SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2021

1. Řízení soutěže

Národní soutěž (dále též NS) řídí národní členská organizace BISFed - Česká federace Spastic Handicap (dále též SH).
Jako právoplatný člen Mezinárodní federace sportu boccia – BISFed je SH národní autoritou sportu boccia v České republice.
Národní soutěž řídí SH prostřednictvím Realizačního týmu boccia SH – RTB SH.

2. Pravidla

Hraje se podle aktuálních pravidel boccia BISFed a tohoto soutěžního řádu (dále též SŘ NS 2021).  
Po dobu platnosti pravidel budou jejich dodatky a změny uvedeny jako příloha tohoto soutěžního řádu.

3. Potvrzená nominace hráčů   

S ohledem na pandemii covid-19 jsou hráči pro národní soutěž 2021 nominování RTB SH na základě výchozího žebříčku hráčů NS pro rok 2020 (RANKING 2020).
Účast nominovaných hráčů na sezónu 2021 a nové hráče, kteří splnili podmínky pro možnost zařazení do NS), musí mateřské TJ/SK zaslat ke konečnému schválení nejpozději do 31. března 2021.

Podmínka pro zařazení hráče do národní soutěže je zařazení hráče do některé z klasifikačních tříd - viz klasifikace hráče na národní úrovni.
Noví hráči budou tímto způsobem do národního žebříčku zařazováni i v průběhu roku 2021.

4. Druhy turnajů                                                                                                                        

 • Národní turnaje
  Národní turnaje v roce 2021 pořádá národní členská organizace BISFed – SH.
  Turnaje jsou pořádány jako bodovaná soutěž jednotlivců v klasifikačních třídách BISFed.
  Závodníci na prvních třech místech jednotlivých klasifikačních tříd získávají diplom.
   
 • Mistrovství České republiky
  Mistrovství České republiky (dále též MČR) se pořádá jednou do roka. Pořádá jej SH.
  MČR se pořádá jako bodovaná soutěž jednotlivců, párů a týmů v klasifikačních třídách BISFed.
  Vítězové jednotlivých klasifikačních tříd získávají titul: Mistr České republiky v boccie 2021.
  Závodníci na prvních třech místech získávají diplom, medaili (případně pohár).
   

5. Pořádání soutěže

Národní soutěž v boccie 2021 se pořádá jako soubor otevřených republikových turnajů (včetně MČR).
Pořadatelem jednotlivých turnajů národní soutěže 2021 je národní členská organizace BISFed – SH.

6. Účastníci soutěže

Právo účasti v turnajích národní soutěže 2021 mají hráči výchozího RANKINGU 2021 (potvrzení hráči národní soutěže a nově přihlášení hráči, kteří splnili podmínky pro možnost zařazení do NS 2021).
Počet hráčů, kteří se jednotlivých turnajů zúčastní, závisí od kapacity při pořádání jednotlivých turnajů národní soutěže 2021. 
Na všech turnajích národní soutěže mají všichni hráči a asistenti povinnost nastupovat ve sportovním oblečení (dresu), který reprezentuje jejich TJ nebo SK. V případě, že hráč nebo jeho asistent nastoupí k zápasu bez povinného klubového dresu, dojde ke kontumaci zápasu ve prospěch soupeře.

7. Herní systém

Všechny turnaje národní soutěže 2021 se odehrají eliminačním (vyřazovacím) způsobem. Hráči jsou do základních skupin nasazováni na základě pozice hráče v aktuálním žebříčku národní soutěže – RANKING 2021. Nasazení hráčů do skupin probíhá podle mezinárodního klíče, tzv. hada (viz BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.).
Jestliže se turnaje nezúčastní některý hráč z rankingu, je nasazen další hráč v pořadí.

Pokud potvrzený hráč národní soutěže ještě nemá pozici v rankingu, jeho nasazení do základní skupiny v turnaji probíhá losováním. Počet skupin v dané klasifikační třídě závisí od počtu potvrzených hráčů. Nejnižší počet hráčů v základní skupině jsou 4, nejvyšší počet hráčů je 6. Nejlepší hráči z jednotlivých základních skupin postoupí do čtvrtfinále, vítězové ze čtvrtfinále postoupí do semifinále, vítězové semifinále se utkají o 1. a 2. místo, poražení hráči ze semifinále se utkají v zápase o 3. a 4. místo.

8. Bodovací systém národní soutěže

Hráči získávají body do národní soutěže 2021 pouze na bodovaných turnajích, tj. národních turnajích  a Mistrovství České republiky.    
Z ostatních turnajů se hráčům body pro určení pořadí v národní soutěži nezapočítávají.
Bodovací systém se vede zvlášť pro každý turnaj. Hráči v něm získávají body na základě umístění (1. místo: 21 bodů, 2. místo: 19 b., 3. místo: 17 b., 4. místo: 15 b., 5. místo: 13 b., 6. místo: 12 b.,...)  

Bodování slouží k určení pořadí v dlouhodobé (roční) národní soutěži 2021. Do výsledků se sčítají body ze všech bodovaných turnajů v průběhu roku. Aktuální ranking pak slouží k nasazení hráčů do základních skupin turnajů a nominaci talentovaných hráčů a členů reprezentačního týmu.   

Bodování provádí určený člen realizačního týmu boccii SH na základě zaslaných výsledků. Konečné pořadí se sestavuje ke konci roku, po ukončení národní soutěže 2021.    

9. Určení pořadí

            - pořadí v základní skupině

Počet bodů, které může hráč získat v jednom zápase základní skupiny je následovný:

3 body: vyhraný zápas (bez Tie-breaku), výhra kontumací;
2 body: výhra v Tie-breaku;
1 bod:   prohra v Tie-breaku;
0 bodů: prohraný zápas (bez Tie-breaku), prohra kontumací;

O pořadí hráčů ve skupině rozhoduje součet získaných bodů.
V případě rovnosti bodů o pořadí hráčů rozhodují pomocná kritéria úspěšnosti (viz příloha: Manuál k SŘ NS 2021).

            - konečné pořadí v turnaji

O 1. – 4. místo se hráči vždy utkají v zápase. O dalším pořadí hráčů, kteří postoupili ze skupin, rozhodují kritéria úspěšnosti. Další pořadí hráčů nepostupujících ze skupiny se určí dle úspěšnosti ve skupině. Hráči, kteří mají stejné hodnoty bodů a všech pomocných kritérií úspěšnosti, mají stejné umístění a získají stejný počet bodů, bude jim přidělen aritmetický průměr příslušných bodů. (viz příloha: Manuál k SŘ NS 2021).

            - konečné pořadí v národní soutěži

O konečném pořadí hráčů po skončení národní soutěže rozhoduje celkový počet bodů (viz bod 8) získaných na všech bodovaných turnajích, hráč s vyšším celkovým počtem bodů získá vyšší pořadí,   při rovnosti bodů pak o pořadí rozhodují pomocná kritéria úspěšnosti.

10. Věkové kategorie

V boccie neexistuje rozdělení do věkových kategorií a rozdělení podle pohlaví. Muži a ženy hrají v soutěžích společně v příslušné klasifikační třídě.

11. Klasifikační třídy

Podle zdravotního postižení jsou hráči rozděleni do čtyř klasifikačních tříd: BC1, BC2, BC3, BC4.
(viz Příloha č. 3 k SŘ NS 2021).

12. Přílohy SŘ NS 2021

Příloha č. 1 – Manuál k Soutěžnímu řádu 2021 / Národní soutěž v boccie SH
Příloha č. 2 – Potvrzená nominace hráčů národní soutěže v boccie SH 2021
Příloha č. 3 – Klasifikační třídy hráčů národní soutěže v boccie SH 2021

Schválil:            Realizační tým boccia SH – RTB SH
Platnost:           od 3. 3. 2021