ATLETIKA

Atletika je jedním z nejstarších paralympijských sportů. Byla již na programu prvních paralympijských her v Římě v roce 1960. Sportovci spolu soutěží v jednotlivých klasifikačních třídách, do kterých jsou rozděleni podle typu postižení. Zrakově handicapovaní sportovci mohou využívat pomoc trasérů, někteří sportovci jsou na vozíku, někteří využívají běžecké protézy. Stejně tak jako u zdravých sportovců se atletika skládá z celé řady disciplín.

Sportovci se spastickým postižením se mohli poprvé účastnit paralympijských her v New Yorku v roce 1984.

REALIZAČNÍ TÝM ATLETIKY 2021

Vedoucí: Petr Vrátil
Zástupce vedoucího: Václav Janouch
Kapitán týmu: Eva Datinská
Zástupce RTA v WPA: Ilona Babková

SPASTICKÝ REPREZENTAČNÍ ATLETICKÝ ZPRAVODAJ

DOKUMENTY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ATLETIKY 2021

Soutěžní řád 2021

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Základní ustanovení Závodí se podle pravidel atletiky World Para Athletics (dále jen „WPA“), ustanovení tohoto soutěžního řádu a propozic vydaných pořadatelem.

1.2 Přihlášky TJ k soutěži


1.2.1 Přihláška se podává elektronickou poštou ve formátu *.xls a vyplňuje se podle pokynů uvedených pořadatelem v propozicích. Přihlášku zašle pořadatel všem TJ spolu s propozicemi.
1.2.2 Při posuzování platnosti startu je přihláška závazným dokladem

1.3 Protesty a odvolání

1.3.1 Při podávání protestů, týkajících se výsledků soutěží nebo průběhu závodu, se postupuje podle Pravidel atletiky WPA. Protest podává vedoucí družstva nejpozději do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků soutěže (vyhlášení rozhlasem) a to písemně s podpisem vedoucího družstva, do rukou hlavního rozhodčího, s vkladem 100,- Kč.
1.3.2 Podané protesty řeší jury, složená z hlavního rozhodčího (vedoucí jury), technického delegáta České federace Spastic Handicap (dále jen SH) a ředitele závodů. Při zamítnutí odvolání propadá vklad ve prospěch pořádající jednoty, při vyhovění protestu se vklad vrací. Jury rovněž řeší případné problémy vzniklé v průběhu soutěže.

1.4 Činovníci

1.4.1 Ředitel závodů

a) připravuje technickou organizaci soutěže, řeší technické problémy, zajišťuje sbor rozhodčích, řídí vzájemnou součinnost všech účastníků soutěže,
b) po obdržení přihlášek k soutěži provede podle propozic jejich kontrolu (omezení startu apod.); v případě rozporu s propozicemi požádá telefonicky přihlašující TJ/SK o nápravu; pokud je přihláška v rozporu se „Seznamem zdravotních klasifikací pro r. 2021“, požádá zdravotního klasifikátora ještě v den před závodem o překlasifikování;
c) podle výkonnosti zařadí závodníky do jednotlivých běhů a rozběhů a stanoví pořadí závodníků v zápisu technických disciplín, jeho rozhodnutí je konečné,
d) spolu s technickým delegátem SH provádí v den před závodem konečnou kontrolu přihlášek a určí postupové klíče; případné rozpory s propozicemi uvedou na správnou míru,
e) je členem jury, úzce spolupracuje s jejími dalšími členy,
f) ručí za včasné napsání a odeslání propozic a výsledkových listin, g) bezprostředně po skončení závodu předá technickému delegátovi SH kopii zápisových listin.

1.4.2 Technický delegát SH

a) pro zajištění řádného průběhu atletických závodů jmenuje technického delegáta SH vedoucí Realizačního týmu atletiky SH (dále jen RTA),
b) delegace je prováděna vždy při sestavování termínové listiny na příští sezónu,
c) technický delegát SH musí být uveden i v rozpisu příslušného závodu, který vydává pořádající jednota,
d) pořádající jednota je povinna zaslat technickému delegátovi SH nejpozději šest týdnů před závody propozice a ostatní vydávané informace, zajistit mu ubytování a stravování, e) cestovní náklady, stravu a ubytování technického delegáta hradí pořadatel.

1.4.3 Práva a povinnosti technického delegáta Před zahájením závodů:

a) dohodnout nejpozději týden před závody s pořádající jednotou dobu a způsob svého příjezdu do místa konání soutěže,
b) dostavit se do místa konání v den před závody, spolu s ředitelem závodů provést konečnou kontrolu přihlášek, případné rozpory s propozicemi uvést na správnou míru,
c) odmítnout z technických důvodů přihlášku. V průběhu závodů:
d) sledovat práci technických činovníků a rozhodčích, na případné nedostatky upozornit vhodnou formou prostřednictvím ředitele soutěže nebo hlavního rozhodčího,
e) být členem jury, úzce spolupracovat s jejími dalšími členy,
f) kontrolovat psaní zápisů a výsledků v závodní kanceláři, případně porovnávat rozmnožované výsledky a originály zápisů. Po skončení závodů:
g) seznámit před odjezdem ředitele závodů a hlavního rozhodčího se stručným zněním zprávy, kterou bude o průběhu soutěže podávat,
h) tuto zprávu je nutno zpracovat do 10 dnů po skončení závodů, po jednom výtisku zaslat vedoucímu Rady sportovní reprezentace SH, vedoucímu RTA a pořádající jednotě,
i) provést kontrolu platnosti výkonů dle originálů výsledkových listin, vydat oficiální výsledky a zaslat je pořadateli, který oficiální výsledky zašle do 3 dnů všem zúčastněným TJ/SK a k dalšímu zpracování na adresu sejpka@spastic.cz.

1.4.4 Hlavní rozhodčí

a) je zodpovědný za řádný průběh soutěží ve smyslu platných pravidel,
b) spolu s hlavním pořadatelem dbá, aby se uvnitř závodiště zdržovaly jen oprávněné osoby.
c) je vedoucím jury,
d) při docílení rekordu lepšího nebo rovného platnému světovému či českému rekordu dospělých zabezpečí vyplnění rekordního protokolu.

1.4.5 Hlavní pořadatel

a) má dozor nad závodištěm,
b) nesmí dovolit vstup na závodiště nikomu kromě činovníků a závodníků připravených k soutěži,
c) vstup na závodiště dovolí ale trasérům a asistentům dle Pravidel atletiky WPA, pro soutěže pořádané SH rozšířené o doprovody závodníků kategorie žactva.

1.5 Zdravotní klasifikace

1.5.1 Základní zdravotní zařazení provádějí klasifikátoři v mateřských jednotách. Pokud jednota klasifikátora nemá, Zdravotní komise zajistí klasifikaci tohoto sportovce prostřednictvím klasifikace, která probíhá při závodech a soutěžích SH.

1.5.2 Zdravotní komise vydá každoročně „Seznam zdravotních klasifikací k ... (poslední den v předchozím roce)“, v němž je uvedeno: příjmení, jméno, datum narození, zdravotní klasifikace, mateřská TJ/SK. Pořádající TJ/SK pošle sedm dní před konáním závodů seznam závodníků (jméno, datum narození, název klubu a zdravotní klasifikace) ke kontrole předsedovi zdravotní komise a jako podklad k případným klasifikacím před závodem.

1.5.3 Pro všechny závody v atletice určuje Zdravotní komise zdravotního klasifikátora, který nesmí být v průběhu závodů pověřen žádnými jinými úkoly.

1.5.4 Při všech závodech v atletice se klasifikace provádějí:

a) po dohodě s předsedou zdravotní komise zásadně v době určené pořadatelem v propozicích; mateřská jednota je povinna zajistit, aby se závodník dostavil ke klasifikaci ve stanovenou dobu; neklasifikovaný závodník nesmí být připuštěn k soutěži, viz pravidla klasifikací SH,
b) sporné případy zjištěné v průběhu závodů se řeší buď v průběhu soutěže nebo po ní, výsledky závodů se však při překlasifikování nemění, změna v zařazení do jiné třídy se ale uvede na konci 6 výsledkové listiny upřesněním, jakým způsobem závodník soutěž absolvoval (vstoje – z házecí stolice); nové zařazení platí pro příští závody.

1.6 Preventivní prohlídky

1.6.1. K soutěži bude připuštěn pouze závodník, který má pro stanovený rok potvrzení o preventivní prohlídce potvrzené lékařem, kde je vyznačeno případné omezení dle aktuálního zdravotního stavu závodníka.

1.6.2. Potvrzení o preventivní prohlídce je vedoucí povinen odevzdat zdravotní komisi 7 dní před závodem, nebo nejpozději při prezentaci před vlastním závodem.

1.6.3. Bez potvrzení o preventivní prohlídce nebude umožněn závodníkovi start (výjimky se nepřipouštějí). 1.6.4. Platnost potvrzení o preventivní prohlídce trvá jeden kalendářní rok !!!

REPREZENTANTI SH V ATLETICE 2021  

REPREZENTACE C

Douda Marek
Kohout Jiří
Šoun Bohumil

REPREZENTACE D

Šrámek Ferdinand
Berdis Matěj
Hájková Eliška
Tichá karolína

AKTUALITY V ATLETICE

PF 2022

PF 2022

PROHLÁŠENÍ PRO ČLENY SH

PROHLÁŠENÍ PRO ČLENY SH

Prohlášení pro členy SH o posledním vývoji v oblasti sportu handicapovaných v České republice.

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK 2022

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK 2022

Světová antidopingová agentura zveřejnila seznam zakázaných látek pro rok 2022.

Valná hromada SH

Valná hromada SH

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI V ATLETICE 2021