ROLE A ODPOVĚDNOST TRENÉRA

 • ROLE, ČINNOST A ODPOVĚDNOST TRENÉRA

 • TVORBA POZITIVNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNÉHO ZÁZEMÍ
 • REFLEXE TRENÉRSKÉ ČINNOSTI

ROLE, ČINNOST A ODPOVĚDNOST TRENÉRA

Trenér plánuje, vede a zhodnocuje tréninky. Postupným zvyšováním sportovních výzev v tréninku vede sportovce ke zlepšení herních dovedností.

ČINNOST TRENÉRA

 • nastavování vize a strategie
 • plánování, organizace a komunikace
 • vzdělávat své svěřence z technického, taktického a kondičního hlediska
 • kreativita a role učitele
 • budování vztahů a procesů 
 • řízení praktických aktivit hráčů 
 • výzkum a reakce na sportovní vývoj hráče
 • práce na osobním a profesionálním rozvoji
 • vzdělávání se
 • spolupráce s odborníky z jiných oblastí

ODPOVĚDNOST TRENÉRA

 • odpovědnost k organizacím - trenér může být podřízen legislativním požadavkům a např. ochraně osobních dat.
 • odpovědnost ke sportovcům - každý trenér vnímá odpovědnost za své svěřence; a to jak bezpečnost a prevenci proti úrazům na trénincích a turnajích, tak také za kvalitu programu a služeb, které sportovcům  poskytuje; odpovědnost má také ke svému klubu či týmu, například i za hmotné věci, sportovní vybavení, auta atd. Hlavní trenéři a vedoucí klubů by také měli dbát na pravidelné supervize svých trenérů a asistentů.
 • odpovědnost k sobě samému - odpovědnost být profesionál a nastavit si osobní hodnoty tak, aby činnost byla objektivní a vytvořila hráčům prostředí pro komplexní rozvoj ve sportovní oblasti.

ETICKÝ KODEX TRENÉRA

Etický kodex trenéra v paralympijském sportu boccia je dokument vytvořený Mezinárodní federací sportu boccia BISFed a je trenéry podepisován během akreditovaného kurzu BISFed Coach - level I. Trenéři v České republice jej podepisují na školení pro boccia trenéry. Etický kodex pro trenéry v České republice je shodný s etickým kodexem trenéra BISFed.

Trenéři vytvářejí hráčům podmínky k tomu, aby si hráči užili  sport a fyzické aktivity. Dobrý trenér podporuje, aby hráč zůstal dlouhodobě zapojen, pomáhá mu zlepšovat fyzickou kondici a herní dovednost a buduje hráči celoživotní konekci ke sportu. Trenér je také propagátorem sportu, fyzických aktivit a také benefitů, které sport přináší.

Etický kodex je o vnitřních zásadách a respektu a zdůrazňuje především:

 • PRÁVA – trenér respektuje a zastává práva každého jednotlivého hráče stejně, odměňujte všechny jednotlivce s respektem a zdržuje se jakékoliv diskriminace
 • VZTAHY - trenér buduje otevřené a pravdivé vztahy s každým účastníkem, snaží se porozumět potřebám jednotlivě a chrání zájmy svých svěřenců
 • OSOBNÍ ODPOVĚDNOST – trenér demonstruje nejlepší standarty v chování fair-play, je dobrým příkladem pro ostatní
 • PROFESIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST - trenér poskytuje prostřednictvím své práce efektivní rozvoj svým svěřencům
ETICKÝ KODEX TRENÉRA

ETICKÝ KODEX TRENÉRA

Trenéři jsou klíčem k zavedení etiky ve sportu boccia. Pojetí etiky a postoj trenéra přímo ovlivňuje chování hráčů pod jejich dohledem. Od trenérů se proto očekává, že budou věnovat pozornost morálním aspektům svého chování.

Trenéři si musí být vědomi, že téměř všechna jejich rozhodnutí a strategické cíle, mají etické důsledky.

Je přirozené, že vítězství představuje pro trenéry základní touhu. Účelem etického kodexu není popřít cíle trenérů, nýbrž odstup od přístupu „vyhrát za každou cenu“. Vyšší odpovědnost se vyžaduje od trenérů zapojených do trénování začínajících hráčů. Zdraví, bezpečnost, dobré životní podmínky a morální výchova začínajících hráčů jsou prioritou před úspěchem či reputací klubu, školy, trenéra nebo rodiče.

Níže je uveden kodex chování všech osob zaujímajících trenérskou funkci:

 1. Trenér projevuje kontrolu, úctu a profesionalitu sportovcům, spoluhráčům, funkcionářům, trenérům, administrátorům, rodičům, divákům a všem ostatním účastníkům sportovních akcí.
 2. Trenér staví dobrý pocit a bezpečnost každého hráče a týmu nad všechny ostatní aspekty, včetně rozvoje sportovního výkonu.
 3. Trenér dodržuje všechny pokyny stanovené BISFed a národní členskou organizací pro sport boccia.
 4. Trenér vytváří s hráči a asistenty vhodné pracovní vztahy, založené na vzájemné důvěře a respektu.
 5. Trenér se nikdy nesnaží získat osobní prospěch či odměnu.
 6. Trenér hráče povzbuzuje a vede k přijetí odpovědnosti za své chování a sportovní výkon. Trenér je odpovědný za náplň sportovní činnosti, kterou řídí tak, aby odpovídala věku, vyspělosti a schopnostem hráče.
 7. Trenér si vždy s hráči ujasní, co od nich očekává a hráči ví, co oni mohou očekávat od svého trenéra.
 8. Trenér spolupracuje s dalšími specialisty (např. s jinými trenéry, rozhodčími, sportovními vědci, lékaři, fyzioterapeuty), v nejlepším zájmu svého hráče.
 9. Trenér podporuje kladné stránky sportu a nikdy neomlouvá porušení pravidel hry, nesportovní chování či porušování nařízení a předpisů.
 10. Trenér nikdy nevykonává sportovní činnost pod vlivem alkoholu či drog.
 11. Trenér se zdržuje jakékoli formy osobních útoků vůči sportovcům, trenérům a dalším, včetně nevhodného slovníku či fyzického a emocionálního zneužívání.
 12. Trenér dodržuje dané zásady a postupy BISFed a národní členské organizace, týkající se:

          a. Anti-Corruption (Bribery) Policy – protikorupční politiky
          b. Anti-Corruption (Sports Betting) Policy – sázení na sport
          c. Anti-Doping Policy – antidopingových směrnic
          d. Data Protection Policy – ochrany osobních údajů

6 ASPEKTŮ PODPORUJÍCÍCH ETICKÝ KODEX TRENÉRA

 • KOMPETENCE Vzdělávání trenérů.
 • DŮVĚRYHODNOST Respekt k dodržování pravidel důvěrnosti; důvěra ve sportovce.
 • RESPEKT Rozhodnutí, pravidla, sliby, závazky, soukromí.
 • FÉROVOST Stejné příležitosti pro každého sportovce, žádné používání zakázaných látek nebo metod.
 • PÉČE Stabilita fyzického a emočního stavu sportovců, integrita věrná vlastním hodnotám a činům.
 • ODPOVĚDNOST Pro rozvoj sportovce, pro rozvoj trenéra samotného.

TVORBA POZITIVNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNÉHO ZÁZEMÍ

Tvorba pozitivního prostředí je jeden z nejdůležitejších aspektů, jak poskytnout efektivní trénink. Být schopen poskytnout prostředí, ve kterém je zábava, kde se hráči cítí pohodlně a sebevědomě, ale zároveň takové sportovní prostředí, aby jim byla poskytnuta dostatečná výzva, aby mohli sami být kreativní a motivovaní se učit.

Důležité je vytvořit a cítit dostatečnou rovnováhu mezi zábavou a aktivitami, které hráče nutí opustit jejich komfortní zónu. Pokud hráči jsou ochotni se postavit výzvám, může to znamenat, že jsou srozumění s tím, že začnou dělat chyby, a následně jim vše pomůže porozumět, jak se zlepšovat. Je individuální najít u každého hráče bod, kdy se začíná učit něco nového. Někteří hráč preferují mít úlohy lehčí, ale užít si více zábavy. Složky tréninku, který je zábavný může být například úloha, kterou si hráči dovytvoří sám. Jeden z důvodů proč takový trénink děláme, je psychická relaxace.

TVORBA DOBRÝCH VZTAHŮ

Tvorba dobrých vztahů je jeden z klíčových elementů k vytvoření zdravého tréninkového prostředí. Tvorba prostředí, kde si lidé navzájem rozumějí buduje efektivní pracovní vztahy.
4 oblasti důležité v budování vztahů:

 • shodnost - založená na společných zkušenostech, vlastnostech, zájamech a hodnotách
 • konektivita – vytváření prostředí, kde můžeme volně spojovat myšlenky, názory a pracovat na společných cílech.
 • komunikace – a to i přesahující slova, řeč těla a kvalita toho, jak mluvíme (tón, rytmus, hlasitost hlasu)
 • spolupráce – sdílené procesy, se kterými všichni souhlasí vytvářejí dobrou půdu pro naplnění společných cílů.

Je zapotřebí budovat vztah s každým účastníkem tréninku, včetně asistentů, dalších trenérů a rodičů. Budování vztahů je o tom, že nasloucháme, zjištujeme a ptáme se.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO TRÉNINK

Trenér dbá vždy na bezpečnost prostředí. Je znalý technických zařízení na svém působišti tak, aby zajistil účastníkům tréninku bezpečné prostředí. Každý trenér by měl být schopen zodpovědně zhodnotit případná rizika. Trenér by měl pravidelně:

 • kontrolovat halu či tělocvičnu
 • kontrolovat sportovního vybavení, které používá
 • kontrolovat zdraví hráčů

Pokud zhodnocujete místo, věnujte pozornost porozumění zásad a procedur konkrétního místa (první pomoc, evakuační východy), stejně tak věnujte pozornost oblastem, které by mohli způsobit případné nebezpečí.

ROZDÍL MEZI TRENÉREM A KOUČEM

Trenér zdokonaluje své hráče z technického, taktického i kondičního hlediska. Zastává důležitou úlohu v dlouhodobé přípravě sportovce a v rámci tréninkového procesu. 

Hlavní role kouče je poradenská, pomáhá při sebereflexi a zlepšení vnímání a chování a ví jak sestavit „optimálně fungující tým“. Kouč ovlivňuje hráče v bezprostřední přípravě před soutěží a v bezprostřední přípravě po soutěži, ale hlavní slovo má při samotném vedení sportovce přímo v soutěži, během utkání. 

REFLEXE TRENÉRSKÉ ČINNOSTI

K tématu reflexe trenérské činnosti je připraven překlad webináře mezinárodní federace sportu boccia BISFed, který prezentovala Viktoria Clark z anglického institutu pro vzdělávání trenérů.

Souhrn

Co znamená reflektovat vlastní chování?

Sebereflexe je akt vědomí. Lidská schopnost reflektovat vlastní chování je předpokladem odpovědnosti. Mezilidské interakce vyvolávají emoce a reflektovat, jakým způsobem se tyto emoce projevují v našich profesních vztazích a na osobní úrovni, nás vede k myšlenkám, jak s nimi konstruktivně naložit. Reflektovat vlastní chování nám pomáhá k osobního růstu a rozvoji.

Otázky:

 • Co dělá trenéra dobrým trenérem?
 • Co je smyslem naší trenérské práce?
 • Jaký máme přístup k trenérství?
 • Čím můžeme náš způsob trénování hráčů vylepšit?

Důvod, proč se zamýšlíme nad těmito otázkami je ten, abychom se zamysleli nad naší praxí, nad naším cílem a jak vypadá skutečně efektivní trenérská práce.

Simon Sinek – PROČ chceme být trenéry? Dokážeme si říci důvod a popsat smysl naší práce?

NAŠE OSOBNÍ HODNOTY ovlivňují náš způsob života, naše přesvědčení a naše chování. Osobní hodnoty jsou věci, které jsou důležité pro nás, charakteristiky a chování, které nás motivovat a vést naše rozhodnutí.

 • SEMAFOR
 • 4P
 • SYSTÉM TŘÍ OTÁZEK