TECHNICKÉ PRINCIPY

 • SCHOPNOST A DOVEDNOST
 • METODY A STYLY ODHODU
 • TYPY HODŮ A OFICIÁLNÍ NÁZVOSLOVÍ
 • PROCES HODU

Boccia je hra dovednosti a strategie. Aby byl hráč úspěšný, musí zvládnout správně provedenou techniku odhodu, kterou míč doručí tam, kam potřebuje. Trenéři proto musí rozumět zásadám, jež jsou základem nácviku efektivní techniky odhodu/ vypuštění míče a musí být schopni určit nejlepší vhodnou techniku ​​pro každého hráče.

SCHOPNOST A DOVEDNOST

Uvědomit si, co na hráči můžeme rozvíjet a v jakých oblastech má potenciál, je tím nejlepším začátkem. Boccia je o adaptaci toho, co hráč má přirozeně. Uvědomíme-li si, co na hráči můžeme rozvinout tak, aby to vedlo ke zlepšení sportovního výkonu, budeme postupovat v oblasti jeho rozvoje efektivně a povede to celkově ke spokojenosti sportovce. 

Pohybové schopnosti

 • jsou vnitřní předpoklady organismu pro různé pohybové činnosti
 • například schopnost svalů paže provést pohyb hod míčem
 • předpokládá se, že schopnosti jsou z 80 % vrozené

Příklady schopností

 • obratnost, koordinace pohybů, schopnost osvojování nových pohybů
 • rychlost, síla, vytrvalost
 • psychická odolnost vůči stresu
 • schopnost analyticky myslet

Dovednosti rozvíjíme na základě schopností hráče. Schopnostmi jsou tedy například rychlost a síla, jaké dokáží vyvinout svaly naší paže a zvládnutá dovednost je hod boccia míčkem. Na  tréninku se tedy zaměříme na přiměřený rozvoj schopností a zvládnutí správné techniky hodu.

METODY A STYLY ODHODU

ZPŮSOBY DORUČENÍ MÍČE DO HRACÍHO POLE

 •  hod (míč je odhozen rukou, obvykle vidíme pohyb paže před uvolněním)
 •  pomocí nohy (odkop či odhod)
 •  pomocí rampy (pomocný prostředek - zařázení, ze kterého hráč spouští míč)

Pro každý způsob, jak doručit míč do hracího pole, existuje řada stylů odhodu/ vypuštění míče, který může hráč použít. Trenér musí umět identifikovat tu nejvhodnější techniku individuálně pro každého hráče.

STYLY ODHODU RUKOU (v závorce oficiální názvosloví BISFed v AJ)

 • NAD RAMENEM (Overarm)

Míč je vypouštěn jednou rukou zhruba na úrovni hlavy či nad, do pohybu je zapojeno rameno a loket. Hráč může také použít pohyby trupu (vpřed, vzad) na podporu síly odhodu.

 • ŠIPKY (Dart)

V tomto stylu je míč odhazován jednou rukou hráče. Pozice ruky jv začátku hodu je blízko ramene, výškově na jeho úrovni. Odhod začíná loketním pohybem. Může zde být patrno i malé množství pohybu v zápěstí, a to na konci samotného odhodu, těsně před vypuštěním míče. Také zde může být velmi lehký pohyb ramene, během vypouštění. Hráč může také použít pohyb trupu k podpoře síly odhodu.

 • OD PRSOU (Chest)

V odhodu od prsou může být míč vypouštěn jednou či oběma rukama. Většinou jsou však zapotřebí obě dvě ruce k efektivnějšímu hodu. Hráč drží míč v úrovni prsou, stlačí ho a vyhodí ho před sebe směrem na kurt. Hráč může použít pohyb trupu, pokud chce zvýšit sílu odhodu.

 • SPODEM (Underarm)

V hodu spodem je míč vypouštěn častokrát skoro až u podlahy, jednou rukou. Je zde patrný malý pohyb vzad a poté pohyb vpřed k vypuštění míče. Může zde být v pohybu i loket, a to nejpravděpodobněji během vypuštění míče. Hráč může také použít pohyb trupu, chce-li zvýšit sílu odhodu.

 • KYVADLO (Pendulum)

V kyvadlovém hodu je taktéž míč vypouštěn nečastěji velmi blízko u podlahy. Opět, tento styl, je prováděn pomocí jedné ruky. Bude zde patrný kyvadlový pohyb ruky během přípravné odhodové fáze. Délka pohybu vzad je podobná délce pohybu vpřed. Rameno se hýbe samostatně, nezávisle na paži. Můžou zde být i patrné pohyby v lokti. Hráč může také použít pohyb trupu, chce-li zvýšit sílu odhodu.

STYLY ODHODU POMOCÍ NOHY

 • NÁRTEM (Instep)

Míč umístí před hráčem asistent. Hráč použije nárt k uvedení míče do pohybu. U tohoto stylu doručení míče je důležitý nácvik fáze čtyři v procesu hodu - dokončení hodu.

 • ŠPIČKOU (Toe)

Míč je doručen do hracího pole z podlahy, použitím jedné nohy. Míč je umístěn před hráče na podlahu asistentem. Hráč nohu zasune pod sebe a míč vykopne.

 • ODHOD MÍČE UCHYCENÉHO MEZI PRSTY U NOHOU (Toe Grasp)

V tomto stylu odhodu hráč používá jednu nohu a celý proces začíná z podlahy. Míč je umístěn asistentem před hráče na kurt. Hráč si míč uchopí mezi prsty na noze a poté míč odhodí směrem do kurtu. Používá břišní svaly, celou nohu, koleno a ovládá rozvírání prstů na noze.

VYPUŠTĚNÍ MÍČE POMOCÍ RAMPY

 • VYPUŠTĚNÍ MÍČE POMOCÍ RUKY (Hand/ Body)

Míč může být hráčem na rampě do vypuštění držen, může být také uchycen pomocí pásku, či může být zachycen v otvoru.

 • VYPUŠTĚNÍ MÍČE POMŮCKOU, KTEROU HRÁČ DRŽÍ V RUCE (Hand Pointer)

Hráč míč zadržuje pomocí pomůcky na rampě a uvolněním stisku míč vypustí do hracího pole.  Míč může být být také uchycen na rampě za pomoci pásku, či může být položen do otvoru rampy či nástavce. Pokud je míč držen popruhem nebo je usazen v otvoru nástavce, hráč pomůckou míč vytlačí tak, aby se uvolnil do pohybu po rampě.

 • VYPUŠTĚNÍ MÍČE POMŮCKOU PŘIPEVNĚNOU K HLAVĚ (Head Pointer)

Pomocný prostředek k vypuštění míče může být připevněn k helmě nebo čepici na hlavě - proto se uchytil dloudobě používaný termín - tykadlo. Míč může být na rampě držen pomocí této pomůcky a uvolněním stisku hráč pošle míč do hracího pole. Míč může být být také uchycen na rampě za pomoci pásku, či může být položen do otvoru rampy či nástavce.

METODY ODHODU/ VYPUŠTĚNÍ MÍČE - BISFed video

TYPY HODŮ A OFICIÁLNÍ NÁZVOSLOVÍ

TYP HODU

OFICIÁLNÍ NÁZVOSLOVÍ

POPIS

CO JE POTŘEBA MÍT POD KONTROLOU?

OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

PRVNÍ MÍČ

first ball

První barevný míč doručen/odhozen po bílém míči.

sílu odhodu, dráhu či pohybovou křivku prostorem, tzv. trajektorii

zajistit strategickou pozici v začátku směny

DOHOZ MÍČE NA URČITÉ MÍSTO

placement

Typ hodu, kterým hráč doručí míč na určité místo nebo do cílového prostoru.

sílu odhodu, dráhu či pohybovou křivku prostorem, tzv. trajektorii

zajistit kontrolu nad určitým místem na kurtu

POSUNUTÍ URČITÉHO MÍČE DO URČITÉHO PROSTORU

push on

Typ hodu, kterým hráč posunuje vlastní míč na strategické místo ve hře.

sílu odhodu a dráhu míče

posunout jiný míč na určité místo, např. směrem k jacku či k vlastnímu míči

ODSTRANĚNÍ URČITÉHO MÍČE Z URČITÉHO PROSTORU

push off

Typ hodu, kterým hráč odstraňuje soupeřův míč ze strategického místa ve hře.

sílu odhodu a dráhu míče

odstranit z určitého prostoru soupeřův míč

ROZRÁŽENÍ VÍCE MÍČŮ

smash

Převážně silový hod blízko podlahy.

dráhu míče

vytvořit prostor skórovat

LOMENÝ HOD

ricochet

Typ hodu, kdy se míč odráží od jiného míče ve hře s cílem změnit svůj směr a zastavit se v určitém prostoru.

sílu odhodu a dráhu míče

odrazit míč od jiného míče tak, aby dorazil na určité jiné místo

PŘESKOČENÍ BLOKACE

bounce over

Míč se pohybuje vzduchem s cílem odrazit se přeskočit blokaci jiných míčů na kurtu.

sílu odhodu a pohybovou křivku prostorem, tzv. trajektorii

přeskočit blokaci jiných míčů

PŘEKULENÍ BLOKACE

roll up and over

Míč se pohybuje po zemi s cílem překulit se přes blokaci jiných míčů na kurtu.

sílu odhodu a dráhu míče

překulit míč přes blokaci jiných míčů

NAKULENÍ MÍČE NA JINÉ MÍČE

roll on the top

Míč se nakulí na kumulaci jiných míčů na kurtu a zůstane tam.sílu odhodu a dráhu míče

sílu odhodu a dráhu míče

zastavit míč na kumulaci jiných míčů

HOD OBOUKEM

lob

Míč se se pohybuje vzduchem s cílem zasáhnout určitý míč na kurtu.

sílu odhodu a pohybovou křivku prostorem, tzv. trajektorii

vytvořit si prostor pro zvýšení skóre

BISFed - oficiální názvosloví pro jednotlivé typy hodů
 

BISFed video ukázky jednotlivých typů hodů

PROCES HODU

NASTAVENÍ POZICE

Nastavením pozice v odhodovém boxu volí hráč správnou pozici pro odhod míče. Nastavení správné pozice je zásadní pro zajištění dobrého výsledku, tedy úspěšného hodu/ vypuštění míče. Klíčové komponenty s kterými hráč pracuje jsou tělo, vozík a rampa (v případě hráčů BC3).

Pokud jeden z těchto prvků má špatnou pozici, může to mít vliv na směr hodu k cíli. Pro správné nastavení hráče před odhodem je také důležitá optimalizace stability a rovnováhy. Stálá pozice vozíku, rampy či těla poskytne pevný a stabilní základ k tomu, aby míč mohl být úspěšně odhozen/ vypuštěn (viz univerzální plán přípravy pro týmy BC1,2 – optimální technika hodu).

FÁZE PPŘÍPRAVY NA ODHOD

Fáze, kdy hráč provádí poslední přípravy k tomu, aby míč odhodil. Komponenty této fáze závisí na tom, jakou metodou hráč doručuje míč do hracího pole.

 • hráč BC3 si v této fázi ujišťuje správnou pozici míče na rampě
 • asistent BC1 či BC3 přípravuje míč
 • pro hráče kteří hází, či pro hráče, kteří míč doručují na kurt pomocí nohy, závisí aktivity této fáze na jejich technice doručování míče do hracího pole
 • v této fázi je žádoucí vizualizace procesu doručení, plán vyžadovaného pohybu a plná koncentrace na cíl
 • nácvikem této fáze může hráč vybudovat vlastní momentum, například je-li typ hodu pendulum – kyvadlový pohyb, odpočítá si hráč tyto pohyby, čímž se dostane do svého hracího komfortu

MOMENT ODHODU MÍČE

Moment odhodu míče je chvíle, kdy hráč vypouští míč. Klíčové aspekty k úspěšnému provedení této fáze jsou:

 • správné načasování vypuštění míče, které má hráč plně pod kontrolou
 • relativně stálý způsob vypouštění míče, uvolňování prstů

MOMENT V ZÁVĚRU ODHODU

Tato fáze nastává těsně po vypuštění míče. Od chvíle, kdy je míč vypuštěn, by hráč měl mít všechny pohyby stále pod kontrolou a ty by měly být relativně stálé. Pomůže k tomu nácvik procesu, kdy hráč setrvá ještě několik málo sekund v odhodové pozici těsně po odhodu. Těchto několik málo sekund také může pomoci zajistit, že nic neovlivní moment vypuštění míče. Poté, co je proces dokončen, by se měl hráč vrátit do své běžné pozice.

Nácvikem procesu hodu si hráč buduje vlastní komfortní zónu a učí se nic neuspěchat. A jak zjistíme efektivitu našeho trénování pro konkrétního hráče?

Pomocí simulace soutěžního prostředí a například také pomocí bodových testů přesnoti. Testy jsou jedna z metod jak zjištovat postupný rozvoj herních dovedností.
Test je pro trenéra objektivní zpětnou vazbou, ukazatelem úrovně herní stability. Může být zaměřen na určitý typ hodů či kombinaci hodů. Hráči jej můžete jej porovnat s jeho předešlými testy či s testy jiných hráčů.

PROCES HODU (archiv BISFed)