PLÁNOVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI

ZÁSADY SPRÁVNÉHO TRÉNINKU

 • PLÁNOVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI DLOUHODOBĚ
 • TVORBA TRÉNINKOVÉHO PLÁNU PRO TRÉNINKOVOU JEDNOTKU
 • ROČNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN - IDENTIFIKACE VRCHOLŮ SOUTĚŽNÍHO OBDOBÍ

Trenér bych měl mít schopnost vytvořit a prakticky vést sérii progresivních tréninkových jednotek. Tyto by měly na sebe hladce navazovat, postupně vylepšovat  schopnosti i dovednosti hráče.  Celý proces by měl  být zaznamenán v dlouhodobém plánu. Pokud známe kalendář turnajů na následující rok, potom nejčastěji volíme plán na období jednoho roku – roční tréninkový plán. Ten má zpravidla jediný vrchol - pro sportovce nejdůležitější turnaj v roce, ke němuž je směřován i cíl z dlouhodobého hlediska (například kvalifikace na turnaj vyšší úrovně). Ve sportu boccia mohou mít sportovci důležité turnaje vícekrát do roka, v tomto případě hovoříme o vícevrcholovém tréninkovém plánu.

Pokud máme dlouhodobý plán vícevrcholový, je vhodné si stanovit vrcholy jednotlivých období - rozdělit si dlouhé období jednoho roku na menší, zvládnutelné části. Ikdyž však budeme mít více vrcholů (např. turnajů), můžeme sportovci stanovit i roční cíl.

Co je cílem dlouhodobého plánu sportovní činnosti?

Rozvoj kondice, trénovanosti, dovedností, taktických schopností, psychologických rysů, získání zkušenosti a dosahování vrcholné výkonnosti na turnajích - toto vše se rozvíjí postupně a dlouhodobě. Trenér tento proces koordinuje plánováním jednotlivých cyklů. Každý cyklus by měl obsahovat čtyři hlavní fáze: období přípravné, předsoutěžní, soutěžní a přechodné.

OBDOBÍ HLAVNÍ CÍL OBDOBÍ
PŘÍPRAVNÉ rozvoj kondice a trénovanosti
PŘEDSOUTĚŽNÍ zvyšování výkonnosti
SOUTĚŽNÍ udržení vysoké úrovně sportovního výkonu
PŘECHODNÉ fyzická a psychická regenerace
 • PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ

Během přípravného období získává sportovec potřebnou kondici, trénovanost a úroveň techniky pro následující (předsoutěžní) období. Období, během kterého musí tréninkový proces zajistit základ pro budoucí výkonnost, doba upevňování a rozvíjení techniky odhodu a upevńování návyků během procesů popsaných v rámci technických principů tréninku

 • PŘEDSOUTĚŽNÍ OBDOBÍ

Toto období by nemělo by být příliš dlouhé, aby nedocházelo ke snížení motivace nebo problémům s udržením dosažené úrovně výkonnosti. Hlavním cílem tohoto období je zvýšení výkonnosti. Kondiční příprava je specifická, technické dovednosti se stabilizují pro zátěž na turnaji  a různorodost fyzických pohybů. Hlavními principy tréninku v předsoutěžním období jsou:

 • snížení objemu tréninku
 • vysoká kvalita tréninkového procesu
 • dostatek času na odpočinek a regeneraci
 • kontrolní turnaj či zátěžové soustředění
   
 • SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ

Hlavním cílem je dosažení maximální úrovně sportovní výkonnosti.

 • PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Období namáhavé tréninkové a soutěžní činnosti musí být kompenzováno obdobím relaxace. Frekvence tréninku je v tomto období nízká a tréninkové jednotky jsou krátké. Obsah tréninku je většinou všeobecný a měl by podporovat fyzickou a psychickou regeneraci.

Charakteristika přechodného období:

 • snížení tréninkové zátěže (intenzita, objem, frekvence)
 • trénink je založen na všeobecných tréninkových prostředcích, ale měl by být rozmanitý
 • bez soutěžní činnosti
 • snaha o udržení dostatečné úrovně kondice
 • psychická regenerace

Ve všech tréninkových období trenér sleduje individuální zvláštnosti sportovce a aktuální zdravotní stav.

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD Z ROKU 2018 - roční plán pro talenty a reprezentaci a příklad přípravy k turnaji ve vícevrcholovém plánu

Plánem pro rok 2018 bylo 18 akcí. Zacíleno bylo především na poskytnutí simulace soutěžního prostředí a poskytnout hodnotnou sportovní výzvu, což byl i nejčastější požadavek v zaslaných dotaznících sportovců. Po absolvování turnajů  byly v rámci zpětné vazby vyhodnoceny a nastaveny pozitivní změny v následující sportovní přípravě.

Koncepce rozvoje přesahující rok 2018 byla plánována s párem BC4. Základem pro účast na mezinárodních soutěžích 2019 je výměna sportovního vybavení a postupná orientace na párovou hru.

Příklad plánu k BISFed turnaji ve vícevrcholovém dlouhodobém plánu

 • TVORBA TRÉNINKOVÉHO PLÁNU PRO SAMOSTATNOU TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

INFORMACE V PLÁNU POPISUJÍCÍ TRÉNINKOVOU JEDNOTKU

Úvodní informace

 • datum, místo, účastníci (počet, klasifikační třída, věk, stupeň herní úrovně – začátečník/pokročilý)
 • cíl tréninku
 • specifikace tréninkových aktivit - např. zlepšení techniky dohozu do střední části kurtu
 • osobní cíl trenéra - např. zlepšení schopnosti pokládat vhodné otázky nebo lépe vysvětlovat úkoly

Sportovní výkon není automaticky zajišťován splněním plánovaného tréninku, ale změnami, které trénink vyvolal.

Informace o praktické části tréninku

 • rozehřátí svalstva

 • aktivní část - nácvik tréninkového drilu buduje schopnosti hráče lépe provádět jednotlivé herní prvky. Zvolené aktivity by se měly vždy vztahovat na cíl tréninku; je dobré začít s takovým typem úkolu, na němž můžete správně zhodnotit momentální úroveň. Individuálně dle výkonu je vhodné přistoupit ke změně úkolu nastavující vhodnou sportovní výzvu; během nácviku jednoduchých herních úkonů by měl být u hráče patrný progres kvality techniky hodu, změny by měly být postupné a měly by se přibližovat situacím v reálné hře
 • kondiční hra v závěru tréninku tak, aby hráč praktikoval zadání z aktivní části tréninku

Příklad plánu tréninkové jednotky:

Závěrečné informace:

 •  uvolnění a protažení po tréninku (prevence proti zranění)
 • časové rozložení tréninku
 • v plánu můžeme mít také prostor na zdůvodnění obsahu konkrétních částí tréninku, ovlivňuje to rozvoj trenérských dovedností a znalostí

Druhá část plánu pro  tréninkovou jednotku by se měla týkat analýzy a hodnocení tréninku.

 • hodnocení v souvislosti se stanoveným cílem
 • zpětná vazba v souvislosti s osobním cílem trenéra
 • silné a slabé stránky hráčů/hráče
 • připomínky od účastníků tréninku
 • plán pro další trénink
ONLINE TRÉNINKOVÝ DENÍK

ONLINE TRÉNINKOVÝ DENÍK

Elektronický tréninkový deník.