KLASIFIKACE SPORTOVCE

paralympijský sport boccia

ÚVOD DO KLASIFIKACE

Klasifikaci sportovců zastřešují členské národní organizace na národní úrovni a mezinárodní klasifikace je vedena klasifikátory Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Pravidla klasifikace nastavuje pro národní i mezinárodní úroveň klasifikační výbor BISFed. Klasifikátoři národní i mezinárodní úrovně BISFed členských zemí jsou vzděláváni na akreditovaných kurzech BISFed viz kvalifikační stupně klasifikátora.

PROČ V PARASPORTU KLASIFIKUJEME?

 • Za účelem vytvořit spravedlivou sportovní výzvu pro hráče.
 • Minimalizovat efekt postižení na výsledky soutěže.
 • Klasifikace určuje, kdo smí a kdo nesmí soutěžit v para sportu.

CO JE KLASIFIKACE?

 • Klasifikace je dlouhodobý proces, ve kterém je sportovec zařazen do nejvhodnější klasifikační sportovní třídy.
 • V různých sportech jsou požadovány různé fyzické aktivity.
 • Klasifikace pro každý sport probíhá jinak a má svá specifika.

KDY KLASIFIKACE PROBÍHÁ?

 • Na národní úrovni před prvním národním turnajem
 • Na mezinárodní úrovni před prvním mezinárodním turnajem

3 ZÁKLADNÍ OTÁZKY KLASIFIKÁTORA

 • Má sportovec vhodný typ postižení pro daný sport?
 • Splňuje postih kritéria pro zařazení na minimální úrovni?
 • Do které z klasifikačních tříd by měl být sportovec zařazen?

Sportovní klasifikační třída může být sportovci udělena pouze klasifikátorem či klasifikačním panelem. Proces hodnocení probíhá vždy před turnajem. Ve sportu boccia jsou sportovci sledováni také vždy během turnaje. Závěr zhodnocení je vždy na klasifikátorovi či klasifikačním panelu, kdy se na výsledku shodnou dva až tři klasifikátoři.

VIDEA KE KLASIFIKACI

KLASIFIKACE SPORTOVCE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

 • Národní klasifikace umožnuje hráčům soutěžit na turnajích národní úrovně.

 • Národní klasifikace by měla být velmi podobným procesem jako mezinárodní klasifikace.
 • Národní klasifikace určuje, zda sportovec splňuje zařazení do klasifikační třídy.

Na národní úrovni klasifikuje hráče klasifikátor, který je zaškolen Mezinárodní federací sportu boccia BISFed; viz kvalifikační stupně klasifikátora.

Ke klasifikaci sportovce doprovází vždy jedna osoba, která má povědomí o postihu hráče a o sportovním prostředí. 
 

PRŮBĚH KLASIFIKAČNÍHO HODNOCENÍ SPORTOVCE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

1. KROK - zaslání potřebných dokumentů

Pro zařazení nového hráče je nutné odeslat 2 dokumenty národnímu klasifikátorovi, a to Souhlas s klasifikací na národní úrovni a lékařskou zprávu.
K odeslání použijte následující formulář.

 • Vyberte
 • SK Kociánka Brno
 • SK Jedlička Liberec
 • TJ Březejc
 • TJ ZP Halma
 • HSC Havířov
 • SCJU Praha
 • TJ Léčebna Košumberk
 • TJ ZP NOLA Teplice
 • SC OA Janské Lázně
 • TJ SPASTIC SPORT PRAHA
 • HSC Velké Meziříčí
Souhlas s klasifikací na národní úrovni *
Lékařská zpráva *


2. KROK - předběžné zařazení

Po prostudování zaslaných dokumentů bude hráč klasifikátorem vyzván k zaslání krátkého videa. Na základě získaných informací bude hráč předběžně zařazen do klasifikační třídy a klasifikátor navrhne termín klasifikačního hodnocení.

3. KROK - klasifikační hodnocení

Klasifikační hodnocení probíhá nejdéle do 1 měsíce od předběžného zařazení do klasifikační třídy.
Hráč, který předstupuje k národní klasifikaci předloží průkaz k ověření totožnosti a souhlas s klasifikací. Na klasifikační hodnocení se dostaví ve sportovním oděvu a se sportovním vybavením, které ke hře používá (míče, rampa, tykadla, rukavice atd.)
Každý hráč má právo na doprovod členem TJ/SK. Pokud je nezletilý či má-li postižení intelektu, musí být doprovázen duhou osobou povinně.
Hráč klasifikátorovi poskytne informace týkající se svého tělesného postižení a úplný seznam léků. Pokud má neobvyklé nebo komplikované postižení, je nutné, aby poskytl podpůrné informace tak, aby klasifikátor získal co největší přehled o jeho fyzickém stavu.
Hráč musí dodržovat pokyny, které mu klasifikátor sdělí. 

Hráč není oklasifikován v těchto případech:

 • Pokud se nedostaví v odpovídajícím oblečení.
 • Pokud má bolesti, které ho omezují klasifikační hodnocení absolvovat (v tomto případě může klasifikátor naplánovat pro klasifikaci sportovce nový termín).

Pokud hráč trpí epileptickými záchvaty, které mohou být dalším příznakem mozkové obrny či traumatického poranění mozku, je mu umožněno soutěžit pouze za předpokladu, že je jeho zdravotní stav kontrolován.

Při klasifikaci klasifikátor zjišťuje praktickými úkony, zda má hráč takový handicap, který ho řadí do klasifikační třídy. Některá zdravotní postižení nejsou ustálená, naopak jsou progresivní, z tohoto důvodu mohou někteří hráči podstoupit klasifikaci během své sportovní kariéry vícekrát. Pokud se během sportovní kariéry hráči změní jeho zdravotní stav, je nutné, aby o tom informoval federaci a požádal o překlasifikování.

KLASIFIKACE SPORTOVCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

KDO KLASIFIKUJE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI?

Klasifikátoři jsou odborníci, kteří jsou školeni  a zastřešeni Mezinárodní federací sportu boccia BISFed. Typický klasifikační panel je složen ze zdravotního klasifikátora (lékař či fyzioterapeut) a technického klasifikátora (znalec v oblasti biomechaniky či certifikovaný trenér; - viz kvalifikační stupně klasifikátora.

KDO MŮŽE BÝT SE SPORTOVCEM BĚHEM KLASIFIKAČNÍHO PROCESU NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI?

Ke klasifikaci sportovce doprovází vždy člen národní členské organizace.

PRŮBĚH KLASIFIKAČNÍHO HODNOCENÍ SPORTOVCE NA  MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Sportovec, který předstupuje k mezinárodní klasifikaci předloží průkaz k ověření totožnosti a podepíše souhlas s mezinárodní klasifikací. Sportovec se dostaví na klasifikační hodnocení ve sportovním oděvu a se sportovním vybavením, které ke hře používá (míče, rampa, tykadla, rukavice atd.)
Sportovec má právo na doprovod. Pokud je sportovec nezletilý či má-li postižení intelektu, musí být doprovázen duhou osobou povinně.
Sportovec poskytne informace týkající se svého tělesného postižení a úplný seznam léků. Pokud má sportovec neobvyklé nebo komplikované postižení, je nutné, aby poskytl podpůrné informace tak, aby klasifikátor získal co největší přehled o jeho fyzickém stavu. Sportovec musí dodržovat pokyny, které mu klasifikátor sdělí. 

SPORTOVEC NENÍ OKLASIFIKOVÁN V TĚCHTO PŘÍPADECH:

 • Pokud se nedostaví v odpovídajícím oblečení.
 • Pokud má bolesti, které ho omezují klasifikační hodnocení absolvovat (klasifikátor může naplánovat pro klasifikaci sportovce nový termín).

Pokud sportovec trpí epileptickými záchvaty, které mohou být dalším příznakem mozkové obrny či traumatického poranění mozku, je mu umožněno soutěžit pouze za předpokladu, že je jeho zdravotní stav kontrolován.

Při klasifikaci sportovce klasifikátoři zjišťují praktickými úkony, zda má sportovec takový handicap, který ho řadí do nějaké z boccia klasifikačních tříd. Některá zdravotní postižení nejsou ustálená, naopak jsou progresivní, z tohoto důvodu mohou někteří sportovci podstoupit klasifikaci během své sportovní kariéry vícekrát. Pokud se během sportovní kariéry sportovci změní jeho zdravotní stav, je nutné, aby o tom informoval svou mezinárodní federaci a požádal o překlasifikování.

DOKUMENTY K MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACI SPORTOVCE

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY

Jako paralympijský sport je boccia  určena sportovcům s nejtěžšími stupni tělesného postižení,  kteří potřebují asistenci a celodenní servis. Hráči jsou rozděleni do 4 klasifikačních tříd BC1 - BC4 dle typu a úrovně svého postižení, ve dvou z těchto tříd hraje s postiženým hráčem vždy také sportovní asistent.  Hráči, kterým jejich pohybové omezení nedovoluje samostatně odhazovat míč, hrají s asistentem a hrací pomůckou – rampou.

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC1

V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni dle pravidel BISFed jako BC1. Tito se dělí na dvě podskupiny, a sice hráče BC1, kteří jsou schopni a hrají rukou a dále pak na BC1, kteří k doručení míče do hracího pole používají nohu (foot player) – tito hráči nejsou schopni cíleného odhodu rukou, která je v tomto případě více zasažená spasticitou než dolní končetiny.

V klasifikační třídě BC1 jsou zařazeni hráči s těžkým neurologickým postižením. Hráčům smí asistovat jeden sportovní asistent, který musí být ve vymezeném prostoru za odhodovým boxem. Činnost sportovního asistenta během zápasu je upravena pravidly BISFed.

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC2

V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni, dle pravidel BISFed jako BC2. Jsou to hráči s těžkým neurologickým postižením.  nemohou mít sportovního asistenta během hry. Hráči mohou ve svém herním čase žádat o asistenci rozhodčího, aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu do kurtu.

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC3

Hráči používající pomocné prostředky.

V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni dle pravidel BISFed jako BC3 (hráči se spastickým i nespastickým postižením – BC1 (CP) nebo BC4 (nespastik) funkčně odpovídající třídě BC3) .

Jsou to hráči s velmi těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin. Hráči jsou závislí na pomoci nebo na elektrickém vozíku. Hráči nejsou schopni funkčního úchopu nebo odhodu, ale mohou mít zachovánu schopnost pohybu v paži. Funkční rozsah pohybu je však nedostatečný k tomu, aby umožnil cílený odhod míče do hracího pole. Každý hráč má sportovního asistenta, který zůstává během hry v odhodovém boxu, ale musí zůstat otočen zády k hrací ploše s pohledem odvráceným od hry. Pravidla pro sportovní asistenty upravují pravidla BISFed.

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA BC4

V této třídě soutěží hráči nespastického postižení. Hráči mohou míč odhazovat či jej doručovat na hrací plochu pomocí nohy. Hráči BC4 jsou sportovci s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin v kombinaci s chabou dynamickou kontrolou trupu, jež jsou jiného než mozkového původu, nebo degenerativně-mozkového původu. Hráč je schopen projevit dostatečnou zručnost k důslednému zpracování a odhodu míče do hracího pole buď rukou, nebo nohou. Je zřejmý chabý úchop a uvolnění, v kombinaci se špatným načasováním vypuštění míče a dotažení pohybu. Lze si také povšimnout nedostatečné kontroly hladkosti a rychlosti pohybu a synchronizace. Hráči nemohou mít sportovního asistenta během hry. 

Hráč BC4, který je v klasifikačních pravidlech BISFed popsán jako hrající nohou, může mít sportovního asistenta. Pravidla pro sportovní asistenty upravují pravidla BISFed.

DALŠÍ KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY

V ostatních klasifikačních třídách hrají hráči s ostatními typy postižení rozděleni následovně. Hráči v těchto klasifikačních třídách nehrají turnaje Mezinárodní federace BISFed. V roce 2019 federace BISFed vyjasnila situaci ohledně klasifikační třídy BC5 a zveřejnila, že hráči této klasifikační třídy nebudou v budoucnu hrát na BISFed turnajích ani na LPH.

BC5 – hráči s tělesným postihem tří končetin, obecně hráči, kteří mají lepší fyzický profil a funkce než hráči v klasifikační třídě BC2 a BC4

Profil klasifikační třídy BC5  (český překlad)

BC6 – hráči, kteří nespadají fyzickým profilem do klasifikačních tříd  BC1, BC2, BC3, BC4 a BC5

BC7 – zrakově postižení – existují 3 třídy B1 - B3

BC8 – hráči s mentálním postihem

KLASIFIKAČNÍ STATUSY

Sportovní klasifikační status určuje, zda má sportovec konečnou klasifikaci, nebo zda ji bude muset podstoupit buď poprvé, nebo opakovaně.

Status N (New) -> nový – sportovci, kteří začínají a nemají ještě mezinárodní klasifikaci, mají automaticky přidělen status N, aby se mohli zúčastnit mezinárodních závodů, musí podstoupit klasifikaci před závodem.

Status C (Confirmed) - potvrzený – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že sportovec splňuje daná kritéria klasifikační třídy a je předpoklad, že daný handicap nebude mít progresivní stav, je sportovci přidělen konečný potvrzený status. Sportovec se statusem C již nemusí podstupovat opětovnou klasifikaci (výjimkou mohou být případné protesty na přidělenou třídu, změna zdravotního stavu, nebo změna kritérií klasifikačních tříd).

Status R (Review) - bude opětovně hodnocen/opakovaně posuzován – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že je nutné, aby sportovec prošel opakovaně klasifikací, tak mu bude přidělen status R. Tento status se přiděluje z řady důvodů. Například, pokud se jedná o sportovce, který se nově zapojuje do vrcholných soutěží handicapovaných sportovců na mezinárodní úrovni, nebo pokud je u sportovce předpoklad, že se jeho handicap bude měnit, či má progresivní prognózu; I v případě, že je u sportovce předpoklad, že se jeho handicap nebude nijak dál měnit, může mu být přidělen tento status a to pokud se jedná o mladého sportovce, který ještě nemá vývojově plně vyvinutou svalovou strukturu či ještě nedosáhl dospělosti.

Status RFD (Review With fixed Review Date) - bude opětovně hodnocen k předem určenému datu – Pokud klasifikační panel vyhodnotí, že je nutné, aby sportovec prošel klasifikací opakovaně, ale nebude nutné, aby ji podstoupil před určitým datem, stanoví rok, během kterého musí sportovec podstoupit klasifikaci znovu. Takový sportovec nemůže podstoupit re-klasifikaci před daným datem (výjimkou může být podaný protest na přidělenou klasifikaci).

Pokud se klasifikační panel skládá jen z jedné osoby, tak takový klasifikátor nemůže sportovci přidělit klasifikaci FRD, ale musí mu přidělit klasifikaci R.