ANTIDOPING

SVĚTOVÁ ANTIDOPINGOVÁ AGENTURA

Světová antidopingová agentura (WADA) je zodpovědná za přípravu a zveřejňování seznamu látek a metod, které jsou ve sportu zakázány, známý jako Seznam zakázaných látek a metod dopingu (The Prohibited List) od roku 2004. Jedná se o jeden mezinárodních standardů, který identifikuje látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimosoutěžně), pouze při soutěži a látky zakázané při určitých sportech. Látky a metody uvedené v seznamu jsou klasifikovány podle různých kategorií (jako jsou steroidy, stimulanty nebo genový doping).

Světový antidopingový kodex vyžaduje, v rámci boje proti dopingu v rámci podpory ducha sportu po každé antidopingové organizaci, aby vytvořila a realizovala vzdělávací a preventivní programy pro sportovce, včetně mládeže, a pro doprovodný personál sportovců.

  ANTIDOPINGOVÝ VÝBOR ČR

Antidopingový výbor ČR je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. Tento odborný garant pro dopingovou problematiku vznikl v roce 1999 jako státní příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je od 1. 1. 2020 Národní sportovní agentura.

Základním cílem ADV ČR je chránit identitu sportu jako svébytné lidské aktivity, napomáhat právu sportovců účastnit se sportu bez dopingu a tím propagovat zdraví, spravedlnost a rovnost možností pro všechny sportovce. Antidopingový výbor ČR se podílí na harmonizaci, koordinaci a součinnosti antidopingových programů na národní i mezinárodní úrovni s patřičným ohledem na kontrolu, prevenci a ochranu před dopingem. Pro tento účel ADV ČR postupuje v souladu se sportovně-technickými normami, národní legislativou a Světovým antidopingovým kodexem WADA.

DOPINGOVÁ KONTROLA

Dopingová kontrola může být prováděna při soutěži nebo kdykoliv mimo soutěž. Kdo bude vybrán ke kontrole oznamuje dopingový komisař, který má také oprávnění dopingovou kontrolu provést. Analýzu vzorků z dopingové kontroly provádí specializované laboratoře, akreditované Světovou antidopingovou agenturou. O výsledku dopingové kontroly je sportovec informován. Je-li vzorek A moče nebo krve pozitivní, může sportovec požádat o kontrolní analýzu vzorku B, které se může osobně zúčastnit. Nepožádá-li, je výsledek analýzy vzorku A považován za konečný. V případě pozitivního výsledku DK je sportovci pozastavena závodní činnost a bude zahájeno disciplinární řízení.

Obecný postup při dopingové kontrole (odběru vzorku) při soutěži:

  • vybraný sportovec je ke kontrole vyzván k  dopingovým komisařem nebo jeho asistentem
  • sportovec potvrdí přijetí výzvy svým podpisem a dostaví se ihned na místo kontroly
  • po příchodu na místo určení komisař zkontroluje totožnost sportovce
  • sportovce může při dopingové kontrole doprovázet pouze jedna osoba případně tlumočník
  • sportovec si vybere odběrovou nádobku a odevzdá pod dohledem dopingového komisaře 
  • sportovec si vybere zaplombovanou soupravu pro odběr obsahující 2 lahvičky s číselnými kódy
  • vzorek je rozdělen na 2 části (vzorek A a B) a zapečetěn 
  • ze zbytku moče dopingový komisař otestuje hustotu moče, která musí odpovídat limitu WADA
  • při dopingové kontrole se vyplňuje protokol, do kterého sportovec uvádí požadované údaje 
  • údaje v protokolu se na závěr stvrzují podpisy komisaře (popř.doprovodu) a sportovce

TERAPEUTICKÁ VYJÍMKA

Sportovec může mít povoleno používat ze zdravotních důvodů zakázanou látku nebo metodu, pokud obdrží terapeutickou výjimku.

Udělení terapeutické výjimky je prostředkem, kterým může sportovec získat souhlas s použitím předepsané zakázané látky nebo metody pro léčbu oprávněného zdravotního stavu. Sportovci by měli informovat všechny zdravotnické pracovníky o své povinnosti dodržovat antidopingová pravidla svého sportu a že jakákoli přijatá lékařská péče nesmí tato pravidla porušovat.

VÝSLEDKY

Sportovcům, kteří se podrobili dopingové kontrole a která byla organizována ADV ČR nabízí český antidopingový výbor možnost zjistit, jak tato dopingová kontrola dopadla. Výsledek dopingové kontroly můžete zjistit v dokumentu na webu. Informace o výsledcích dopingových kontrol na mezinárodních soutěžích jsou v gesci příslušné mezinárodní federace. Ke kontrole je potřeba znát kód vzorku a datum odběru vzorku. Oba tyto údaje můžete zjistit z kopie protokolu dopingové kontroly, kterou sportovec od komisaře obdržel.

Vzdělávací programy na platformě ADEL

6.1.2021 Světová antidopingová agentura WADA uvedla do provozu vylepšenou verzi ADEL. Prostřednictvím této nové platformy WADA poskytuje vzdělávání pro antidopingovou komunitu po celém světě, včetně sportovců, trenérů, rodičů, zdravotnických pracovníků a dalších. 

Platforma ADEL má modernizovaný vzhled; a obsahuje širší škálu vzdělávacích kurzů a zdrojů pro cílové skupiny, jak je uvedeno ve Světovém antidopingovém kodexu a Mezinárodním standardu pro vzdělávání.

Platforma pro e-learning Anti-Doping (ADEL) od Světové antidopingové agentury WADA nabízí přístup ke všem tématům týkajícím se vzdělávání o čistém sportu a boji proti dopingu. Je určen pro všechny, kteří mají zájem se dozvědět více o tom, jak sportovat bez dopingu.

Po jednoduché registraci se nabízí kurzy ADEL pro sportovce, trenéry, lékaře a další funkcionáře. Kurzy jsou v anglickém jazyce (s výjimkou programu ALPHA, který je dostupný v českém jazyce). ADEL v současné době obsahuje 25 vzdělávacích bloků. WADA zde myslí nejenom na sportovce a všechny kdo se ve sportovním světe pohybují, ale reaguje i na významné sportovní události.

Tento on-line program dává sportovcům informace o nebezpečí dopingu a významu antidopingové kontroly a ukazuje cesty, jak mu předcházet. Současně podporuje pozitivní postoje k boji za čistý sport. Informuje také o tom, jaké látky a metody jsou ve sportu zakázané.

Poskytuje nejdůležitější antidopingová témata vzdělávání pro trenéry jak vrcholových, tak i rekreačních sportovců. Informuje také o dalších výukových programech v této oblasti a obsahuje i kvízy.

Program umožňuje sportovním lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu absolvovat zjednodušený sportovně-lékařský kurz. Kromě antidopingové agendy, specifické pro sportovní lékaře, je ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem součástí také modul, který pokrývá i další témata z boje proti dopingu ve sportu. Ukazuje také na možnosti, jak připravovat po obsahové stránce školení pro tyto specialisty.

Referenční nástroj, který pomáhá při každodenním plnění základních antidopingových povinností. Procesy jsou nastíněny pomocí podpůrných šablon, které ukazují možnosti, jak plnit každé zadání.

Příručka je určena hlavně pro rodiče, kteří hledávají nejdůležitější informace, jak vychovávat své děti k čistému sportování a také, aby jejich potomci věděli, jak se mají vystříhat zneužití zakázaných látek a metod. Tento zdroj je relevantní pro všechny rodiče, kteří pečují o mladé sportovce na všech výkonnostních úrovních – od rekreačních až po elitní sportovce. Kurzy jsou vytvořeny na základě mezinárodních standardů a pravidel. Představují ideální možnost prohloubení stávajících i osvojení nových znalostí a informací.

CERTIFIKÁTY REPREZENTANTŮ BOCCIA 2021 

CERTIFIKÁTY TRENÉRŮ REPREZENTACE BOCCIA - antidopingový vzdělávací program trenéra