené technické situace, které umožňují hráči předvést všechny typy hodů do všech částí kurtu a také dovednosti ovládat herní vozík.

3. Technické posouzení:

Toto posouzení provede technický klasifikátor, který se zaměří na určení míry omezení aktivity v simulovaných sportovních podmínkách. 

Posuzuje se (nejen):

 • manuální zručnost včetně manipulace, uchopení a uvolnění míče pro hod;
 • koordinace pohybu mezi trupem a horními končetinami (u hráčů, kteří hází) / trupem a dolními končetinami (u hráčů, kteří používají nohu);
 • kontrola trupu a kompenzační strategie;
 • provedení hodů/kopů za účelem určení vlivu postižení na rychlost/výkon, přesnost, sílu a kontrolu hodu;
 • vliv použití sportovního vybavení.

Klasifikátoři si musí být jisti, že hráč během technického hodnocení podal nejlepší výkon, a to s využitím veškerého vybavení a technických pomůcek, které sportovec použije v soutěži. 

4. Sledování ve hře:

Všichni mezinárodně klasifikovaní hráči by měli být sledováni při hře předtím, než klasifikační komise přidělí konečnou sportovní třídu a určí status sportovní třídy.
Hráč bude zařazen do soutěže se sportovní třídou přidělenou klasifikačním panelem po ukončení prvních fázích hodnocení.

Sledování hráče při hře by mělo probíhat během jeho prvních her ve skupině. Sledování ve hře může probíhat v eliminačních kolech, avšak během vyřazovacích kol nelze provádět žádné změny v udělené sportovní třídě.

Klasifikační panel může sledovat hráče při dalších zápasech, pokud nedosáhne konečného rozhodnutí pro přidělení sportovních tříd. Některé z důvodů jsou, ale nemusejí být omezeny na:

a) Hráč se během hry dostatečně neúčastnil podle uvážení hry.
b) Úroveň zápasu nedosahuje potenciál hráče.
c) Sportovec je zraněn.
d) Klasifikační panel nemohl provést tuto část hodnocení. 

Klasifikační panel přidělí sportovní třídu a určí status sportovní třídy po dokončení poslední fáze hodnocení.

DOKUMENTY A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Všechni hráči musí poskytnout BISFed diagnostická data následujícícm způsobem:

 • Národní členská organizace vloží do databáze BISFed formulář lékařské diagnostiky - Certificate of Diagnosis (dále jen COD).
 • COD musí být nahrán nejméně 4 týdny před turnajem, aby zdravotní způsobilost sportovce mohla být předem schválena hlavním klasifikátorem. Hráči je poté přidělen termín klasifikačního hodnocení dle potřeby.
 • COD musí být vyplněn v angličtině, datován a podepsán lékařem a nahrán do databáze BISFed.
 • COD musí být předložen s podpůrnými diagnostickými informacemi, pokud to vyžaduje BISFed.
 • BISFed může požadovat, aby hráč znovu odeslal COD (s nezbytnými podpůrnými diagnostickými daty), pokud BISFed dle svého uvážení považuje COD za neúplný.

U klasifikačného hodnocení hráč předloží COD, Souhlas s klasifikací, seznam léků a podpůrný klasifikační dokument (na výzvu BISFed). Všechny dokumenty musí být v anglickém jazyce.

Pokud BISFed požaduje, aby hráč poskytl další lékařské informace, může je zvážit samotné či může jmenovat výbor pro posouzení způsobilosti.

KLASIFIKAČNÍ PANEL

Klasifikační panel je skupina klasifikátorů jmenovaných BISFed, kteří provádí některé či všechny fáze hodnocení hráčů na turnaji BISFed.

Klasifikační panel se musí skládat alespoň ze dvou certifikovaných klasifikátorů včetně lékařského a technického klasifikátora.

Klasifikátor v zácviku může být také součástí klasifikačního panelu a může se účastnit hodnocení hráčů.

Členové klasifikačních panelů by neměli mít žádný vztah s hráčem (či členem hráčova týmu), jež by mohl vytvářet skutečnou či vnímanou předpojatost či střet zájmů, a neměli by být zapojeni do rozhodnutí, proti kterému se protestuje či se proti němu podává odvolání. Pokud by došlo ke konfliktu, strany by je měly vznést u hlavního klasifikátora. Členové klasifikačního panelu by neměli mít v rámci turnaje žádné jiné oficiální povinnosti než v souvislosti s klasifikací.

Turnaj BISFed může mít dva klasifikační panely a jednoho hlavního klasifikátora.

Dle uvážení vedoucího klasifikace BISFed může být jeden klasifikační panel tří klasifikátorů považován za dostatečný. Pokud je přítomen pouze jeden klasifikační panel, nebudou řešeny žádné protesty a je o tom informováno v průvodci turnajem.

Na menších turnajích může být hlavní klasifikátor součástí klasifikačního panelu.

Pro klasifikaci je přidělen na turnaji vždy přiměřený čas. Na hlavních turnajích se doporučují minimálně dva celé dny v závislosti na počtu sportovců, kteří mají být klasifikováni. Na Světových pohárech či mezinárodních challengerech, kde je přítomen pouze jeden klasifikační panel, je pro klasifikaci s maximálním počtem patnácti (15) hráčů, kteří mají být klasifikováni, vyžadován jeden celý den. Pokud je počet hráčů, kteří musí být klasifikováni vyšší, je přidán další den nebo druhý klasifikační panel.

Jeden klasifikační panel bude tvořen dvěma či třemi klasifikátory z minimálně dvou zemí a alespoň jedním klasifikátorem úrovně 2 nebo úrovně 3.

Klasifikace prováděná panelem složeným pouze z jednoho klasifikátora, z důvodu výjimečných okolností, může pokračovat pouze tehdy, je-li klasifikátor lékařským klasifikátorem. Po klasifikaci a účasti na turnaji pouze s jedním klasifikátorem musí být hráč překlasifikován na dalším turnaji, kterého se zúčastní. 

ODPOVĚDNOST KLASIFIKAČNÍHO PANELU

Klasifikační panel je odpovedný za vedení klasifikaci hráče.

V rámci hodnocení klasifikační komise musí:

 • ohodnotit, zda hráčův zdravotní postih splňuje minimální kritéria pro daný sport;
 • ohodnotit rozsah, v jakém může hráč vykonávat specifické úkoly a činnosti daný pro sport;
 • sledovat hráče během hry (závěrečný fáze hodnocení).

Po vyhodnocení musí klasifikační panel přidělit sportovní třídu a určit status sportovní třídy či určit klasifikaci jako nedokončenou (CNC).

Před hodnocením musí být provedeno (HOC nebo hlavním klasifikátorem) posouzení, zda má sportovec způsobilé zdravotní postižení, na základě schválení COD  nahraného do databáze BISFEd.

Hodnocení se musí konat v kontrolovaném nesoutěžním prostředí, které umožňuje opakované pozorování klíčových úkolů a činností.

Přestože základní úkony a činnosti během hry mohou ovlivnit i jiné faktory, jako je nízká úroveň kondice, špatná technická způsobilost či stárnutí, nesmí být zařazení do sportovní třídy těmito faktory ovlivněno.

Přidělená sportovní třída je vždy v souladu s postupy uvedenými v pravidlech klasifikace BISFed. 

KLASIFIKACE - PŘÍPRAVA NA TURNAJ
 • Vedoucí klasifikace BISFed (HOC)  jmenuje hlavního klasifikátora pro daný turnaj, ideálně nejméně tři (3) měsíce před turnajem.
 • Klasifikační panel by měl být jmenován nejméně dva (2) měsíce před turnajem.

Minimálně čtyři (4) týdny před prvním turnajem musí být umožněno, aby jména sportovců byla předložena HOC.

Všichni hráči by měli být klasifikováni národním klasifikátorem členské národní organizace. Klasifikace by měla být prováděna v souladu s pokyny stanovenými v klasifikaci a sportovních profilech BISFed a znárodní klasifikátoři by měli být vyškoleni dle norem schválených BISFed.

Hlavní seznam klasifikací BISFed podrobně popisuje jméno sportovce, národnost, sportovní třídu a status sportovní třídy. Tyto informace by měly být aktualizovány těsně před či během soutěže.

Členská národní organizace musí po dokončení registrace hráče na turnaj a minimálně 4 týdny před zahájením turnaje nahrát dokument COD. 

PROTEST

Zde je definice postupu, kterým je vznesena formální námitka proti udělené sportovní třídě a tato je následně vyřešena. Protestovat lze pouze ve vztahu ke sportovní třídě. Protest nesmí být vznesen v souvislosti se statusem sportovní třídy.

Protest nesmí být vznesen proti udělení klasifikační třídy "NE", vzhledem k tomu, že hráč musí být přezkoumán druhým klasifikačním panelem v souladu s Mezinárodním standardem pro hodnocení hráče a pravidly BISFed.

BISFed je odpovědným orgánem k vyřešení jakéhokoli protestu vzneseného v souvislosti se sportovní třídou hráče ve sportu boccia. 

Strany, které mohou vznést protest:

Hráč nemá právo protestovat sám od sebe. Protest může jménem hráče podat pouze člen BISFed, kterým může být jedna z následujících organizací:

 • národní člesnká organizace
 • národní paralympijský výbor
 • BISFed
   

Národní protest

Národní členská organizace může protestovat pouze ve vztahu k hráči spadajícímu do jeho kompetence na turnaji nebo na místě vyhrazeném pro klasifikaci.

Národní protest podaný na turnaji musí být proveden nejpozději do konce odehrání zápasů skupin, v souladu s časovým rámcem stanoveným BISFed:

 • V rámci jedné (1) hodiny od chvíle, kdy byl hráč informován o rozhodnutí klasifikačního panelu po fyzickém a technickém posouzení.
 • V rámci jedné (1) hodiny od výsledku klasifikačního hodnocení, který je zveřejněn po observaci hráče ve hře.

Pokud je protest podán před prvním zápasem, hráčí není být dovoleno soutěžit, dokud není protest vyřešen.

Postup podání národního protestu

Národní členská organizace musí prokázat, že protest je v dobré víře, podat jej s podpůrnými důkazy a vyplnit formulář BISFed, který obsahuje následující:

 • jméno a zemi; 
 • podrobnosti rozhodnutí či kopii rozhodnutí, proti kterému se protestuje;
 • vysvětlení, proč byl protest podán a na jakém základě se organizace domnívá, že rozhodnutí je chybné;
 • odkaz na konkrétní pravidlo, které bylo údajně porušeno.

Dokumenty musí být předloženy hlavnímu klasifikátorovi BISFed na daném turnaji, který poté protest přezkoumá a dospěje k jednomu ze dvou následujích závěrů:

 • protest zamítne, pokud dle svého uvážení protest nesplňuje požadavky protestu;
 • protest přijme, pokud dle svého uvážení je protest oprávněný.

Hlavní klasifikátor může kontaktovat vedoucí klasifikačního výboru BISFed, aby přijala či odmítla předložený protest dle svého uvážení.

Pokud je protest zamítnut, hlavní klasifikátor BISFed informuje všechny příslušné strany a poskytne písemné vysvětlení národní organizaci.
Poplatek se nevrací.

Pokud je protest přijat, je sportovní třída nezměněna až do výsledku protestu, avšak status sportovní třídy je změněn na "R". 

Hlavní klasifikátor BISFed jmenuje klasifikační protestní panel, který provede co nejdříve nové hodnocení, jež musí být, pokud je to možné, na turnaji, na kterém byl protest podán.

Hlavní klasifikátor musí informovat všechny příslušné strany o čase a datu, kdy protestní panel provede nové hodnocení.

Národní organizace musí zaplatit poplatek, který činí 150€/Ł (pokud není pro turnaj stanoveno jinak).

BISFed Protest

BISFed může dle svého uvážení kdykoli vznést protest Mezinárodní sportovní federace ve vztahu k hráči spadajícímu do jeho kompetence, pokud:

 • je přesvědčen, že hráči byla přidělena nesprávná sportovní třída;
 • člen BISFed podá žádost. Posouzení žádosti je poté na výhradním uvážení BISFed, HOC a klasifikačního výboru.

Postup BISFEd protestu

Pokud se BISFed rozhodne podat protest, musí vedoucí klasifikace informovat příslušnou národní člesnkou organizaci.

Vedoucí klasifikace BISFed musí poskytnout příslušné národní organizaci písemné vysvětlení, proč byl protest podán, a na jakém základě jej vedoucí klasifikace považuje za oprávněný.

Pokud BISFed protest podá:

 • sportovní třída hráče zůstane nezměněna až do výsledku protestu;
 • status sportovní třídy je změněn na "R";
 • protestní klasifikační panel je jmenován, aby protest vyřešil, jakmile je to možné.

Protestní klasifikační panel

Protestní panel musí být jmenován vedoucím klasifikace BISFed způsobem, který je v souladu s ustanoveními pro jmenování klasifikačního panelu v Mezinárodním standardu.

Protestní klasifikační panel nesmí zahrnovat žádnou osobu, která byla členem klasifikačního panelu, který:

 • učinil původní rozhodnutí; nebo
 • vedl fáze hodnocení hráče ve lhůtě 12 měsíců před datem protestovaného rozhodnutí.

Vedoucí klasifikace BISFed musí oznámit všem příslušným stranám čas a datum hodnocení, které musí provést protestní klasifikační panel. Ten provede nové hodnocení v souladu s Mezinárodním standardem. Protestní panel může při provádění nového hodnocení sportovce odkazovat na protestní dokumenty.

Protestní panel musí přidělit sportovní třídu a určit status sportovní třídy. Všechny příslušné strany musí být informovány o rozhodnutí protestního panelu co nejdříve po hodnocení.

Rozhodnutí protestního panelu ve vztahu k národnímu protestu a protestu Mezinárodní sportovní federace je konečné a národní organizace či Mezinárodní sportovní federace nemohou podat žádný další protest.  Existují-li obavy z procesu probíhajícího při rozhodování a jsou-li splněny požadavky odvolání, může být podáno odvolání.

Protestní panel může při hodnocení sportovní třídy sportovce vyhledat lékařské, sportovní či vědecké odborné znalosti.

ODVOLÁNÍ

Odvolání je proces, kterým je podána a následně vyřešena formální námitka proti tomu, jak byly provedeny postupy při klasifikačním hodnocení hráče.

Strany, které mohou podat odvolání:

 • národní členská organizace;
 • národní paralympijský výbor.

Pokud se člen BISFed domnívá, že došlo k procedurálním chybám v souvislosti s přidělením sportovní třídy či statusu sportovní třídy, může podat odvolání.

Odvolání musí:

 • být podáno do patnácti (15) dnů od rozhodnutí;
 • obsahovat rozhodnutí, proti němuž se podává odvolání; přiložením kopie a shrnutím kontextu (to musí být doručeno písemně);
 • obsahovat přesné důvody;
 • specifikovat všechny dokumenty a důkazy, které odvolání podporují;
 • být podáno s poplatkem, který se rovná poplatku odvolacího senátu pro klasifikaci (BAC).

BISFed určil IPC BAC, aby jednal jako odvolací orgán.  Pravidla pro podání odvolání k BAC poskytuje IPC. IPC je odpovědný za zřízení BAC v souladu se stanovami IPC BAC.

Ve všech případech, kdy je ODVOLACÍ ORGÁN BAC, musí být odvolání podáno a vyřešeno v souladu s příručkou IPC, oddíl 1, kapitola 2.8 – Stanovy odvolacího senátu pro klasifikaci.

BAC má pravomoc přezkoumávat rozhodnutí o klasifikaci s cílem:

 • Ujistit se, že byly dodrženy všechny příslušné postupy při udělení sportovní třídy; nebo
 • Ujistit se, že byly dodrženy všechny příslušné protestní postupy.

Odvolací orgán nemá žádnou pravomoc upravovat, měnit či jinak měnit jakékoli rozhodnutí o statusu sportovní třídy či statusu (například přidělit nové). 

Odvolací orgán může odmítnout rozhodnout o odvolání, pokud se prokáže, že ostatní dostupné opravné prostředky, mimo jiné včetně protestních postupů, nebyly vyčerpány.

Pokud strana podávající odvolání dodržela všechny příslušné odvolací postupy a vyčerpala všechny ostatní dostupné opravné prostředky, musí BISFed postoupit odvolání odvolacímu orgánu k řešení.

Odvolací rozhodnutí a důvěrnost

Odvolací orgán musí vydat písemné odůvodněné rozhodnutí, kterým se rozhodne o případném odvolání ve lhůtě stanovené příslušnou Mezinárodní sportovní federací. Rozhodnutí musí být předloženo odvolavateli, odpůrci a IPC. V případě odvolání v souvislosti s turnajem musí být výsledek rozhodnutí sdělen organizačnímu výboru soutěže.

Odvolací orgán musí napadené rozhodnutí buď potvrdit, nebo rozhodnutí zrušit.

Odvolací orgán musí písemně uvést důvody svého rozhodnutí, včetně důkazů, o které se opírá, a opatření, která jsou v důsledku toho nezbytná. Je-li rozhodnutí zrušeno, musí odvolací orgán specifikovat procesní chybu (chyby), k níž došlo.

Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a nepodléhá žádnému dalšímu odvolání.

Všechna odvolací řízení jsou důvěrná a nejsou přístupná veřejnosti.

IPC může vydat dodatečná ustanovení k doplnění této mezinárodní normy pro průběh paralympijských her nebo jiných turnajů.

BISFed může také vydat dodatečná ustanovení k doplnění, a to aby fungoval během určitých turnajů v jeho kompetenci.