NÁRODNÍ ROZHODČÍ

PARALYMPIJSKÝ SPORT BOCCIA

 • KVALIFIKAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH

 • DATABÁZE NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH

Česká federace Spastic Handicap
Kvalifikační řád pro rozhodčí sportu boccia
 

Kvalifikační řád rozhodčích

paralympijský sport boccia


Článek I.
Preambule

Česká federace Spastic Handicap (dále jen SH) je sportovní svaz, právní formou spolek, který je zastřešující organizací pro paralympijský sport boccia v České republice jako jediný řádný člen Mezinárodní federace sportu boccia BISFed (dále jen BISFed). SH je dále členem Českého paralympijského výboru a Unie zdravotně postižených sportovců České republiky.

Realizační tým boccii (dále jen RTB) plní roli sportovně-technické komise pro paralympijský sport.

Rolí SH je pečovat o rozvoj sportu boccia v České republice a vytvářet pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky.

Svoji činnost uskutečňuje zejména tím, že zajišťuje přípravu české národní reprezentace, zabezpečuje její účast na mezinárodních soutěžích BISFed, pořádá turnaje na národní úrovni a prostřednictvím sdružených tělovýchovných jednot a sportovních klubů (dále jen TJ/SK) nabízí handicapovaným možnost sportovat.

Ve věci vzdělávání rozhodčích Česká federace SH zejména:

 • vydává kvalifikační řád, v němž stanovuje podmínky pro přijetí na vzdělávací kurzy, systém vydávání a obnovování licencí pro rozhodčí a registraci rozhodčích
 • organizuje kurz Rozhodčí II. třídy - Licence B;
 • zajišťuje účast na kurzu národních rozhodčích BISFed - Licence A;
 • pověřuje případné další pořadatele seminářů a workshopů pro rozhodčí;
 • jmenuje lektory pro školení, semináře a workshopy;
 • vydává osvědčení absolventům školení, seminářů a workshopů;
   

Článek II.
Definice kvalifikačního řádu

Kvalifikační řád pro rozhodčí sportu boccia definuje stupně vzdělání pro rozhodčí a nastavuje vnitřní předpisy pro organizaci kurzů pro rozhodčí. Je také součástí národní koncepce paralympijského sportu boccia.

Kvalifikační řád nastavuje systém evidence registrovaných rozhodčích a určuje pravidla pro přijímání uchazečů a obnovování rozhodcovských licencí.
 

Článek III.
Etický kodex rozhodčí/ho

Pozice národní/ho rozhodčí/ho je spojena s odpovědností a chováním v souladu s následujícími zásadami BISFed etického kodexu rozhodčích ve sportu boccia:

 • Fair play je vždy na prvním místě. Buďte vždy spravedliví a nestranní.
 • V průběhu sportovních akcí nekonzumujte alkohol dbejte na dostatečný spánek.
 • Choďte vždy včas a připraveni.
 • Opakujte si znalost pravidel a podporujte ve vzdělávání své kolegy.
 • Respektujte ostatní rozhodčí a jejich rozhodnutí a veřejně je nekritizujte.
 • Zůstaňte v klidu, jste-li konfrontováni s emocionálními reakcemi hráčů, trenérů, rodičů či diváků.
 • Komunikujte vždy s hráčem vhodným způsobem a ujistěte se, že Vám rozumí.
 • Na kurtu buďte sebevědomí v rozhodování.
 • Rozhodujte způsobem, který poskytne pozitivní zážitek hráčům.
 • Na turnaji oblékejte uniformu rozhodčího poskytnutou SH
 • Vždy zkontrolujte rozpis zápasů a buďte připraveni na další hru.
 • Nepoužívejte hrubá slova ani gesta
 • Pokud na kurtu manipulujete s míči, buďte vždy opatrní. Nikdy s nimi neházejte či do nich nekopejte.
 • Respektujte pravidla a předpisy stanovené organizátorem akce.
 • Ke všem hráčům se chovejte stejně.

Článek IV.
Příprava adeptů na rozhodčí


Registrace:

Noví zájemci (dále jen adepti) o pozici rozhodčího se mohou registrovat kdykoliv v průběhu roku prostřednictvím formuláře níže. 

FORMULÁŘ PRO REGISTRACI ADEPTŮ NA ROZHODČÍ:


Získávání teoretických znalostí:

Pro seznámení se sportem boccia, herními pravidly a činností rozhodčích navštivte naše pravidelně aktualizované stránky Boccia (spastic.cz) .

Získávání praktických zkušeností:

Praktické zkušenosti a dovednosti lze získat formou hospitací na níže uvedených akcích, na kterých adept rozhoduje zápasy:

 • turnaje národní úrovně (po dohodě s pořadatelem závodu a hlavním rozhodčím)
 • soustředění reprezentace (po dohodě s vedoucí RTB)
 • tréninky TJ/SK (po dohodě s hlavním trenérem TJ/SK) Adresář TJ/SK (spastic.cz)

      Pravidla hospitace:

       ○  Vedoucí RTB, pořadatel, hlavní rozhodčí ani hlavní trenér nemají povinnost hospitaci umožnit, je zde však apelováno na jejich porozumění a dobrou vůli.
       ○  Hospitace na turnajích národní úrovně umožňuje rozhodovat zápasy jako čárový rozhodčí a rozhodčí na kurtu pod dozorem rozhodčího II. třídy.
       ○  Hospitaci potvrzuje odpovědná osoba do hospitačního listu adepta.

Evidence:

Evidenci registrovaných adeptů na rozhodčí vede RTB.
 

Článek V.
Kvalifikace rozhodčích


Kvalifikací se rozumí splnění podmínek pro udělení rozhodcovského statusu dle požadavků na příslušnou licenci.

Licence rozhodčí/ho pozbývá platnosti v následujících případech:

 • vypršením období platnosti
 • pokud se její držitel dopustí závažného disciplinárního provinění
 • pokud se její držitel dopustil jednání proti pravidlům, která narušila regulérnost národních turnajů SH či BISFed turnajů
 • v případě ukončení členství v SH (získání členství je možné prostřednictvím členství sdružené TJ/SK)

  Upozorňujeme, že v případě ukončení členství TJ/SK v SH automaticky zaniká platnost rozhodcovské licence rozhodčích vedených v daném TJ/SK. V případě zájmu je možné trenérskou licenci převést na jiný TJ/SK, ve kterém se rozhodčí stane členem.

Pro národní rozhodčí existují dvě úrovně kvalifikace:

 • Licence B – Rozhodčí II. třídy
 • Licence A – Rozhodčí I. třídy
   

Mezinárodní licence rozhodčího:
Mezinárodní licenci rozhodčího je možné získat pouze na akreditovaném kurzu BISFed. Po úspěšném absolvování je mezinárodní rozhodčí registrován za členskou národní organizaci na platformu BISFed. Platnost licence podléhá aktivní rozhodcovské činnosti na národní a mezinárodní úrovni.
 

LICENCE B - ROZHODČÍ II. TŘÍDY

Držitel Licence B rozhoduje samostatně zápasy na turnajích národní úrovně.

Registrace

Zájemci o Licenci B se mohou registrovat kdykoliv v průběhu roku.

Obsah:

Licence B – Rozhodčí II. třídy je složena ze dvou částí – teoretické a praktické.

     Teoretická část bude v souladu s kurzem pro národní rozhodčí BISFed. 

     Do 1.1.2022 je uznána teoretická část Licence B stávajícím rozhodčím, kteří se účastnili školení národních rozhodčích 2019 či 2018.

 • Teoretická část bude probíhat prostřednictvím online výukových modulů. Každý modul se bude skládat z dokumentu prezentace a testu. U všech modulů bude vyžadována 80% úspěšnost a povoleno více pokusů. Splnit testy výukových modulů teoretické části Licence B budou moci zájemci kdykoliv v průběhu roku.

       Obsah budou tvořit následující tematické celky:

            ○  Úvod do pravidel sportu boccia
            ○  Časový formát hry
            ○  Praxe základů hry
            ○  Dění na kurtu
            ○  Oficiální gestikulace
            ○  Základní tresty a přestupky
            ○  Praktická část

 • Pro splnění praktické části je nutné odrozhodovat samostatně minimálně 6 zápasů na národní soutěži SH za posledních 12 měsíců.

  Počet odrozhodovaných zápasů dokládá účastník:

             ○  V případě adepta na rozhodčí zápisem v hospitačním listu.
             ○  Všem stávajícím rozhodčím jsou započítány zápasy odrozhodované na národní soutěži SH za poslední kalendářní rok (pro rok 2021 se rozhodčím započítávají
                  zápasy z roku 2019, viz níže aktuální seznam národních rozhočích*).
            ○   Od roku 2021 si rozhodčí zaznamená odrozhodované zápasy do svého deníku rozhodčího.

DENÍK ROZHODČÍHO KE STAŽENÍ 


Podmínky udělení licence B – Rozhodčí II. třídy:

 1. minimálně 16 let;
 2. minimálně 6 odrozhodovaných zápasů na národní soutěži SH za poslední kalendářní rok (pro rok 2021 se rozhodčím započítávají zápasy z 2019);
 3. absolvování teoretické části s minimální úspěšností 80% (bude připravena v prosinci 2021 s ohledem na brzké vydání nových herních pravidel. Do 1.1.2022 je  uznána teorie Licence B všem stávajícím rozhodčím, kteří se účastnili školení národních rozhodčích 2019 či 2018);
 4. členství v národní členské organizaci prostřednictvím sdružené TJ/SK.

Platnost Licence B:

Licence je platná dva roky, během kterých mohou uchazeči získat vyšší licenci, případně po dvou letech opět splnit podmínky pro obnovení původní licence.

Evidence:

Evidenci držitelů licence B vede RTB.

LICENCE A - ROZHODČÍ I. TŘÍDY

Držitel Licence A – Rozhodčí I. třídy rozhoduje zcela samostatně zápasy a hlavní zápasy na turnajích národní úrovně, může být hlavním rozhodčím či jeho asistentem, a bude mít možnost účastnit se oficiálních mezinárodních turnajů BISFed jako národní rozhodčí.

Registrace:

Zájemci o Licenci A se  mohou registrovat kdykoliv v průběhu roku.

Obsah:

Licence A – Rozhodčí I. třídy je složena ze dvou částí – teoretické a praktické.

 • Teoretická část bude probíhat prostřednictvím online výukových modulů v rámci nově připravovaného kurzu BISFed pro národní rozhodčí (zaměřen na nová herní pravidla, na národní úrovni platná od 1.1.2022).  O detailech budeme informovat po obdržení oficiálních informací z Mezinárodní federace BISFed.

  Do 1.1.2020 je uznána teoretická část Licence A stávajícím rozhodčím, kteří se účastnili Školení národních rozhodčích 2019 či 2018 (stávající herní pravidla, na národní úrovni platná do 31.12.2021)
 • Praktická část má následující podmínky:

  ○  odrozhodovat samostatně minimálně alespoň 15 zápasů na národní soutěži SH za posledních dvanást měsíců
  ○  asistovat či být na pozici hlavního rozhodčího, a to minimálně na jednom turnaji národní soutěže SH za posledních dvanást měsíců

          Počet odrozhodovaných zápasů dokládá účastník:

             ○    Stávajícím rozhodčím jsou započítány zápasy rozhodované na národní soutěži SH za poslední kalendářní rok (pro rok 2021 se rozhodčím započítávají zápasy z roku
                    2019, viz níže aktuální seznam národních rozhočích*).
             ○    Od roku 2021 si rozhodčí zaznamená odrozhodované zápasy do svého deníku rozhodčího.

Podmínky udělení licence A – Rozhodčí II. třídy:

 1. minimálně 18 let;
 2. absolvování teoretické části - kurzu BISFed pro národní rozhodčí (od 1.1. 2022). Do 1.1.2022 je uznána teoretická část Licence A stávajícím rozhodčím, kteří se účastnili Školení národních rozhodčích 2019 či 2018) ;
 3. minimálně 15 odrozhodovaných zápasů na národní soutěži SH za poslední kalendářní rok (pro rok 2021 se rozhodčím započítávají zápasy z 2019);
 4. asistence hlavnímu rozhodčímu či pozice hlavního rozhodčího, a to minimálně na jednom turnaji NS (pro rok 2021 se rozhodčím započítávají turnaje z 2019); 
 5. členství v národní členské organizaci prostřednictvím sdružené TJ/SK.

Evidence:

Evidenci držitelů licence A vede RTB SH.

Platnost trenérské licence:

Licence je platná dva roky, během kterých mohou uchazeči získat vyšší licenci, případně po dvou letech opět splnit podmínky pro obnovení původní licence.

Článek VI.
Uznávání zahraničních licencí

Rozhodčí, který získal odborné vzdělání v zahraničí, může rozhodovat na turnajích odpovídajících jeho získané kvalifikaci. Na základě získání licence rozhodčího v zahraničí lze požádat o udělení české licence ve stejném stupni. Rozhodčí, který chce uznat zahraniční kvalifikaci, písemně požádá sekretariát SH a získání kvalifikace doloží. Vyrozumění obdrží do 30 dnů.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

Kvalifikační stupně a k nim odpovídající licence jsou hierarchické a jejich udělení není vázáno na podmínky uvedené v živnostenském zákoně. Žádné školení, kurz, seminář či workshop pro rozhodčí sportu boccia tedy nezakládá nárok absolventa na získání oprávnění k živnostenskému podnikání.

Všechny případné výjimky z kvalifikačního řádu pro rozhodčí řeší RTB SH na základě písemné žádosti a připojeného zdůvodnění.

_______________________________________________________________

DATABÁZE ROZHODČÍCH