KLASIFIKACE SPORTOVCE

paralympijský sport boccia

 • ÚVOD

 • PRŮBĚH KLASIFIKACE SPORTOVCE

 • KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY

 • KLASIFIKAČNÍ STATUSY

Národní klasifikaci sportovců zastřešují členské národní organizace a mezinárodní klasifikace je vedena Mezinárodní federací sportu boccia BISFed. Nastavení kvalifikace pro národní i mezinárodní klasifikátory určuje klasifikační výbor BISFed. Klasifikátoři národní i mezinárodní úrovně BISFed členských zemí jsou vzděláváni na akreditovaných kurzech BISFed.

PROČ V PARASPORTU KLASIFIKUJEME?

 • Za účelem vytvořit spravedlivou sportovní výzvu pro hráče.
 • Minimalizovat efekt postižení na výsledky soutěže.
 • Klasifikace určuje, kdo smí a kdo nesmí soutěžit v para sportu.

VYSVĚTLENÍ KLASIFIKACE

 • Klasifikace je dlouhodobý proces, ve kterém je sportovec zařazen do nejvhodnější klasifikační sportovní třídy.
 • V různých sportech jsou požadovány různé fyzické aktivity.
 • Klasifikace pro každý sport probíhá jinak a má svá specifika.

KDY KLASIFIKACE PROBÍHÁ?

 • Na národní úrovni před prvním národním turnajem
 • Na mezinárodní úrovni před prvním mezinárodním turnajem

NÁRODNÍ KLASIFIKACE

 • Národní klasifikace umožnuje hráčům soutěžit na turnajích národní úrovně.
 • Národní klasifikace by měla být velmi podobným procesem jako mezinárodní klasifikace.
 • Národní klasifikace určuje, zda sportovec splňuje zařazení do klasifikační třídy.

 • PRŮBĚH KLASIFIKACE SPORTOVCE

KDO KLASIFIKUJE?

Klasifikátoři jsou odborníci, kteří jsou školeni  a zastřešeni Mezinárodní federací sportu boccia BISFed. Typický klasifikační panel je složen ze zdravotního klasifikátora (lékař či fyzioterapeut) a technického klasifikátora (znalec v oblasti biomechaniky či certifikovaný trenér.

KDO MŮŽE BÝT SE SPORTOVCEM BĚHEM KLASIFIKAČNÍHO PROCESU?

Ke klasifikaci sportovce doprovází vždy jedna osoba. Tento člověk by měl mít povědomí o postihu sportovce a také o sportovním prostředí.

 • Na národní úrovni to může být trenér, partner či rodič.
 • Na mezinárodní úrovni je to člen národní členské organizace

PRŮBĚH HODNOCENÍ SPORTOVCE

Klasifikace probíhá před závody, hodnocení hráčů může probíhat i během turnaje. Při klasifikování každého sportovce klasifikátoři zjišťují praktickými úkony, zda má sportovec takový handicap, který ho řadí do nějaké z boccia - klasifikačních tříd. Některá zdravotní postižení nejsou ustálená, naopak jsou progresivní, z tohoto důvodu mohou někteří sportovci podstoupit klasifikaci během své sportovní kariéry víckrát. Pokud se během sportovní kariéry sportovci změní jeho zdravotní stav, je nutné, aby o tom informoval svou mezinárodní federaci a požádal o pře-klasifikování.

 • 3 KROKY KLASIFIKAČNÍHO PROCESU V PARASPORTU

Během hodnocení sportovce klasifikátor či klasifikační panel zvažuje odpovědi na 3 otázky:

 • Má sportovec vhodný typ postižení pro daný sport?
 • Splňuje postih kritéria pro zařazení na minimální úrovni?
 • Do které z klasifikačních tříd by měl být sportovec zařazen?

Sportovní klasifikační třída může být sportovci udělena pouze klasifikátorem či klasifikačním panelem. Proces hodnocení probíhá vždy před turnajem. Ve sportu boccia jsou sportovci sledováni také vždy během turnaje. Závěr zhodnocení je vždy na klasifikátorovi či klasifikačním panelu, kdy se na výsledku shodnou dva až tři klasifikátoři.

DOKUMENTY K MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACI SPORTOVCE

 • KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY

Jako paralympijský sport je boccia  určena sportovcům s nejtěžšími stupni tělesného postižení,  kteří potřebují asistenci a celodenní servis. Hráči jsou rozděleni do 4 klasifikačních tříd BC1 - BC4 dle typu a úrovně svého postižení, ve dvou z těchto tříd hraje s postiženým hráčem vždy také sportovní asistent.  Hráči, kterým jejich pohybové omezení nedovoluje samostatně odhazovat míč, hrají s asistentem a hrací pomůckou – rampou.

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC1

V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni dle pravidel BISFed jako BC1. Tito se dělí na dvě podskupiny, a sice hráče BC1, kteří jsou schopni a hrají rukou a dále pak na BC1, kteří k doručení míče do hracího pole používají nohu (foot player) – tito hráči nejsou schopni cíleného odhodu rukou, která je v tomto případě více zasažená spasticitou než dolní končetiny.

V klasifikační třídě BC1 jsou zařazeni hráči s centrálním, neprogresivním těžkým neurologickým postižením. Hráčům smí asistovat jeden sportovní asistent, který musí být ve vymezeném prostoru za odhodovým boxem. Činnost sportovního asistenta během zápasu je upravena pravidly BISFed.

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC2

V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni, dle pravidel BISFed jako BC2.

Jsou to hráči s centrálním, neprogresivním těžkým neurologickým postižením. Hráči nemohou mít sportovního asistenta během hry. Hráči mohou ve svém herním čase žádat o asistenci rozhodčího, aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu do kurtu.

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC3

Hráči používající pomocné prostředky.

V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni dle pravidel BISFed jako BC3 (hráči se spastickým i nespastickým postižením – BC1 (CP) nebo BC4 (nespastik) funkčně odpovídající třídě BC3) .

Jsou to hráči s velmi těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin. Hráči jsou závislí na pomoci nebo na elektrickém vozíku. Hráči nejsou schopni funkčního úchopu nebo odhodu, ale mohou mít zachovánu schopnost pohybu v paži. Funkční rozsah pohybu je však nedostatečný k tomu, aby umožnil cílený odhod míče do hracího pole. Každý hráč má sportovního asistenta, který zůstává během hry v odhodovém boxu, ale musí zůstat otočen zády k hrací ploše s pohledem odvráceným od hry. Pravidla pro sportovní asistenty upravují pravidla BISFed.

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC4

V této třídě soutěží hráči nespastického postižení. Hráči mohou míč odhazovat či jej doručovat na hrací plochu pomocí nohy. Hráči BC4 jsou sportovci s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin v kombinaci s chabou dynamickou kontrolou trupu, jež jsou jiného než mozkového původu, nebo degenerativně-mozkového původu. Hráč je schopen projevit dostatečnou zručnost k důslednému zpracování a odhodu míče do hracího pole buď rukou, nebo nohou. Je zřejmý chabý úchop a uvolnění, v kombinaci se špatným načasováním vypuštění míče a dotažení pohybu. Lze si také povšimnout nedostatečné kontroly hladkosti a rychlosti pohybu a synchronizace. Hráči nemohou mít sportovního asistenta během hry. 

Hráč BC4, který je v klasifikačních pravidlech BISFed popsán jako hrající nohou, může mít sportovního asistenta. Pravidla pro sportovní asistenty upravují pravidla BISFed.

DALŠÍ KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY

V ostatních klasifikačních třídách hrají hráči s ostatními typy postižení rozděleni následovně. Hráči v těchto klasifikačních třídách nehrají turnaje BISFed. V roce 2019 federace BISFed vyjasnila i situaci ohledně klasifikační třídy BC5 a zveřejnila, že hráči této klasifikační třídy nebudou v budoucnu hrát na BISFed turnajích.

BC5 – hráči s tělesným postihem tří končetin, obecně hráči, kteří mají lepší fyzický profil a funkce než hráči v klasifikační třídě BC2 a BC4

Profil klasifikační třídy BC5  (český překlad)

BC6 – hráči, kteří nespadají fyzickým profilem do klasifikačních tříd  BC1, BC2, BC3, BC4 a BC5

BC7 – zrakově postižení – existují 3 třídy B1 - B3

BC8 – hráči s mentálním postihem

 • KLASIFIKAČNÍ STATUSY

Sportovní klasifikační status určuje, zda má sportovec konečnou klasifikaci, nebo zda ji bude muset podstoupit buď poprvé, nebo opakovaně.

Status N (New) -> nový – sportovci, kteří začínají a nemají ještě mezinárodní klasifikaci, mají automaticky přidělen status N, aby se mohli zúčastnit mezinárodních závodů, musí podstoupit klasifikaci před závodem.

Status C (Confirmed) - potvrzený – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že sportovec splňuje daná kritéria klasifikační třídy a je předpoklad, že daný handicap nebude mít progresivní stav, je sportovci přidělen konečný potvrzený status. Sportovec se statusem C již nemusí podstupovat opětovnou klasifikaci (výjimkou mohou být případné protesty na přidělenou třídu, změna zdravotního stavu, nebo změna kritérií klasifikačních tříd).

Status R (Review) - bude opětovně hodnocen/opakovaně posuzován – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že je nutné, aby sportovec prošel opakovaně klasifikací, tak mu bude přidělen status R. Tento status se přiděluje z řady důvodů. Například, pokud se jedná o sportovce, který se nově zapojuje do vrcholných soutěží handicapovaných sportovců na mezinárodní úrovni, nebo pokud je u sportovce předpoklad, že se jeho handicap bude měnit, či má progresivní prognózu; I v případě, že je u sportovce předpoklad, že se jeho handicap nebude nijak dál měnit, může mu být přidělen tento status a to pokud se jedná o mladého sportovce, který ještě nemá vývojově plně vyvinutou svalovou strukturu či ještě nedosáhl dospělosti.

Status FRD (Review With fixed Review Date) - bude opětovně hodnocen k předem určenému datu – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že je nutné, aby sportovec prošel klasifikací opakovaně, ale nebude nutné, aby ji podstoupil před určitým datem, stanoví rok, během kterého musí sportovec podstoupit klasifikaci znovu. Takový sportovec nemůže podstoupit re-klasifikaci před daným datem (výjimkou může být podaný protest na přidělenou klasifikaci).

Pokud se klasifikační panel skládá jen z jedné osoby, tak takový klasifikátor nemůže sportovci přidělit klasifikaci FRD, ale musí mu přidělit klasifikaci R.