KVALIFIKAČNÍ ŘÁD PRO TRENÉRY 

PARALYMPIJSKÝ SPORT BOCCIA

Česká federace Spastic Handicap
paralympijský sport boccia

Článek I.
Preambule

Česká federace Spastic Handicap (dále jen SH) je sportovní svaz, právní formou spolek, který je zastřešující organizací pro paralympijský sport boccia v České republice jako jediný řádný člen Mezinárodní federace sportu boccia BISFed (dále jen BISFed). SH je dále členem Českého paralympijského výboru a Unie zdravotně postižených sportovců České republiky.

Realizační tým boccii (dále jen RTB) plní roli sportovně-technické komise pro paralympijský sport.

Rolí SH je pečovat o rozvoj sportu boccia v České republice a vytvářet pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky.

Svoji činnost uskutečňuje zejména tím, že zajišťuje přípravu české národní reprezentace, zabezpečuje její účast na mezinárodních soutěžích BISFed, pořádá turnaje na národní úrovni a prostřednictvím sdružených tělovýchovných jednot a sportovních klubů (dále jen TJ/SK) nabízí handicapovaným možnost sportovat.

Ve věci vzdělávání trenérů Česká federace SH zejména:

 • vydává kvalifikační řád, v němž stanovuje podmínky pro přijetí na certifikované kurzy, systém vydávání a obnovování trenérských licencí a registraci trenérů
 • ve spolupráci s UK FTVS v Praze organizuje kurz Trenér III. třídy;
 • zajišťuje účast na kurzu trenérů BISFed Boccia Coach;
 • pověřuje případné další pořadatele seminářů a workshopů;
 • jmenuje lektory pro školení, semináře a workshopy;
 • vydává osvědčení absolventům školení, seminářů a workshopů;
 • podílí se na rozvoji v oblasti vzdělávání trenérů na mezinárodní úrovni prostřednictvím zástupce v BISFed výboru pro rozvoj sportu boccia.

   

Článek II.
Definice kvalifikačního řádu

Kvalifikační řád pro trenéry sportu boccia definuje stupně trenérského vzdělání a nastavuje vnitřní předpisy pro organizaci trenérských kurzů. Je také součástí národní koncepce paralympijského sportu boccia.

Kvalifikační řád nastavuje systém evidence registrovaných trenérů sportu boccia a určuje pravidla pro přijímání uchazečů a obnovování trenérských licencí.

Článek III.
Činnost, odpovědnost a etický kodex trenéra

Trenér cílevědomě a svědomitě plánuje, realizuje, analyzuje a zhodnocuje tréninkový proces. Postupnou a plánovanou sportovní přípravou zlepšuje herní dovednosti a zvyšuje sportovní výkonnost hráčů.

Trenér uplatňuje v praxi nové vědecké a metodické poznatky, kdy využívá spolupráce s pedagogy, lékaři, psychology, metodiky, kondičními trenéry a dalšími vědeckými pracovníky jako fyziology, biomechaniky či dietology.

Trenér pracuje na svém rozvoji v profesionální i osobní oblasti.

Trenér je zodpovědný organizacím, může být např. podřízen legislativním požadavkům, ochraně osobních dat či mít odpovědnost za hmotné věci. Hlavní trenéři TJ/SK by také měli dbát na pravidelné supervize svých asistentů.

Trenér je zodpovědný sportovcům, a to jak za jejich bezpečnost a prevenci proti úrazům v průběhu sportovních aktivit, tak za kvalitu programu a služeb, které jim poskytuje.

Etický kodex trenéra hovoří o vnitřních zásadách a respektu a zdůrazňuje především:

 • PRÁVA – trenér respektuje a zastává práva každého jednotlivého hráče stejně, odměňujte všechny jednotlivce s respektem a zdržuje se jakékoliv diskriminace.
 • VZTAHY – trenér buduje otevřené a pravdivé vztahy s každým účastníkem, snaží se porozumět potřebám jednotlivě a chrání zájmy svých svěřenců.
 • OSOBNÍ ODPOVĚDNOST – trenér demonstruje nejlepší standardy v chování fair-play, je dobrým příkladem pro ostatní.
 • PROFESIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST – trenér poskytuje prostřednictvím své práce efektivní rozvoj svým svěřencům.
ETICKÝ KODEX TRENÉRA

Trenéři jsou klíčem k zavedení etiky ve sportu boccia. Pojetí etiky a postoj trenéra přímo ovlivňuje chování hráčů pod jejich dohledem. Od trenérů se proto očekává, že budou věnovat pozornost morálním aspektům svého chování.

Trenéři si musí být vědomi, že téměř všechna jejich rozhodnutí a strategické cíle, mají etické důsledky.

Je přirozené, že vítězství představuje pro trenéry základní touhu. Účelem etického kodexu není popřít cíle trenérů, nýbrž odstup od přístupu „vyhrát za každou cenu“. Vyšší odpovědnost se vyžaduje od trenérů zapojených do trénování začínajících hráčů. Zdraví, bezpečnost, dobré životní podmínky a morální výchova začínajících hráčů jsou prioritou před úspěchem či reputací klubu, školy, trenéra nebo rodiče.

Níže je uveden kodex chování všech osob zaujímajících trenérskou funkci:

 1. Trenér projevuje kontrolu, úctu a profesionalitu sportovcům, spoluhráčům, funkcionářům, trenérům, administrátorům, rodičům, divákům a všem ostatním účastníkům sportovních akcí.
 2. Trenér staví dobrý pocit a bezpečnost každého hráče a týmu nad všechny ostatní aspekty, včetně rozvoje sportovního výkonu.
 3. Trenér dodržuje všechny pokyny stanovené BISFed a národní členskou organizací pro sport boccia.
 4. Trenér vytváří s hráči a asistenty vhodné pracovní vztahy, založené na vzájemné důvěře a respektu.
 5. Trenér se nikdy nesnaží získat osobní prospěch či odměnu.
 6. Trenér hráče povzbuzuje a vede k přijetí odpovědnosti za své chování a sportovní výkon. Trenér je odpovědný za náplň sportovní činnosti, kterou řídí tak, aby odpovídala věku, vyspělosti a schopnostem hráče.
 7. Trenér si vždy s hráči ujasní, co od nich očekává a hráči ví, co oni mohou očekávat od svého trenéra.
 8. Trenér spolupracuje s dalšími specialisty (např. s jinými trenéry, rozhodčími, sportovními vědci, lékaři, fyzioterapeuty), v nejlepším zájmu svého hráče.
 9. Trenér podporuje kladné stránky sportu a nikdy neomlouvá porušení pravidel hry, nesportovní chování či porušování nařízení a předpisů.
 10. Trenér nikdy nevykonává sportovní činnost pod vlivem alkoholu či drog.
 11. Trenér se zdržuje jakékoli formy osobních útoků vůči sportovcům, trenérům a dalším, včetně nevhodného slovníku či fyzického a emocionálního zneužívání.
 12. Trenér dodržuje dané zásady a postupy BISFed a národní členské organizace, týkající se:

  a. Anti-Corruption (Bribery) Policy – protikorupční politiky
  b. Anti-Corruption (Sports Betting) Policy – sázení na sport
  c. Anti-Doping Policy – antidopingových směrnic
  d. Data Protection Policy – ochrany osobních údajů

  6 ASPEKTŮ PODPORUJÍCÍCH ETICKÝ KODEX TRENÉRA
 • KOMPETENCE Vzdělávání trenérů.
 • DŮVĚRYHODNOST Respekt k dodržování pravidel důvěrnosti; důvěra ve sportovce.
 • RESPEKT Rozhodnutí, pravidla, sliby, závazky, soukromí.
 • FÉROVOST Stejné příležitosti pro každého sportovce, žádné používání zakázaných látek nebo metod.
 • PÉČE Stabilita fyzického a emočního stavu sportovců, integrita věrná vlastním hodnotám a činům.
 • ODPOVĚDNOST Pro rozvoj sportovce, pro rozvoj trenéra samotného.

Článek III.
Trenérská kvalifikace

Trenérskou kvalifikací se rozumí splnění podmínek pro udělení trenérského statusu dle požadavků na příslušnou licenci.

Trenérská licence pozbývá platnosti v následujících případech:

 • vypršením období platnosti
 • pokud se její držitel dopustí závažného disciplinárního provinění
 • pokud se její držitel dopustil jednání proti pravidlům, která narušila regulérnost národních turnajů SH či BISFed turnajů
 • v případě ukončení členství v SH

Upozorňujeme, že v případě ukončení členství TJ/SK v SH automaticky zaniká platnost trenérské licence trenérům vedených v daném TJ/SK. V případě zájmu je možné trenérskou licenci převést na jiný TJ/SK, ve kterém se trenér musí stát členem.

 • v případě, že její držitel porušil zákaz o používání dopingu
LICENCE D - ASISTENT TRENÉRA

Asistent trenéra spolupracuje při zajišťování trenérské a metodické činnosti. Pojem asistent trenéra je v souladu s novými pravidly sportu boccia, kde jsou upraveny kompetence asistenta trenéra po dobu turnaje.

Pro všechny registrované asistenty trenérů jsou k dispozici volně dostupné informace o současných trendech v trenérské oblasti ZDE.
Hodnotným a lehce dostupným zdrojem informací pro asistenty boccia trenérů jsou také online webináře Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. 

Licence D – Asistent trenéra tvoří 2 části – teoretická a praktická.

 1. Teoretická část probíhá prostřednictvím online výukových modulů na webu SH, které jsou připraveny stručnou formou, avšak v souvislostech, které jsou pro správný trénink důležité.

Obsah tvoří základní tematické celky, které by měl každý začínající trenér znát, a to role a odpovědnost trenéra, základy hry boccia, technické principy a plánování sportovní činnosti. Cílem této základní přípravy je rozšířit a ucelit znalosti začínajících trenérů a pomůže zkvalitnit trenérskou práci se začínajícími hráči. Splnit testy výukových modulů teoretické části Licence D mohou zájemci kdykoliv v průběhu roku.

 1. Praktická část probíhá v TJ/SK pod vedením klubového trenéra a dokládá se doručením potvrzení o praxi (potvrzuje hlavní trenér TJ/SK). Potvrzení o praxi je ke stažení na webu SH a zasílá se vedoucí RTB prostřednictvím formuláře.

Podmínky udělení licence D – asistent trenéra:

 1. minimálně 16 let
 2. minimálně 32 hodin na pozici asistent trenéra 
 3. absolvování teoretické části s minimální úspěšností 80%
 4. členství v národní členské organizaci prostřednictvím sdružené TJ/SK

Platnost trenérské licence:

Licence je platná dva roky, během kterých mohou uchazeči absolvovat kurz pro vyšší licenci, případně po dvou letech opět splnit test pro obnovení původní licence.

Evidence:

Evidenci držitelů licence D vede RTB.

LICENCE C - TRENÉR III. TŘÍDY

Základní stupeň vzdělání, po jehož dosažení je trenér registrován jako trenér III. třídy u národní členské organizace, je kurz Trenér III. třídy.

Kurz se skládá ze všeobecné a specializované části v celkovém rozsahu 57 hod. na základě osnovy, kterou určuje národní členská organizace. Studium je zakončeno písemným testem a praktickou zkouškou.

Kurz Trenér III.třídy je pořádán Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou federací Spastic Handicap. Příprava specializované části probíhá ve spolupráci s mezinárodním lektorem BISFed.

Podmínky přijetí na akreditovaný kurz:

 1. minimálně 18 let

Podmínky udělení trenérské licence:

 1. úspěšně zakončený kurz Trenér III. třídy
 2. podpis etického kodexu trenéra
 3. členství v národní členské organizaci prostřednictvím sdružené TJ/SK
 4. platná licence D

Platnost trenérské licence:

Trenérská licence se uděluje na čtyři roky. Platnost lze prodloužit doškolováním a prokazatelnou trenérskou činností. Platnost prodlužuje vedoucí RTB SH po doložení všech podkladů.

Kurz pro doškolení trenérů III.třídy vypisuje Česká federace SH.  Trenérskou praxi dokládá vedoucí TJ/SK doručením potvrzení o praxi.

Evidence:
Evidenci držitelů licence C vede RTB SH.

LICENCE B – TRENÉR II. TŘÍDY

Trenér II. třídy spolupracuje s trenérem reprezentace při zajišťování trenérské a metodické činnosti, podílí se na sportovních aktivitách reprezentantů či může vést přípravu talentovaných sportovců.

Podmínky udělení trenérské licence TRENÉR II. TŘÍDY:

 1. platná trenérská Licence C – trenér III. třídy
 2. minimálně jeden rok na trenérské pozici (potvrzuje TJ/SK)
 3. minimálně 6 měsíců spolupráce s reprezentačním trenérem ČR (potvrzuje reprezentační trenér)
 4. členství v národní členské organizaci prostřednictvím sdružené TJ/SK

Platnost trenérské licence:
Trenérská licence B se uděluje na dva roky. Platnost prodlužuje vedoucí RTB SH po doložení všech podkladů.

Evidence:
Evidenci držitelů licence B vede RTB SH.

LICENCE A – TRENÉR I. TŘÍDY

Stupněm vzdělání pro trenéra I. třídy je trenérský kurz Mezinárodní federace sportu boccia BISFed v anglickém jazyce. Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínky pro přijetí na kurz BISFed stanovuje BISFed. Kurz je certifikován BISFed.

Podmínky udělení trenérské licence A – Trenér I. třídy:

 1. platná licence B – trenér II. třídy
 2. certifikát trenérského kurzu BISFed
 3. členství v národní členské organizaci prostřednictvím sdružené TJ/SK

Platnost trenérské licence:
Trenérská licence se uděluje na 2 roky. Platnost prodlužuje vedoucí RTB SH po doložení všech podkladů

Evidence:
Evidenci držitelů licence A vede RTB SH.

Článek IV.
Uznávání zahraničních licencí

Trenér, který získal odborné vzdělání v zahraničí, může vést tréninkový proces a sportovce při soutěžích odpovídajících jeho získané trenérské kvalifikaci. Na základě získání trenérské licence požádat o udělení české trenérské licence ve stejném stupni. Trenér, který chce uznat zahraniční kvalifikaci, písemně požádá sekretariát SH a získání kvalifikace doloží. Vyrozumění obdrží do 30 dnů.
 

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Kvalifikační stupně a k nim odpovídající licence jsou hierarchické a jejich udělení není vázáno na podmínky uvedené v živnostenském zákoně. Žádné školení, kurz, seminář či workshop pro trenéry sportu boccia tedy nezakládá nárok absolventa na získání oprávnění k živnostenskému podnikání.

Všechny případné výjimky z kvalifikačního řádu pro trenéry řeší RTB SH na základě písemné žádosti a připojeného zdůvodnění.