SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2020

1. Řízení soutěže

Národní soutěž řídí Česká federace Spastic Handicap (dále též SH). Jako právoplatný člen Mezinárodní federace sportu boccia – BISFed je SH národní autoritou sportu boccia v České republice. Národní soutěž řídí SH prostřednictvím Realizačního týmu boccia SH – RTB SH.

2. Pravidla

Hraje se dle aktuálních BISFed pravidel sportu boccia a tohoto soutěžního řádu (dále též SŘ 2020). Po dobu platnosti pravidel budou jejich dodatky a změny uvedeny jako příloha tohoto soutěžního řádu.

3. Potvrzená nominace hráčů

Hráči pro národní soutěž 2020 jsou nominováni RTB SH na základě konečného pořadí hráčů NS 2019. Účast nominovaných hráčů na sezónu 2020 musí mateřské TJ/SK zaslat ke konečnému schválení nejpozději do 20. ledna 2020. TJ/SK mají možnost nominovat do národní soutěže nové hráče, kteří splnili podmínky pro možnost zařazení do soutěže 2020.
Právo účasti v národní soutěži 2020 mají pouze ti hráči, jejichž jména budou uvedena v konečné nominaci (Potvrzená nominace hráčů) oficiálně zveřejněné RTB SH 31.1. 2020.

4. Druhy turnajů

 • Národní turnaje

  Počet národních turnajů v roce určuje zájmem a možnosti jednotlivých TJ nebo SK sdružených v SH. Turnaje jsou pořádány jako bodovaná soutěž jednotlivců v klasifikačních třídách BISFed. Závodníci na prvních třech místech jednotlivých klasifikačních tříd získávají diplom.
   
 •  Mistrovství České republiky

  Mistrovství České republiky (dále též MČR) se pořádá jednou do roka. Pořádá jej SH nebo může jeho pořádáním pověřit některou TJ nebo SK, které jsou sdruženy v SH. MČR se pořádá jako bodovaná soutěž jednotlivců v klasifikačních třídách BISFed. Vítězové jednotlivých klasifikačních tříd získávají titul: Mistr České republiky v boccie 2020. Závodníci na druhém a třetím místě získávají diplom. Závodníci na prvních třech místech získávají medaili, případně pohár.

5. Pořádání soutěže

Národní soutěž v boccie 2020 se pořádá jako soubor otevřených republikových turnajů (včetně MČR).

Pořadatelem jednotlivých turnajů národní soutěže 2020 jsou, z pověření SH, sportovní kluby (dále též SK), tělovýchovné jednoty (dále též TJ) sdružené v SH, za předpokladu, že splňují podmínky SH pro přidělení pořadatelství. Pořadatelem může být i SH, v případě turnaje MČR 2020.

6. Účastníci soutěže

Právo účasti v turnajích národní soutěže 2020 mají hráči RANKINGU 2020 (potvrzení hráči národní soutěže a nově přihlášení hráči, kteří splnili podmínky pro možnost zařazení do soutěže 2020). Počet hráčů, kteří se jednotlivých turnajů zúčastní, závisí od kapacity pořadatelů konkrétních turnajů národní soutěže 2020. Na všech turnajích národní soutěže mají všichni hráči a asistenti povinnost nastupovat ve sportovním oblečení (dresu), který reprezentuje jejich TJ nebo SK. V případě, že hráč nebo jeho asistent nastoupí k zápasu bez povinného klubového dresu, dojde ke kontumaci zápasu ve prospěch soupeře.

7. Herní systém

Všechny turnaje národní soutěže 2020 se odehrají eliminačním (vyřazovacím) způsobem. Hráči jsou do základních skupin nasazováni na základě pozice hráče v aktuálním žebříčku národní soutěže – NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK (RANKING) 2020. Nasazení hráčů do skupin probíhá podle mezinárodního klíče, viz BISFed Competition & Ranking Manual.
Jestliže se turnaje nezúčastní některý hráč z rankingu, je nasazen další hráč v pořadí. Pokud potvrzený hráč národní soutěže ještě nemá pozici v rankingu, jeho nasazení do základní skupiny v turnaji probíhá losováním.

Počet skupin v dané klasifikační třídě závisí od počtu potvrzených hráčů. Nejnižší počet hráčů v základní skupině jsou 4, nejvyšší počet hráčů je 6. Nejlepší hráči z jednotlivých základních skupin postoupí do čtvrtfinále, vítězové ze čtvrtfinále postoupí do semifinále, vítězové semifinále se utkají o 1. a 2. místo, poražení hráči ze semifinále se utkají v zápase o 3. a 4. místo.

8. Bodovací systém národní soutěže

Hráči získávají body do národní soutěže 2020 pouze na bodovaných turnajích, tj. národních turnajích a Mistrovství České republiky. Z ostatních turnajů se hráčům body pro určení pořadí v národní soutěži nezapočítávají. Bodovací systém se vede zvlášť pro každý turnaj. Hráči získávají body na základě umístění. (1. místo: 21 bodů, 2. místo: 19 b., 3. místo: 17 b., 4. místo: 15 b., 5. místo: 13 b., 6. místo: 12 b.,...)

Bodování slouží k vyhlášení dlouhodobé (roční) národní soutěže 2020. Do výsledků se sčítají body ze všech bodovaných turnajů v průběhu roku. Aktuální ranking pak slouží k nasazení hráčů do základních skupin turnajů a nominaci talentovaných hráčů a členů reprezentačního týmu.Bodování provádí určený člen realizačního týmu boccii SH na základě zaslaných výsledků. Konečné pořadí se sestavuje ke konci roku, po ukončení národní soutěže 2020.

9. Určení pořadí

 •  pořadí v základní skupině

Počet bodů, které může hráč získat v jednom zápase základní skupiny je následovný:

3 body: vyhraný zápas (bez Tie-breaku), výhra kontumací;
2 body: výhra v Tie-breaku;
1 bod: prohra v Tie-breaku;
0 bodů: prohraný zápas (bez Tie-breaku), prohra kontumací;

O pořadí hráčů ve skupině rozhoduje součet získaných bodů. V případě rovnosti bodů o pořadí hráčů rozhodují pomocná kritéria úspěšnosti (viz příloha: Manuál k SŘ 2020).

 •  konečné pořadí v turnaji

O 1. – 4. místo se hráči vždy utkají v zápase. O dalším pořadí hráčů, kteří postoupili ze skupin, rozhodují kritéria úspěšnosti. Další pořadí hráčů nepostupujících ze skupiny se určí dle úspěšnosti ve skupině. Hráči, kteří mají stejné hodnoty bodů a všech pomocných kritérií úspěšnosti, mají stejné umístění a získají stejný počet bodů, bude jim přidělen aritmetický průměr příslušných bodů. (viz příloha: Manuál k SŘ 2020).

 •  konečné pořadí v národní soutěži

O konečném pořadí hráčů po skončení národní soutěže rozhoduje celkový počet bodů (viz bod 8) získaných na všech bodovaných turnajích, hráč s vyšším celkovým počtem bodů získá vyšší pořadí, při rovnosti bodů pak o pořadí rozhodují pomocná kritéria úspěšnosti.

10. Věkové kategorie

V boccie neexistuje rozdělení do věkových kategorií a rozdělení podle pohlaví. Muži a ženy hrají v soutěžích společně v příslušné klasifikační třídě.

11. Klasifikační třídy

Podle zdravotního postižení jsou hráči rozděleni do čtyř klasifikačních tříd: BC1, BC2, BC3, BC4.
(viz Příloha č. 3 k SŘ 2020).

12. Přílohy SŘ 2020

Příloha č. 1 – Manuál k Soutěžnímu řádu 2020 / Národní soutěž v boccie SH
Příloha č. 2 – Potvrzená nominace hráčů národní soutěže v boccie SH 2020
Příloha č. 3 – Klasifikační třídy hráčů národní soutěže v boccie SH 2020
Schválil: Realizační tým boccia SH – RTB SH
Platnost: do 31. ledna 2020