KLASIFIKACE HRÁČE

paralympijský sport boccia

ÚVOD DO KLASIFIKACE

Klasifikaci sportovců zastřešují členské národní organizace na národní úrovni a mezinárodní klasifikace je vedena klasifikátory Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Pravidla klasifikace nastavuje pro národní i mezinárodní úroveň klasifikační výbor BISFed. Klasifikátoři národní i mezinárodní úrovně BISFed členských zemí jsou vzděláváni na akreditovaných kurzech BISFed viz kvalifikační stupně klasifikátora.

PROČ V PARASPORTU KLASIFIKUJEME?

 • Za účelem vytvořit spravedlivou sportovní výzvu pro hráče.
 • Minimalizovat efekt postižení na výsledky soutěže.
 • Klasifikace určuje, kdo smí a kdo nesmí soutěžit v para sportu.

CO JE KLASIFIKACE?

 • Klasifikace je dlouhodobý proces, ve kterém je sportovec zařazen do nejvhodnější klasifikační sportovní třídy.
 • V různých sportech jsou požadovány různé fyzické aktivity.
 • Klasifikace pro každý sport probíhá jinak a má svá specifika.

KDY KLASIFIKACE PROBÍHÁ?

 • Na národní úrovni před prvním národním turnajem
 • Na mezinárodní úrovni před prvním mezinárodním turnajem

3 ZÁKLADNÍ OTÁZKY KLASIFIKÁTORA

 • Má sportovec vhodný typ postižení pro daný sport?
 • Splňuje postih kritéria pro zařazení na minimální úrovni?
 • Do které z klasifikačních tříd by měl být sportovec zařazen?

Sportovní klasifikační třída může být sportovci udělena pouze klasifikátorem či klasifikačním panelem. Proces hodnocení probíhá vždy před turnajem. Ve sportu boccia jsou sportovci sledováni také vždy během turnaje. Závěr zhodnocení je vždy na klasifikátorovi či klasifikačním panelu, kdy se na výsledku shodnou dva až tři klasifikátoři.

VIDEA O KLASIFIKACI

KLASIFIKACE HRÁČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

 • Národní klasifikace umožnuje hráčům soutěžit na turnajích národní úrovně.

 • Národní klasifikace by měla být velmi podobným procesem jako mezinárodní klasifikace.
 • Národní klasifikace určuje, zda sportovec splňuje zařazení do klasifikační třídy.

Na národní úrovni klasifikuje hráče klasifikátor, který je zaškolen Mezinárodní federací sportu boccia BISFed; viz kvalifikační stupně klasifikátora.

Ke klasifikaci sportovce doprovází vždy jedna osoba, která má povědomí o postihu hráče a o sportovním prostředí. 
 

PRŮBĚH KLASIFIKAČNÍHO HODNOCENÍ SPORTOVCE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

1. KROK - Kontakt s národním klasifikátorem a zaslání potřebných dokumentů

Pro zařazení nového hráče je nutné odeslat 2 dokumenty národnímu klasifikátorovi, a to Souhlas s klasifikací na národní úrovni a lékařskou zprávu.
K odeslání použijte následující formulář.

 • Vyberte
 • SK Kociánka Brno
 • SK Jedlička Liberec
 • TJ Březejc
 • TJ ZP Halma
 • HSC Havířov
 • SCJU Praha
 • TJ Léčebna Košumberk
 • TJ ZP NOLA Teplice
 • SC OA Janské Lázně
 • TJ SPASTIC SPORT PRAHA
 • HSC Velké Meziříčí
Souhlas s klasifikací na národní úrovni *
Lékařská zpráva *


2. KROK - předběžné zařazení

Po prostudování zaslaných dokumentů bude hráč klasifikátorem vyzván k zaslání krátkého videa. Na základě získaných informací bude hráč předběžně zařazen do klasifikační třídy a klasifikátor navrhne termín klasifikačního hodnocení.

3. KROK - klasifikační hodnocení

Klasifikační hodnocení probíhá nejdéle do 1 měsíce od předběžného zařazení do klasifikační třídy.
Hráč, který předstupuje k národní klasifikaci předloží průkaz k ověření totožnosti a souhlas s klasifikací. Na klasifikační hodnocení se dostaví ve sportovním oděvu a se sportovním vybavením, které ke hře používá (míče, rampa, tykadla, rukavice atd.)
Každý hráč má právo na doprovod členem TJ/SK. Pokud je nezletilý či má-li postižení intelektu, musí být doprovázen duhou osobou povinně.
Hráč klasifikátorovi poskytne informace týkající se svého tělesného postižení a úplný seznam léků. Pokud má neobvyklé nebo komplikované postižení, je nutné, aby poskytl podpůrné informace tak, aby klasifikátor získal co největší přehled o jeho fyzickém stavu.
Hráč musí dodržovat pokyny, které mu klasifikátor sdělí. 

Hráč není oklasifikován v těchto případech:

 • Pokud se nedostaví v odpovídajícím oblečení.
 • Pokud má bolesti, které ho omezují klasifikační hodnocení absolvovat (v tomto případě může klasifikátor naplánovat pro klasifikaci sportovce nový termín).

Pokud hráč trpí epileptickými záchvaty, které mohou být dalším příznakem mozkové obrny či traumatického poranění mozku, je mu umožněno soutěžit pouze za předpokladu, že je jeho zdravotní stav kontrolován.

Při klasifikaci klasifikátor zjišťuje praktickými úkony, zda má hráč takový handicap, který ho řadí do klasifikační třídy. Některá zdravotní postižení nejsou ustálená, naopak jsou progresivní, z tohoto důvodu mohou někteří hráči podstoupit klasifikaci během své sportovní kariéry vícekrát. Pokud se během sportovní kariéry hráči změní jeho zdravotní stav, je nutné, aby o tom informoval federaci a požádal o překlasifikování.

KLASIFIKACE SPORTOVCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

KDO KLASIFIKUJE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI?

Klasifikátoři jsou odborníci, kteří jsou školeni  a zastřešeni Mezinárodní federací sportu boccia BISFed. Typický klasifikační panel je složen ze zdravotního klasifikátora (lékař či fyzioterapeut) a technického klasifikátora (znalec v oblasti biomechaniky či certifikovaný trenér; - viz kvalifikační stupně klasifikátora.

KDO MŮŽE BÝT SE SPORTOVCEM BĚHEM KLASIFIKAČNÍHO PROCESU NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI?

Ke klasifikaci sportovce doprovází vždy člen národní členské organizace. Někdo, kdo zná průběh klasifikačního hodnocení - to je nutné k případnému odvolání.

KLASIFIKAČNÍ HODNOCENÍ

Postup, hodnotící kritéria a metodika, podle kterých jsou hráčům přiděleny sportovní třída a  status sportovní třídy. 

Hodnocení zahrnuje několik fází, proto klasifikační pravidla obsahují ustanovení týkající se:

 • Hodnocení, zda má hráč tělesný postih pro daný sport.
 • Hodnocení, zda postih splňuje minimální kritéria pro daný sport (podrobně popsáno v jednotlivých klasifikačních profilech). Přidělení sportovní třídy (a statusu sportovní třídy) závisí na rozsahu, v jakém je hráč schopen vykonávat konkrétní úkoly a činnosti ve hře a posuzuje se také funkční dopad jeho postižení na omezení aktivity během sportovního výkonu.

Hráč, který předstupuje k mezinárodní klasifikaci předloží průkaz k ověření totožnosti a podepíše souhlas s mezinárodní klasifikací. Sportovec se dostaví na klasifikační hodnocení ve sportovním oděvu a se sportovním vybavením, které ke hře používá (míče, rampa, tykadla, rukavice atd.)
Hráč má právo na doprovod. Pokud je sportovec nezletilý či má-li postižení intelektu, musí být doprovázen duhou osobou povinně.
Hráč poskytne informace týkající se svého tělesného postižení a úplný seznam léků. Pokud má hráč neobvyklé nebo komplikované postižení, je nutné, aby poskytl podpůrné informace tak, aby klasifikátor získal co největší přehled o jeho fyzickém stavu. Hráč musí dodržovat pokyny, které mu klasifikátor sdělí. 

SPORTOVEC NENÍ OKLASIFIKOVÁN V TĚCHTO PŘÍPADECH:

 • Pokud se nedostaví v odpovídajícím oblečení.
 • Pokud má bolesti, které ho omezují klasifikační hodnocení absolvovat (klasifikátor může naplánovat pro klasifikaci sportovce nový termín).

Pokud sportovec trpí epileptickými záchvaty, které mohou být dalším příznakem mozkové obrny či traumatického poranění mozku, je mu umožněno soutěžit pouze za předpokladu, že je jeho zdravotní stav kontrolován.

Při klasifikaci sportovce klasifikátoři zjišťují praktickými úkony, zda má sportovec takový postih, který ho řadí do nějaké z boccia klasifikačních tříd. Některá zdravotní postižení nejsou ustálená, naopak jsou progresivní, z tohoto důvodu mohou někteří sportovci podstoupit klasifikaci během své sportovní kariéry vícekrát. Pokud se během sportovní kariéry sportovci změní jeho zdravotní stav, je nutné, aby o tom informoval svou mezinárodní federaci a požádal o překlasifikování.

KLASIFIKAČNÍ HODNOCENÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Postup, hodnotící kritéria a metodika, podle kterých je hráčům přidělena sportovní třída a status sportovní třídy. 

Hodnocení zahrnuje několik fází, proto klasifikační pravidla obsahují ustanovení týkající se:

 • Hodnocení, zda má hráč tělesný postih pro daný sport.
 • Hodnocení, zda postih splňuje minimální kritéria pro daný sport (podrobně popsáno v jednotlivých klasifikačních profilech). Přidělení sportovní třídy (a statusu sportovní třídy) závisí na rozsahu, v jakém je hráč schopen vykonávat konkrétní úkoly a činnosti ve hře a posuzuje se také funkční dopad jeho postižení na omezení aktivity během sportovního výkonu.

Hráč, který si chce soutěžit na World Boccia turnajích, musí mít způsobilé postižení trvalého rázu. Toto určuje BISFed.

ZPŮSOBILÁ POSTIŽENÍ

BISFed vyžaduje, aby každý hráč prokázal, že má určitý trvalý základní zdravotní stav. 

BISFed v dodatku 2 klasifikačních pravidel uvádí příklady zdravotních postihů, které jsou nezpůsobilé.

BISFed poskytuje příležitost lidem s trvalým zdravotním stavem, který vede k závažnému neurologickému poškození centrálního nervového systému, včetně hypertonie, ataxie a dyskineze, atetózy a dystonie.

BISFed poskytuje příležitost lidem s trvalým zdravotním stavem, který má za následek závažnou muskuloskeletální dysfunkci neneurologických poruch (mimo CNS) postihující všechny čtyři končetiny, včetně zhoršené svalové síly, zhoršeného pasivního rozsahu pohybu končetin.

DOKUMENTY A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Všechni hráči musí poskytnout BISFed diagnostické informace, a to následujícícm způsobem:

Národní členská organizace vloží do databáze BISFed formulář lékařské diagnostiky (COD).

COD musí být nahrán do databáze BISFed nejméně 4 týdny před turnajem BISFed, aby zdravotní způsobilost sportovce mohla být předem schválena hlavním klasifikátorem. Hráči bude poté přiděleno klasifikační hodnocení dle potřeby.

COD musí být vyplněn v angličtině, datován a podepsán certifikovaným zdravotnickým pracovníkem a nahrán do databáze BISFed.

COD musí být předložen s podpůrnými diagnostickými informacemi, pokud to vyžaduje BISFed.

BISFed může požadovat, aby hráč znovu odeslal COD (s nezbytnými podpůrnými diagnostickými informacemi), pokud BISFed podle svého výhradního uvážení považuje Lékařský diagnostický formulář a/nebo Diagnostické informace za neúplný.

Pokud BISFed požaduje, aby hráč poskytl lékařské diagnostické informace, může je zvážit samotné či může jmenovat výbor pro posouzení způsobilosti.

KLASIFIKAČNÍ PANEL

Klasifikační panel je skupina klasifikátorů jmenovaných BISFed, kteří provádí některé či všechny složky hodnocení sportovců na konkrétním turnaji BISFed.

Klasifikační panel se musí skládat alespoň ze dvou certifikovaných klasifikátorů včetně lékařského a technického klasifikátora.

Klasifikátor v zácviku může být také součástí klasifikačního panelu a může se účastnit hodnocení sportovců.

Členové klasifikačních panelů by neměli mít žádný vztah s hráčem (či členem hráčova týmu), jež by mohl vytvářet skutečnou či vnímanou předpojatost či střet zájmů, a neměli by být zapojeni do jakéhokoli rozhodnutí, proti kterému se protestuje či se proti němu podává odvolání. Pokud by došlo ke konfliktu, strany by je měly vznést u hlavního klasifikátora. Členové klasifikačního panelu by neměli mít v rámci soutěže žádné jiné oficiální povinnosti než v souvislosti s klasifikací.

Turnaj BISF může mít 2 klasifikační komise a jednoho hlavního klasifikátora.

Dle uvážení vedoucího klasifikace BISFed může být jedna klasifikační komise tří klasifikátorů považována za dostatečnou. Pokud je přítomen pouze 1 klasifikační panel, nebudou řešeny žádné protesty a je o tom infromováno v soutěžním manuálu.

Na menších turnajích může být hlavní klasifikátor součást klasifikačního panelu.

Pro klasifikaci je přidělen na turnaji vždy přiměřený čas. Na hlavních turnajích se doporučuje minimálně dva celé dny v závislosti na počtu sportovců, kteří mají být klasifikováni.

Na akcích Světových pohárech či Mezinárodních challengerech, kde je přítomen pouze jeden klasifikační panel, je pro klasifikaci s maximálním počtem 15 hráčů, kteří mají být klasifikováni, vyžadován jeden celý den. Pokud musejí být oklasifikováni další hráči, je určen také druhý den nebo druhý klasifikační panel.

Jeden klasifikační panel bude tvořen 2 či 3 klasifikátory z minimálně dvou zemí a alespoň jedním klasifikátorem úrovně 2 nebo úrovně 3.

Klasifikace prováděná panelem sestávajícím se pouze z jednoho klasifikátora, z důvodu výjimečných okolností jako je pozdní příchod druhého klasifikátora, může pokračovat pouze tehdy, je-li klasifikátor lékařským klasifikátorem. Po klasifikaci a účasti na turnaji klasifikované jedním klasifikátorem musí být hráč  překlasifikován na dalším turnaji, kterého se zúčastní. 

ODPOVĚDNOST KLASIFIKAČNÍHO PANELU

Klasifikační panel je odpovedný za vedení klasifikaci hráče.

V rámci hodnocení klasifikační komise musí:

 • ohodnotit, zda hráčův zdravotní postih splňuje minimální kritéria pro daný sport;
 • ohodnotit rozsah, v jakém může hráč vykonávat specifické úkoly a činnosti daný pro sport;
 • sledovat hráče během hry (závěrečný fáze hodnocení).

Po vyhodnocení musí klasifikační panel přidělit sportovní třídu a určit status sportovní třídy či určit klasifikaci jako nedokončenou (CNC).

Před hodnocením musí být provedeno (HOC nebo hlavním klasifikátorem) posouzení, zda má sportovec způsobilé zdravotní postižení, na základě schválení COD  nahraného do databáze BISFEd.

Hodnocení se musí konat v kontrolovaném nesoutěžním prostředí, které umožňuje opakované pozorování klíčových úkolů a činností.

Přestože základní úkony a činnosti během hry mohou ovlivnit i jiné faktory, jako je nízká úroveň kondice, špatná technická způsobilost či stárnutí, nesmí být zařazení do sportovní třídy těmito faktory ovlivněno.

Přidělená sportovní třída je vždy v souladu s postupy uvedenými v pravidlech klasifikace BISFed. 

KLASIFIKACE - PŘÍPRAVA NA TURNAJ
 • Vedoucí klasifikace BISFed (HOC)  jmenuje hlavního klasifikátora pro daný turnaj, ideálně nejméně tři (3) měsíce před turnajem.
 • Klasifikační panel by měl být jmenován nejméně dva (2) měsíce před turnajem.

Minimálně čtyři (4) týdny před prvním turnajem musí být umožněno, aby jména sportovců byla předložena HOC.

Všichni hráči by měli být klasifikováni národním klasifikátorem členské národní organizace. Klasifikace by měla být prováděna v souladu s pokyny stanovenými v klasifikaci a sportovních profilech BISFed a znárodní klasifikátoři by měli být vyškoleni dle norem schválených BISFed.

Hlavní seznam klasifikací BISFed podrobně popisuje jméno sportovce, národnost, sportovní třídu a status sportovní třídy. Tyto informace by měly být aktualizovány těsně před či během soutěže.

Členská národní organizace musí po dokončení registrace hráče na turnaj a minimálně 4 týdny před zahájením turnaje nahrát dokument COD. 

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY

Jako paralympijský sport je boccia  určena sportovcům s nejtěžšími stupni tělesného postižení,  kteří potřebují asistenci a celodenní servis. Hráči jsou rozděleni do 4 klasifikačních tříd BC1 - BC4 dle typu a úrovně svého postižení, ve dvou z těchto tříd hraje s postiženým hráčem vždy také sportovní asistent.  Hráči, kterým jejich pohybové omezení nedovoluje samostatně odhazovat míč, hrají s asistentem a hrací pomůckou – rampou.


KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC1

V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni dle pravidel BISFed jako BC1. Tito se dělí na dvě podskupiny, a sice hráče BC1, kteří jsou schopni a hrají rukou a dále pak na BC1, kteří k doručení míče do hracího pole používají nohu (foot player) – tito hráči nejsou schopni cíleného odhodu rukou, která je v tomto případě více zasažená spasticitou než dolní končetiny.

V klasifikační třídě BC1 jsou zařazeni hráči s těžkým neurologickým postižením. Hráčům smí asistovat jeden sportovní asistent, který musí být ve vymezeném prostoru za odhodovým boxem. Činnost sportovního asistenta během zápasu je upravena pravidly BISFed.


KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC2

V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni, dle pravidel BISFed jako BC2. Jsou to hráči s těžkým neurologickým postižením.  nemohou mít sportovního asistenta během hry. Hráči mohou ve svém herním čase žádat o asistenci rozhodčího, aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu do kurtu.


KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC3

Jsou to hráči s velmi těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin. Hráči jsou závislí na pomoci nebo na elektrickém vozíku. Hráči nejsou schopni funkčního úchopu nebo odhodu, ale mohou mít zachovánu schopnost pohybu v paži. Funkční rozsah pohybu je však nedostatečný k tomu, aby umožnil cílený odhod míče do hracího pole. Každý hráč má sportovního asistenta, který zůstává během hry v odhodovém boxu, ale musí zůstat otočen zády k hrací ploše s pohledem odvráceným od hry. Pravidla pro sportovní asistenty upravují pravidla BISFed.


KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC4

Hráči s tělesným postihem, které není mozkového původu. Hráči mohou míč odhazovat či jej doručovat na hrací plochu pomocí nohy. Hráči BC4 jsou sportovci s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin v kombinaci s chabou dynamickou kontrolou trupu, jež jsou jiného než mozkového původu, nebo degenerativně-mozkového původu. Hráč je schopen projevit dostatečnou zručnost k důslednému zpracování a odhodu míče do hracího pole buď rukou, nebo nohou. Je zřejmý chabý úchop a uvolnění, v kombinaci se špatným načasováním vypuštění míče a dotažení pohybu. Lze si také povšimnout nedostatečné kontroly hladkosti a rychlosti pohybu a synchronizace. 
 


DALŠÍ KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY

V ostatních klasifikačních třídách hrají hráči s ostatními typy postižení rozděleni následovně. Hráči v těchto klasifikačních třídách nehrají turnaje Mezinárodní federace BISFed. V roce 2019 federace BISFed vyjasnila situaci ohledně klasifikační třídy BC5 a zveřejnila, že hráči této klasifikační třídy nebudou v budoucnu hrát na BISFed turnajích ani na LPH.

BC5 – hráči s tělesným postihem tří končetin, obecně hráči, kteří mají lepší fyzický profil a funkce než hráči v klasifikační třídě BC2 a BC4

Profil klasifikační třídy BC5  (český překlad)

BC6 – hráči, kteří nespadají fyzickým profilem do klasifikačních tříd  BC1, BC2, BC3, BC4 a BC5

BC7 – zrakově postižení – existují 3 třídy B1 - B3

BC8 – hráči s mentálním postihem

KLASIFIKAČNÍ STATUSY

Sportovní klasifikační status určuje, zda má sportovec konečnou klasifikaci, nebo zda ji bude muset podstoupit buď poprvé, nebo opakovaně.

Status N (New) -> nový – sportovci, kteří začínají a nemají ještě mezinárodní klasifikaci, mají automaticky přidělen status N, aby se mohli zúčastnit mezinárodních závodů, musí podstoupit klasifikaci před závodem.

Status C (Confirmed) - potvrzený – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že sportovec splňuje daná kritéria klasifikační třídy a je předpoklad, že daný handicap nebude mít progresivní stav, je sportovci přidělen konečný potvrzený status. Sportovec se statusem C již nemusí podstupovat opětovnou klasifikaci (výjimkou mohou být případné protesty na přidělenou třídu, změna zdravotního stavu, nebo změna kritérií klasifikačních tříd).

Status R (Review) - bude opětovně hodnocen/opakovaně posuzován – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že je nutné, aby sportovec prošel opakovaně klasifikací, tak mu bude přidělen status R. Tento status se přiděluje z řady důvodů. Například, pokud se jedná o sportovce, který se nově zapojuje do vrcholných soutěží handicapovaných sportovců na mezinárodní úrovni, nebo pokud je u sportovce předpoklad, že se jeho handicap bude měnit, či má progresivní prognózu; I v případě, že je u sportovce předpoklad, že se jeho handicap nebude nijak dál měnit, může mu být přidělen tento status a to pokud se jedná o mladého sportovce, který ještě nemá vývojově plně vyvinutou svalovou strukturu či ještě nedosáhl dospělosti.

Status RFD (Review With fixed Review Date) - bude opětovně hodnocen k předem určenému datu – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že je nutné, aby sportovec prošel klasifikací opakovaně, ale nebude nutné, aby ji podstoupil před určitým datem, stanoví rok, během kterého musí sportovec podstoupit klasifikaci znovu. Takový sportovec nemůže podstoupit re-klasifikaci před daným datem (výjimkou může být podaný protest na přidělenou klasifikaci).

Pokud se klasifikační panel skládá jen z jedné osoby, tak takový klasifikátor nemůže sportovci přidělit klasifikaci FRD, ale musí mu přidělit klasifikaci R.