KVALIFIKAČNÍ ŘÁD PRO TRENÉRY 

PARALYMPIJSKÝ SPORT BOCCIA

Článek I.
Definice kvalifikačního řádu

Kvalifikační řád pro trenéry sportu boccia definuje stupně trenérského vzdělání a nastavuje vnitřní předpisy pro organizaci trenérských kurzů. 

Kvalifikační řád nastavuje systém evidence registrovaných trenérů sportu boccia a určuje pravidla pro přijímání uchazečů a obnovování trenérských licencí.

Článek II.
Činnost, odpovědnost a etický kodex trenéra

 • Trenér svědomitě plánuje, realizuje, analyzuje a zhodnocuje tréninkový proces. Postupnou a plánovanou sportovní přípravou zlepšuje herní dovednosti a zvyšuje sportovní výkonnost hráčů.
 • Trenér uplatňuje v praxi nové vědecké a metodické poznatky, kdy využívá spolupráce s pedagogy, lékaři, psychology, metodiky, kondičními trenéry a dalšími vědeckými pracovníky jako fyziology, biomechaniky či dietology.
 • Trenér pracuje na svém rozvoji v profesionální i osobní oblasti.
 • Trenér je odpovědný organizacím, legislativním požadavkům a ochraně osobních dat. Hlavní trenéři TJ/SK by také měli dbát na pravidelné supervize svých asistentů.
 • Trenér je odpovědný sportovcům, a to jak za jejich bezpečnost a prevenci proti úrazům v průběhu sportovních aktivit, tak za kvalitu programu a služeb, které jim poskytuje.
ETICKÝ KODEX TRENÉRA

Trenéři jsou klíčem k zavedení etiky ve sportu boccia. Pojetí etiky a postoj trenéra přímo ovlivňuje chování hráčů pod jejich dohledem. Od trenérů se proto očekává, že budou věnovat pozornost morálním aspektům svého chování.

Trenéři si musí být vědomi, že téměř všechna jejich rozhodnutí a strategické cíle, mají etické důsledky.

Je přirozené, že vítězství představuje pro trenéry základní touhu. Účelem etického kodexu není popřít cíle trenérů, nýbrž odstup od přístupu „vyhrát za každou cenu“. Vyšší odpovědnost se vyžaduje od trenérů zapojených do trénování začínajících hráčů. Zdraví, bezpečnost, dobré životní podmínky a morální výchova začínajících hráčů jsou prioritou před úspěchem či reputací klubu, školy, trenéra nebo rodiče.

Níže je uveden kodex chování všech osob zaujímajících trenérskou funkci:

 1. Trenér projevuje kontrolu, úctu a profesionalitu sportovcům, spoluhráčům, funkcionářům, trenérům, administrátorům, rodičům, divákům a všem ostatním účastníkům sportovních akcí.
 2. Trenér staví dobrý pocit a bezpečnost každého hráče a týmu nad všechny ostatní aspekty, včetně rozvoje sportovního výkonu.
 3. Trenér dodržuje všechny pokyny stanovené BISFed a národní členskou organizací pro sport boccia.
 4. Trenér vytváří s hráči a asistenty vhodné pracovní vztahy, založené na vzájemné důvěře a respektu.
 5. Trenér se nikdy nesnaží získat osobní prospěch či odměnu.
 6. Trenér hráče povzbuzuje a vede k přijetí odpovědnosti za své chování a sportovní výkon. Trenér je odpovědný za náplň sportovní činnosti, kterou řídí tak, aby odpovídala věku, vyspělosti a schopnostem hráče.
 7. Trenér si vždy s hráči ujasní, co od nich očekává a hráči ví, co oni mohou očekávat od svého trenéra.
 8. Trenér spolupracuje s dalšími specialisty (např. s jinými trenéry, rozhodčími, sportovními vědci, lékaři, fyzioterapeuty), v nejlepším zájmu svého hráče.
 9. Trenér podporuje kladné stránky sportu a nikdy neomlouvá porušení pravidel hry, nesportovní chování či porušování nařízení a předpisů.
 10. Trenér nikdy nevykonává sportovní činnost pod vlivem alkoholu či drog.
 11. Trenér se zdržuje jakékoli formy osobních útoků vůči sportovcům, trenérům a dalším, včetně nevhodného slovníku či fyzického a emocionálního zneužívání.
 12. Trenér dodržuje dané zásady a postupy BISFed a národní členské organizace, týkající se:

  a. Anti-Corruption (Bribery) Policy – protikorupční politiky
  b. Anti-Corruption (Sports Betting) Policy – sázení na sport
  c. Anti-Doping Policy – antidopingových směrnic
  d. Data Protection Policy – ochrany osobních údajů

  6 ASPEKTŮ PODPORUJÍCÍCH ETICKÝ KODEX TRENÉRA
 • KOMPETENCE Vzdělávání trenérů.
 • DŮVĚRYHODNOST Respekt k dodržování pravidel důvěrnosti; důvěra ve sportovce.
 • RESPEKT Rozhodnutí, pravidla, sliby, závazky, soukromí.
 • FÉROVOST Stejné příležitosti pro každého sportovce, žádné používání zakázaných látek nebo metod.
 • PÉČE Stabilita fyzického a emočního stavu sportovců, integrita věrná vlastním hodnotám a činům.
 • ODPOVĚDNOST Pro rozvoj sportovce, pro rozvoj trenéra samotného.

Článek III.
Trenérská kvalifikace

Trenérskou kvalifikací se rozumí splnění podmínek pro udělení trenérského statusu dle požadavků na příslušnou licenci.

Trenérská licence pozbývá platnosti v následujících případech:

 • vypršením období platnosti
 • pokud se její držitel dopustí závažného disciplinárního provinění
 • pokud se její držitel dopustil jednání proti pravidlům, která narušila regulérnost národních turnajů národní či mezinárodní úrovně
 • v případě, že její držitel porušil zákaz o používání dopingu
LICENCE D - ASISTENT TRENÉRA

Asistent trenéra spolupracuje při zajišťování trenérské a metodické činnosti. Pojem asistent trenéra je v souladu s pravidly sportu boccia, kde jsou upraveny kompetence asistenta trenéra po dobu turnaje.

Licence D – Asistent trenéra tvoří 2 části – teoretická a praktická.

 1. Teoretická část probíhá prostřednictvím online výukových modulů na webu, které jsou připraveny stručnou formou, avšak v souvislostech, které jsou pro správný trénink důležité.

Obsah tvoří základní tematické celky, které by měl každý začínající trenér znát, a to role a odpovědnost trenéra, základy sportu boccia, technické principy a plánování sportovní činnosti. Cílem této základní přípravy je rozšířit a ucelit znalosti začínajících trenérů a zkvalitnit trenérskou práci se začínajícími hráči. Splnit testy výukových modulů teoretické části Licence D mohou zájemci kdykoliv v průběhu roku.

 1. Praktická část probíhá v TJ/SK pod vedením klubového trenéra a dokládá se doručením potvrzení o praxi (potvrzuje hlavní trenér TJ/SK). 

Podmínky udělení licence D – asistent trenéra:

 • minimálně 16 let
 • minimálně 32 hodin 
 • absolvování teoretické části s minimální úspěšností 80%

Platnost trenérské licence:
Licence je platná dva roky, během kterých mohou uchazeči absolvovat kurz pro vyšší licenci, případně po dvou letech opět splnit test pro obnovení původní licence.

Evidence:
Evidenci držitelů licence D vede STVS.

LICENCE C - TRENÉR III. TŘÍDY

Základní stupeň vzdělání pro trenéry III. třídy je kurz Trenér III. třídy pořádán Fakultou tělesné výchovy a sportu UK a členskou národní organizací v souladu s BISFed Coaching Pathway. 

Kurz se skládá ze všeobecné a specializované části v celkovém rozsahu 57 hod. Studium je zakončeno písemným testem a praktickou zkouškou.

Podmínky přijetí na akreditovaný kurz:

 • minimálně 18 let

Podmínky udělení trenérské licence:

 1. úspěšně zakončený kurz Trenér III. třídy
 2. podpis etického kodexu trenéra
 3.  minimálně 60 hodin praxe 

Platnost trenérské licence:
Trenérská licence se uděluje na čtyři roky. Platnost lze prodloužit doškolováním a prokazatelnou trenérskou činností. 

Evidence:
Evidenci držitelů licence C vede STVS.

LICENCE B – TRENÉR II. TŘÍDY

Trenér II. třídy spolupracuje s trenérem reprezentace při zajišťování trenérské a metodické činnosti, podílí se na sportovních aktivitách reprezentantů či může vést přípravu talentovaných sportovců.

Podmínky udělení trenérské licence TRENÉR II. TŘÍDY:

 • platná trenérská Licence C – trenér III. třídy
 • minimálně jeden rok na trenérské pozici v TJ/SK
 • minimálně 6 měsíců spolupráce s reprezentačním trenérem ČR (potvrzuje reprezentační trenér)

Platnost trenérské licence:
Trenérská licence B se uděluje na dva roky. latnost lze prodloužit doškolováním a prokazatelnou trenérskou činností. 

Evidence:
Evidenci držitelů licence B vede STVS.

LICENCE A – TRENÉR I. TŘÍDY

Stupněm vzdělání pro trenéra I. třídy je trenérský kurz WorldBoccia Coach Level 2.

Podmínky udělení trenérské licence A – Trenér I. třídy:

 • platná licence B – trenér II. třídy
 • certifikát trenérského kurzu BISFed

Platnost trenérské licence:
Trenérská licence A se uděluje na dva roky. Platnost lze prodloužit doškolováním a prokazatelnou trenérskou činností. 

Evidence:
Evidenci držitelů licence A vede STVS.

Článek IV.
Uznávání zahraničních licencí

Trenér, který získal odborné vzdělání v zahraničí, může vést tréninkový proces a sportovce při soutěžích odpovídajících jeho získané trenérské kvalifikaci. Na základě získání trenérské licence požádat o udělení české trenérské licence ve stejném stupni. Trenér, který chce uznat zahraniční kvalifikaci, písemně požádá STVS a získání kvalifikace doloží. Vyrozumění obdrží do 30 dnů.
 

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Kvalifikační stupně a k nim odpovídající licence jsou hierarchické a jejich udělení není vázáno na podmínky uvedené v živnostenském zákoně. Žádné školení, kurz, seminář či workshop pro trenéry sportu boccia tedy nezakládá nárok absolventa na získání oprávnění k živnostenskému podnikání.

Všechny případné výjimky z kvalifikačního řádu pro trenéry řeší STVS na základě písemné žádosti a připojeného zdůvodnění.